Totaal 23 1 MUSEUM VOOR HET ONDERWIJS TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. Bezoeken. Het totale aantal bezoekers aan het Museum voor het Onderwijs bedroeg in het verslagjaar 1951 130 267, waaronder 77 247 leerlingen, 2 694 geleiders, 25 560 betalende bezoekers en 24 766 leden van verenigingen en overige bezoekers. Ten opzichte van het jaar 1950 betekent dit een daling met ongeveer 35 000 personen. De oorzaken hiervan zijn een vermindering van het aantal bezoekende schoolklassen wegens ziekte van conservatoren als mede een noodzakelijke sluiting van het Museum in verband met de uitvoering van vernieuwingen aan het gebouw. Het aantal aangevraagde museumlessen bedroeg 3 865; hiervan konden slechts 1 644 lessen worden ge geven, zodat - wegens een tekort aan leslokalen - de overige lessen onafgedaan moesten blijven. De reeks van tentoonstellingen over Gemeentelijke 1 8 4 4 3 3 Gebouw en verzamelingen. De collectie werd wederom verrijkt met belangrijke aanwinsten, welke in enkele gevallen door aankoop werden verkregen. De verzameling verkeert in goede staat; het probleem van opbergruimte doet zich echter steeds ernstiger gevoelen. Alle plaatsen, welke maar enigszins als opbergruimte voor de verscheidene col lecties dienstbaar gemaakt kunnen worden, zijn reeds benut. Dat de wijze van opslag niet aan alle eisen vol doet, baart grote zorg voor het blijvend behoud van sommige collectieseen deel van de verzamelingen ver keert in gevaar. Het filmarchief werd wederom belangrijk uitgebreid met nieuwe films, in het bijzonder over biologische onderwerpen. Te zamen met de films, die het vorige jaar werden aangekocht, vormen zij een zodanig geheel, dat zij, vertoond voor leerlingen van de examenklassen van bijna alle (m.)u.l.o.-scholen vóór het mondeling examen, een aanschouwelijke repetitie geven van het reeds geleerde. In combinatie met de hierbij gegeven lessen met museummateriaal, in het bijzonder uit de gebieden der biologie en physica, geven zij het (m.)u.l.o.- onderwijs een zodanige steun, dat dit, in de op het examen behaalde cijfers, tot uitdrukking komt. In ver band met de aankoop van dit nieuwe filmmateriaal, Personeel. Overzicht van de personeelssterkte per 31 December 1951. Directeur Wetenschappelijk personeel Administratief personeel Technisch personeel Bedienend personeel Huishoudelijke dienst1) werd tevens overgegaan tot de aanschaffing van een nieuwe projector voor 16 mm stomme film. Nu het onderwijs de behoefte aan de stilstaande beeldprojectie steeds meer gaat gevoelen, werd door het Gemeentebestuur goedgekeurd, dat het Museum zich met het uitlenen en met het distribueren van film strips en projectors zal gaan belasten. Overgegaan werd tot aankoop van de nodige apparatuur. Er werd een aanvang gemaakt met het vervaardigen van filmstrips in eigen beheer. Opgemerkt dient echter te worden, dat oriënteringen nodig zijn t.a.v. de vraag, in hoeverre de behoeften van de scholen zich uitstrekken op bepaalde gebieden, in verband met het vervaardigen van film strips. In het afgelopen jaar heeft de heer G. A. L. Bisseling, met toestemming van het Gemeentebestuur, een studie- en verzamelreis naar Noord-Afrika gemaakt. Hij heeft uit dit gebied een groot aantal vogels, vissen, huiden, schelpen enz. meegebracht. Het Museum, dat practisch geen verzameling uit Noord-Afrika bezat, zag zich hier door in het bezit gesteld van een prachtige, in vele op zichten zeldzame, collectie. Daar het op de duur noodzakelijk bleek om zich meer op de hoogte te houden en te stellen van moderne literatuur over conserveringsmethoden en nieuwe in zichten enz., werd overgegaan tot het aanvaarden van de lidmaatschappen van de Nederlandse Entomologi sche Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Bota nische Vereniging. Personeelsverenigingen in onze stad hebben van de filmzaal veelvuldig gebruik gemaakt; de aula was vrij wel avond aan avond bezet. Ook iedere Zondagmorgen was de aula verhuurd. Commissie van Advies. In 1951 heeft de voorzitter van de Commissie Prof. Ir J. Klopper ontheffing uit zijn functie gevraagd. In zijn plaats werd aangezocht Prof. Dr D. H. Wester. Deze heeft zich bereid verklaard het voorzitterschap in 1952 te aanvaarden. Aan het einde van het verslagjaar bestond de Com missie uit de heer Mr J. Velders, lid-secretaris; mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers, geboren Van Voorst Vader, de heren Dr J. N. van den Ende, Mr F. A. Janssen van Raay, A. M. Polderman en W. Steinbuch, leden. BIJLAGE 43 1) 1 werkvrouw 2 werklieden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 558