42 3 G. J. VERWIJNEN, voorzitter. J. VELDERS, secretaris. 2. een cursus, opleidende voor het 2de gedeelte van het voormelde examen en voor het examen ter verkrij ging van het Aanvullingsdiploma Stuurman zeevis vaart. Behalve in de examenvakken werd bovendien in de klasse V 1 les gegeven in het vak Visserij kunde. De leerlingen van deze cursussen werden onderge bracht in de twee klassen V 1 en V 2. De Visserijschool was ondergebracht in het gebouw van de Zeevaart- en Visserijschool, Vissershavenweg 56 te Scheveningen. Gebruik werd gemaakt van twee les lokalen en zo nodig van het schiemanslokaal. Aldus vastgesteld door de Commissie van Toezicht op de Visserijschool en de Zeevaartschool te Scheve ningen, de 28ste Juli 1952. Aan de school waren verbonden: de directeur: de heer G. H. van Veen; de leraren: de heren T. Blok, K. Buringa, J. Groen (rijksvisserij-leraar), H. J. Oos- terhuis, W. J. Pronk en J. Vrolijk. De heer W. J. Pronk werd met ingang van 1 Januari 1951 benoemd tot vast leraar aan de school. De heer T. Blok heeft, in verband met het aanvaar den van een betrekking in het bedrijfsleven, ontslag aangevraagd met ingang van 1 Januari 1952. Dit ont slag is hem intussen eervol verleend. De rijks visserij leraar J. Groen heeft de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt en is eind 1951 gepension- neerd. Enkele hoogst noodzakelijke leermiddelen werden aangeschaft. voor het gunstig afleggen van het 1ste gedeelte van het examen Stuurman voor de zeevisvaart, 2 diploma’s Stuurman kleine handelsvaart. Klasse V 2. 33 34 39 36 23 Januari Februari Maart April Mei In 1951 heeft de samenstelling van de Commissie van Toezicht geen wijziging ondergaan. Aan het einde van het jaar bestond de Commissie derhalve uit de heren: G. J. Verwijnen, voorzitter; J. N. Egmond; B. J. Jansen en Mr J. Velders, secretaris. Het leerlingental in beide klassen was gedurende de gehele cursus zeer groot; de bezetting was als volgt: Klasse V 1. 32 32 32 32 30 Van de 32 personen uit klasse V 1 slaagden 27 voor het 1ste gedeelte van het examen Stuurman voor de Zeevis vaart; 5 werden afgewezen. Van de 27 geslaagden wisten 8 enige weken later ook nog met succes het 2de gedeelte te behalen, zodat zij in het bezit van het diploma konden worden gesteld. In klasse V 2 bezochten in totaal 42 leerlingen en 1 toe hoorder de lessen. De resultaten waren als volgt: 4 gaven de studie op29 behaalden het diploma Stuur man voor de zeevisvaart7 behaalden het Aanvullings diploma 2 legden examen af voor het diploma Stuur man kleine handelsvaart en slaagden; 1 leerling werd afgewezen. Van de 29 geslaagden voor het diploma Stuurman voor de zeevisvaart zette een aantal de studie nog enige weken voort. Er slaagden nog 12 leerlingen in de maand Mei voor het Aanvullingsdiploma. In totaal werden verworven37 diploma’s Stuurman voor de zeevisvaart, 19 Aanvullingsdiploma’s (het di ploma wordt aan boord vereist voor reizen buiten de Noordzee enz., de z.g. verre visserij), 19 verklaringen COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE VISSERIJSCHOOL EN DE ZEEVAARTSCHOOL Leermiddelen. Commissie Onderwijs. Gebouw. Leerkrachten. van Toezicht. Leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 557