Personeel. a. andere ARCHIEF DER GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. e. Voortgang der inventarisatie en werkzaamheden. Met de definitieve inventarisatie van het administra tief archief van 1 313 tot 1 816 werd geregeld voort gegaan en goede vorderingen werden gemaakt. De beschrijving van het archief van het Sacraments- Gasthuis werd voltooid. De inventaris werd vastgesteld en getypt? terwijl de materiële verzorging eveneens ge reed kwam. d. Materiële toestand der archieven en verzame lingen. Nu de vochtigheidstoestand in de depotruimte en in de lokalen waar verzamelingen zijn ondergebracht, naar gehoopt mag worden, geleidelijk zal verbeteren, kan verwacht worden, dat de materiële toestand der archie ven en verzamelingen niet verder achteruit zal gaan. Op de binderij werden vijf zwaar beschadigde delen uit het notarieel archief hersteld. Dit was na vele jaren uitstel eindelijk mogelijk, omdat door bemiddeling van de Algemene Rijksarchivaris een partij Japans papier verkregen kon worden. Bovendien werden 48 delen uit hetzelfde archief met behoud van het oude perkament of een deel daarvan gerepareerd en herbonden. Slechts weinige delen van dit archief wachten nu nog op res tauratie. Dertien doopboeken werden in geheel perkament ge bonden; thans zijn alle kerkelijke registers in uitne mende staat. Van het nieuw-administratief archief werden 146 delen notulen gebonden met hoeken en ruggen van canifas. Twintig jaarboeken van de Vereniging „Die Haghe”, die op de leeszaal staan, moesten ten gevolge van veel vuldig gebruik opnieuw worden gebonden; een exem plaar van De Riemer werd in drie geheel lederen ban den, 48 andere delen uit de Bibliotheek werden op een voudiger wijze gebonden. Verder werden 47 boeken in genaaid en twee plakboeken voor oude distributiebe scheiden vervaardigd. Ter binderij werden 50 dozen voor de Letterkundige Verzameling, 38 portefeuilles en 3 grote portefeuilles met stofkleppen gemaakt, terwijl 3 900 fiches werden gesneden. Ook werden 446 prenten en 1 317 foto’s opgezet en 6 grote plattegronden op katoen geplakt. Nog werden enkele kokers, dozen, lichtbakjes enz. ge maakt. De nieuw aangeschafte lantaarnplaatjes, 379 in getal, werden tussen glas gemonteerd, terwijl de jaargangen 1950 van alle hier verschijnende dagbladen in 17 delen werden gebonden. Op 19 Februari werd de heer W. J. Leewens door de Commissie voor de Sociale Kunstopdrachten op het archief te werk gesteld om copieën te vervaardigen van oude kaarten betreffende Den Haag, die op het Alge meen Rijksarchief berusten. Hij bleef tot 11 Augustus aan deze arbeid, terwijl hij op 3 November opnieuw aan het werk kon gaan. Zoals nu al vele jaren, verzorgde de heer W. Kroner ook dit jaar geheet vrijwillig de Letterkundige Verzame ling, terwijl de dames G. en M. A. Sauerbier weer enkele uren in de week aan de uitbreiding en beschrij ving van de collectie meewerkten. De adjunct-commies, de heer G. ’t Hart, ontving met ingang van 1 Mei, de bediende, de heer J. C. Driehuis, met ingang van 1 November een vaste aanstelling. b. Toestand van het gebouw. De in het vorige jaarverslag genoemde ontvochtings- apparaten, zeven in getal, werden in Juli, nadat een nieuwe electrische leiding was gelegd, in werking ge steld. Het bleek, dat zij samen gemiddeld per dag acht liter water aan de lucht onttrokken. De vochtmeters vertoonden dan ook weldra enige neiging tot dalen. Vooral nadat in October de centrale verwarming was aangemaakt, daalde de vochtigheidsgraad in het be- neden-depót en de vertrekken voor de prenten- en de letterkundige verzamelingen niet onaanzienlijk. Het is waarschijnlijk, dat door geregeld gebruik van de appa raten die helaas veel electrische stroom vragen binnenkort de vochtigheidstoestand zal ophouden on rustbarend te zijn. De kamers van de archivaris en de bibliotheekadmi- nistratie, het lokaal voor de Letterkundige Verzame ling, dat voor de binderij en de bediendekamer werden geverfd. Aangeschaft werden twee laden voor de catalogi op fiches van de bibliotheek. Op 3 December besloot de Raad tot het afscheiden van een kamer op de zolder om daarin de meubelen en andere voorwerpen, behorend tot het legaat van mevrouw J. Kloos-Reyneke van Stuwe, voorlopig op te bergen. Bij het stellen van dit verslag was echter nog geen begin gemaakt met de uitvoering van dit Raads besluit. c. Toestand der brandblusmiddelen. De brandblusmiddelen werden, zoals elk jaar, door de Brandweer gecontroleerd en voor zover nodig in orde gebracht. BIJLAGE 45 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 564