41 II 2 Namens de Commissie van Toezicht, J. J. P. CATTEL, voorzitter. M. VALKENBURG, secretaris. Aan de assistenten P. Keehnen en A. M. Hoogendijk werd op 1 October 1950 eervol ontslag verleend in ver band met de vervulling van hun militaire dienstplicht. Ook aan de assistent W. L. Zegveld werd op 1 Au gustus 1951 eervol ontslag verleend in verband met het door hem aanvaarden van een werkkring in het buiten land. Op 9 Juli 1951 werden de heren F. J. C. Rademacher en W. F. de Groot tijdelijk als assistent in algemene dienst te werk gesteld. Evenals vorige jaren vervulde het onderwijzend per soneel zijn taak op lofwaardige wijze. De leiding berust bij de directeur in goede handen. Het is onze Commissie opgevallen, hoe deze, ondanks de vrij veelvuldige mutaties in de personeelsbezetting, steeds het onderwijs op het gewenste peil weet te houden. In de samenstelling van de Commissie kwam geen wijziging. Als voorzitter en secretaris bleven respectie velijk in functie Ir J. J. P. Cattel en Ir M. Valkenburg. De Commissie vergaderde op 11 October 1950 en 2 Februari 1951. De Vereniging van Middelbare Technische Scholen in Nederland, waarbij 19 M.T.S.’en zijn aangesloten, vergaderde in 1951 drie maal binnenslands en éénmaal buitenslands (te Charleroi). Deze vergaderingen werden bijgewoond door het lid der Commissie, de heer Ir A. W. A. Jacometti. VERSLAG MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL. Toezicht. Commissie van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 554