42 II. VISSERIJSCHOOL. 2 P' Het nog niet van klinkers voorziene gedeelte van de plaats werd, waar nodig, opgehoogd en bestraat. In de gangen werden de deuren en de kapstokken geschilderd. De gang op de 1 ste verdieping werd boven dien gewit. In de directeurskamer werd nieuw linoleum gelegd. In klasse 2 A.S. werden de banken opgeknapt en gevernist. Het aantal leerlingen van de afdelingen adspirant- 3de, -2de en -1ste stuurlieden bedroeg onderscheidenlijk 25, 26 en 5. Het totale aantal leerlingen van de school bedroeg op 1 September 1951 dus 150. Gedurende de maanden September t./m. December vonden verscheidene mutaties plaats, vooral in de stuurliedenafdelingen, waar de bezetting maandelijks wisselt. Op 31 December 1951 was de bezetting als volgt: 1 A.S. 30, 2 A.S. 20, 1 B.S. 21, 2 B.S. 21; af deling adspirant-3de stuurlieden 47, afdeling adpsirant- 2de stuurlieden 25, afdeling adspirant-lste stuurlieden 3totaal aantal leerlingen 167. De school was geopend van 1 Januari t./m. 31 Mei 1951. De volgende cursussen werden gegeven: 1. een cursus, opleidende voor het 1ste gedeelte van het examen ter verkrijging van het diploma Stuur man voor de zeevisvaart Het gehele jaar door werd de afdeling adspirant-3de stuurlieden zeer druk bezocht. De gemiddelde bezetting per maand bedroeg 36. Ook de gecombineerde klasse adspirant-2de en -1ste stuurlieden was doorlopend sterk bezetde gemiddelde bezetting van de adspirant- 2de stuurlieden bedroeg 24, die van de adspirant-lste stuurlieden 5, te zamen dus 29. De taak van de leraren in deze afdelingen was dan ook zeer zwaar. Zij hebben hun beste krachten gegeven en in het algemeen genomen stemmen de resultaten tot tevredenheid. Het totale aantal bezoekers van de afdeling adspi- rant-3de stuurlieden bedroeg 106. Hiervan beëindigden 7 de studie voordat het diploma was behaald, 36 can- didaten zijn nog niet gereed voor het examen, 58 ver kregen het diploma en 5 moeten alleen nog een her examen afleggen voor een onderdeel. In de afdeling adspirant-2de stuurlieden bedroeg het totale aantal bezoekers 75. Hiervan gaven 16 de studie aan de school op, waarvan 3 nadat het 2de gedeelte van het examen met succes was afgelegd. 4 candidaten be haalden de verklaring voor het gunstig afleggen van het 1ste gedeelte van het examendezen bezaten nog geen voldoende vaartijd voor het afleggen van het gehele examen. 32 leerlingen behaalden het diploma, 23 moeten de studie nog beëindigen. Van deze 23 hebben velen al één deel van het examen met succes afgelegd. Het aantal bezoekers van de afd. adspirant-lste stuurlieden bedroeg 16. 2 hiervan gaven de studie aan de school op. 11 behaalden het diploma. 1 slaagde voor deel I (geen vaartijd voor gehele examen). 2 moeten nog examen afleggen; (één hiervan slaagde reeds voor deel II). 1 September gewijzigd in een vaste aanstelling. De leraar in de aardrijkskunde de heer D. G. Magé ver zocht, in verband met zijn benoeming tot onderdirec teur van de h.b.s. te Leiden, eervol ontslag met ingang van 1 Januari 1952. Dit ontslag is hem intussen ver leend. In 1952 zal dus in de vacature aardrijkskunde moeten worden voorzien. Op 31 December 1951 was het leraren-corps als volgt samengesteld: directeur: de G. H. van Veen, Zeeman schap, Scheepsbouw, Wetten; leraren: de heren J. L. E. Doornik, Nederlandse taal; E. Gelpke, Wis- en zee vaartkunde; H. Jansen, Radiovoorschriften en top- lamp; J. Karst, Zeemanschap, Scheepsbouw, Wetten; C. Meijer, Engelse taal; J. de Neef, Wis- en zeevaart kunde; H. J. Oosterhuis, Gezondheidsleer en e.h.b.o.; Ir J. A. Portengen, Mechanica; W. J. Pronk, Practische oef.G. A. Ruig, Practische oef.Dr P. M. Vader, Na tuurkunde en electriciteitsleerJ. Vrolijk, Scheeps- werktuigkunde; E. J. Wasscher, Natuurkunde en elec triciteitsleer; C. de Wit, Wis- en Zeevaartkunde; en J. L. Zuijdervelt, Lichamelijke oef. en zwemmen. Niet-onderwijzend personeelde heren L. J. Nieuwen burg, amanuensis; H. K. Strikwerda, concierge en J. de Vries, schoolknecht. Slechts de hoogst noodzakelijke leermiddelen, enkele kaarten en boeken werden aangeschaft. Aan de firma As Bothoff te Slikkerveer werd op dracht verstrekt tot de bouw van een nieuwe roeisloep. In het begin van 1952 zal deze gereed zijn. De vlet werd door Gemeentewerken geschilderd; de andere boten werden door de leerlingen, onder leiding van de leraar in de practische oefeningen, opgeknapt. Op hun verzoek werd aan de heren T. Blok en Ir H. H. Hannesen, onderscheidenlijk leraar in de practische oefeningen en tijdelijk leraar in de mechanica, met in gang van 1 September 1951 eervol ontslag verleend. Beide heren aanvaardden een betrekking in het be drijfsleven. Hun plaatsen werden met ingang van 1 Sep tember onderscheidenlijk ingenomen door de tijdelijke leraren: de heren G. A. Ruig en Ir J. A. Portengen. De tijdelijke aanstelling van de leraar in e.h.b.o. en gezond heidsleer, de heer H. J. Oosterhuis en van de amanuen sis de heer L. J. Nieuwenburg werd met ingang van COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE VISSERIJSCHOOL EN DE ZEEVAARTSCHOOL Schoolplaats. Gebouw en inventaris. Cursussen. Stuurlieden-cursussen. Leermiddelen en bibliotheek. Leerkrachten en niet-onderwijzend personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 556