■1 I. ZEEVAARTSCHOOL. COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE VISSERIJSCHOOL EN DE ZEEVAARTSCHOOL TE SCHEVENINGEN. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. Ter voldoening aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 62 der Nijverheidsonderwijswet heeft de Commissie van Toezicht op de Visserijschool en de Zeevaartschool te Scheveningen de eer U het volgende verslag uit te brengen omtrent de toestand van het onderwijs aan die scholen over 1951. De leerlingen brachten tweemaal een bezoek aan het Planetarium. In het tijdvak van 12 Nov. t./m. 8 De cember werd in 4 groepen door de leerlingen van de klassen 2 A.S., 2 B.S. en 1 A.S. deelgenomen aan 6- daagse oefentochten aan boord van het instructievaar- tuig „Prinses Juliana” van het Koninklijk Onderwijs fonds voor de Scheepvaart te Amsterdam. Deze oefen tochten verliepen naar wens. In de afdelingen adsprant 3de, 2de en -1ste stuur lieden was het onderwijs ingesteld op de leerstof ge noemd in de examenprogramma’s. In Februari en in November werd door de „Internationale Navigatie Apparaten N.V.” voor de leerlingen een demonstratie gegeven met de „Decca Navigator”. Enige malen werd onder leiding van een der leraren een excursie gemaakt naar het weerschip „Cumulus” te Rotterdam. Cursussen. De volgende cursussen waren in 1951 aan de school verbonden 1. een 2-jarige cursus B.S.1), opleidend voor het ge tuigschrift B.S. (stuurmansleerling grote handels vaart). Grondslag voor deze cursus is de kennis bij overgang van de 3de naar de 4de klasse van een 5-jarige h.b.s.; 2. een 2-jarige cursus A.S.1), opleidend voor het getuig schrift A.S. (stuurmansleerling grote handelsvaart). Grondslag voor deze cursus is de kennis bij over gang van de 2de naar de 3de klasse h.b.s.; 3. een cursus, opleidend voor het examen 3de stuur man grote handelsvaart. Deze cursus is bestemd voor leerlingen, die een voldoende vooropleiding hebben ontvangen aan een zeevaartschool en in het bezit zijn van de vereiste vaartijd; 4. een cursus, opleidend voor het examen 2de stuurman grote handelsvaart; 5. een cursus, opleidend voor het examen 1ste stuur man grote handelsvaart. De leerlingen van de 2-jarige cursussen vormden 4 klassen, te weten de klassen 1 A.S., 2 A.S., 1 B.S. en 2 B.S. Voor de stuurlieden bestond een afdeling ad- spirant 3de stuurlieden, een afdeling adspirant 2de stuurlieden en een afdeling adspirant 1ste stuurlieden. De laatste twee afdelingen werden gedeeltelijk ge combineerd. Op 1 Januari 1951 was de bezetting van de klassen en van de afdelingen als volgt: 1 A.S. 26, 2 A.S. 21, 1 B.S. 27, 2 B.S. 26, afdeling adspirant-3de stuurlieden 46, afdeling adspirant-2de stuurlieden 24, afdeling adspi rant-1ste stuurlieden 4, totaal 174 leerlingen. Van de klasse 1 B.S. verliet 1 leerling in Januari en 1 leerling in Juni de school; van klasse 2 B.S. ging 1 leerling in April naar zee, zodat aan de eind examens werd deelgenomen door 21 candidaten voor het getuigschrift A.S. en 25 candidaten voor het ge tuigschrift B.S. De resultaten van deze examens waren als volgt: A.S. geslaagd 14, afgewezen 7; B.S. geslaagd voor ge tuigschrift B.S. 17, geslaagd voor getuigschrift A.S. 7, geen getuigschrift 1 De resultaten van het overgangsexamen waren als volgt: A.S. aantal leerlingen 26, bevorderd 16, niet be vorderd 10; B.S. aantal leerlingen 25, bevorderd naar 2 B.S. 21, bevorderd naar 2 A.S. 1, niet bevorderd 3. Bij de aanvang van de nieuwe cursus in September werden de 10 niet bevorderde leerlingen van klasse 1 A.S. daarin weder opgenomen en werden 20 nieuwe lingen tot deze klasse toegelaten. Het totale aantal leer lingen bedroeg dus 30. In klasse 1 B.S. keerden de 3 niet bevorderde leer lingen eveneens terug en werden 20 nieuwelingen ge plaatst. Het totale aantal leerlingen van de klasse 1 B.S. bedroeg dus 23. In de klasse 2 A.S. werd een leerling van de zeevaart school Delfzijl en een van de zeevaartschool Terschel ling geplaatst; één van de niet geslaagde leerlingen keer de terug. Met de bevorderde leerlingen telde de klasse derhalve 20 leerlingen. Klasse 2 B.S. ving aan met 21 leerlingen. BIJLAGE 42 De opleiding tot stuurmansleerling geschiedde in overeenstemming met de eisen, zoals deze gesteld zijn in het Reglement op de eindexamens van de Zeevaart scholen. Behalve in de examenvakken werd les gegeven in het vak lichamelijke oefening. Wegens het ontbreken van een gymnastieklokaal in het gebouw van de zee vaartschool werden deze lessen gegeven in de gymnas tiekzaal van de openbare lagere school Westduin- weg 127. as - a BS-: "isku"d' A.S. 1 Leerlingen. Onderwijs. A.S, A. stuurmansleerling

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 555