o S'iD Examens voor de akte als onderwijzer(es) in 1951: 47 De ingeschreven studerenden bij de aanvang van de cursus 19511952 waren: Tot het eerste leerjaar van de cursus 1951-1952 toe- gelatenen, naar hun vooropleiding: Stichting „School voor Taal- tariaat: Goudsbloemlaan 63. Voorhetstudiejaar 1950/1951 waren 607 leerlingen in geschreven hiervan studeerden er 554 voor een akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs. Van de leerlingen behaalden er in het cursusjaar 27 de B-akte voor Nederlands, Frans, Duits, Engels of de akte Geschiedenis. Het totale aantal geslaagden voor de B-akten bedroeg over het gehele land 56, zodat de School- voor Taal en Letterkunde daartoe dus de helft heeft bijgedragen. Voor de A-akten slaagden in de zomer van 1951 totaal 51 candidaten (voor Neder lands 12, Frans 7, Duits 7 en Engels 25). De studerenden, ingeschreven voor de cursus 1951 1952 en de geslaagden bij de examens in 1951 waren als volgt verdeeld: Bij de aanvang van het Kweekschooljaar 19511952 was de bezetting als volgt: ‘s “tl Voor opleiding van leerkrachten in de lichamelijke oefening en van bevoegden voor heilgymnastiek en massage is te dezer stede gevestigd de Kweekschool „Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding” secretariaatAnanasstraat 111. 22 j Afdeling B: opleiding voor de hoofdakte. Uitslag der examens voor de hoofdakte in 1951 «8 Voor opleiding van leerkrachten voor het lager onder wijs en het nijverheidsonderwijs zijn er in deze Gemeen te bovendien de volgende instellingen gevestigd: 1. Gemeentelijke avondcursus tot opleiding voor on derwijzeres), Koningin Emmakade 36, directeur: A. F. A. van Makkelenberg. 2. Nederlands Instituut voor opleiding van leerkrach ten bij het nijverheidsonderwijs, 3e Van den Bosch- straat 22, directeur: G. Burger. i Candidaten voor Totaal. A 3 30 2 20 8 3 5 5 3 1 36 21 3 11 1 21 1 1 19 Totaal M. V. 35 20 34 38 88 16 14 22 14 16 50 12 9 145 9 26 14 90 18 M. V. M. V. M. V. M V. Geëxamineerd 18 18 7 25 Geslaagd in 1951 9 14 5 18 16 11 M. V. - i M.| V. Rijkskweekschool Christelijke Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweekschool R.K. Kweekschool v. Onderwijzeressen Rijkskweekschool Chr. Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweekschool R.K. Kweekschool v. onderwijzeressen Rijkskweekschool Chr. Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweek school R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen Afdeling A opleiding tot onderwijzer (es). 7 17 19 34 1 7 33 44 Aantal candidaten 34 30 69 77 3 4 15 11 8 20 86 145 57 75 35 18 14 16‘) 172) Rijkskweekschool Christelijke Kweekschool Kweekschool Haags Genoot schap Bisschoppelijke Kweekschool R.K. Kweekschool voor Onder wijzeressen le studiejaar 2e studiejaar 3e studiejaar 4 25 12 18 30 16 18 14 20 12 11 20 10 18 Geslaagden voor 7 14 3 11 Diploma Heilgymnastiek en massage 10 9 7 10 15 6 6 20 29 25 16 16 11 26 18 40 14 64 Aantal ge slaagden 11 35 23 17 12 12 14 Studiejaar I! M. 13 50 29j 21 1) waarvan 1 uitsluitend aan de leergangen voor de hoofdakte. 2) waarvan 2 uitsluitend aan de leergangen voor de hoofdakte. Ill V. M. V. 24 25 21 IV M. V. “■“41 i-° 6 deel b!§.= ‘n Rijkskweekschool Chr. Kweekschool Kweekschool Haags Genootschap Bisschoppelijke Kweekschool R.K. Kweekschool voor onderwijzeressen De gegevens waren bü het opmaken van dit verslag niet beschikbaar. I - 5 Akte M.O. Lichamelijke Oefening en Letterkunde”secre- 12 13 16 25 32 19 29; 40 Ideel A deel B deel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 55