44 van de Bezoek aan de kindertuinen in 1951. 258.733 De verbetering van de grond op de tuinen aan Hilde- brandstaat, Hildebrandplein en Schimmelweg I was in het verslagjaar duidelijk merkbaar. De demonstratielessen werden gegeven door de ad junct-directeur, een onderwijzer, een wetenschappelijl assistent A en (gedurende 7 weken) door een rond leidster (speciaal de Jonge Dieren-les); na het vertrel Aan de verbetering van de huisvesting van de dieren in en om de kinderboerderij werd de nodige aandacht besteed. In het leslokaaltje werd het aantal aquaria uit gebreid, terwijl tevens een inrichting werd aangebracht, die het mogelijk maakt alle aquaria behoorlijk van lucht te voorzien. Door deze laatste maatregel was het ook mogelijk zeewateraquaria in te richten. Het open luchtterrarium werd verbeterd en de insectaria in de serre werden in gebruik genomen. Om beschadiging van het houten leslokaal te voorkomen, werd om het huisje een stenen bloemenbak gemetseld. De paden om het leslokaaltje werden verbreed en de beplanting werd gewijzigd. In de Botanische tuin nam het aantal plantensoorten toe, terwijl de verbetering en aanvulling van de etiket tering voortgang vond. Van 15 April tot en met 28 October was de tuin ook ’s-Zondags voor het publiek geopend. Op Zondagen varieerde het bezoek tussen de 2 000 en 8 500 personen In totaal werd de kinderboerderij met omgeving in 1951 door ruim 190 000 mensen bezocht. Bij dit bezoek zijn de vele kleuterklassen, die regelmatig komen en de bus tochten van scholen buiten de stad niet meegerekend. Het gebruik, dat de klassen van M.O. en U.L.O. van de Botanische tuin maakten, nam in het verslagjaar weer toe. Om het lesgeven in de tuin te vergemakke lijken, werd het aantal banken iets uitgebreid. Behalve op de tuin aan de Erasmusweg werden er ook bijzondere tuingroepen gevormd op de tuin Adel- heidstraat III en op de Herweijertuin I. De resultaten waren zeer bevredigend. Het uitbaggeren van de sloten langs de Mienttuinen leverde een zeer grote hoeveelheid bagger op, ten dele van uitstekende kwaliteit, die in het najaar op de tuinen verwerkt werd. De tuin aan de Laakweg was aan het einde van het verslagjaar bedekt door een laag goede bagger van 1 400m\ Van verschillende kanten kwam de wens naar voren op meer tuinen dieren te gaan houden. Op de tuin aan de Erasmusweg werd zelfs een oudercommissie ge vormd, die gelden voor dit doel inzamelt onder de ouders van de kinderen van die tuin. De hoge kosten, die het maken van hokken mee brengt, vormde tot nu toe een belemmering om ook op andere tuinen een „kinderboerderij” in te richten. De grote paedagogische waarde van het contact tussen kinderen en dieren en het grote succes van de kinderboerderij in het Zuiderpark maken het wel ge wenst naar wegen te zoeken om ook op andere grote tuinen dieren te kunnen gaan houden. 6.867 13.332 13.575 10.898 10.638 27.700 12.580 13.745 7.362 3.438 11.703 7.454 10.244 16.035 6.707 8.278 7.560 9.799 8.344 10.371 9.522 6.627 4.344 9.041 2.528 48 43 42 43 41 43 52 39 32 56 29 74 41 46 53 50 37 44 35 72 57 54 48 44 44 84 belangstelling van de kinderen weer sterk toeneemt. Het aantal tuintjes, dat in de loop van het seizoen van eige naar wisselt, was in het verslagjaar heel klein. Het schijnt, dat er aan de onrust van de kinderen, die zo kenmerkend was voor de na-oorlogse jaren, een einde komt. De ongunstige ligging van de Paasvacantie in 1951 (direct aan het begin van het tuinseizoen) en het natte en gure weer in April veroorzaakten een zeer laag ge middeld bezoek voor April, vooral ook, omdat de kin deren op de natte tuinen herhaalde malen weggestuurd moesten worden. De hoge stand van het water in de sloten om de tuin aan de Erasmusweg had tot gevolg, dat enkele vakken dit jaar onbewerkt moesten blijven liggen, waardoor het bezoek aan die tuin in 1951 een vrij scherpe daling vertoonde. Ruim 4 000 volwassenen toonden op ouderdagen en bij andere gelegenheden belangstelling voor het kinder- tuinwerk. Op 11 Juli bezocht de Commissie van Toe zicht en Advies een aantal kindertuinen. In onderstaande tabel zijn de bezoekcijfers afzonderlijke tuinen opgenomen. Mient I Mientll Mient III Mient IV Laan van Eik en Duinen Herman Costerstraat Herweijertuin I Herweijertuin II Erasmus-Winterweg Hildebrandplein Hildebrandstraat Schimmelweg I Schimmelweg II Laakkade Laakweg Wegastraat Adelheidstraat I Adelheidstraat II Adelheidstraat III Seinpoststraat Gentsestraat Westduinweg Tholensestraat Duivelandsestraat Ockenburgh Kinderboerderij VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN. 2 Het onderwijs op de tuinen. E.-J.-Herweijertuin, Zuiderpark. totaal 10.041 gem

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 561