L 45 I Met de bewerking van de schenking van Gravin van Bylandt, in het vorige verslag vermeld, werd een aan vang gemaakt. De stukken werden gesorteerd en de op Waalsdorp en Arentsburg betrekking hebbende nader onderzocht en beschreven. De archieven afkomstig van de heer L. P. van der Heyden als bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de Nederl. Vereniging voor de Volkszang werden ge ordend en geinventariseerd, terwijl ook het archief van de Roeivereniging „De Laak” en dat van de Commissie voor de huldiging van Arnold Spoel bij zijn 70ste ver jaardag werden bewerkt. In het archief van de Weeskamer werd een aantal charters, aangetroffen in de zg. collectie Koopbrieven, ingevoegd, terwijl het interessante archief van de Ver eniging tot beoefening van de geschiedenis van ’s-Gra- venhage, dat reeds voorlopig was beschreven, definitief werd geinventariseerd. De klapper op de dopen vorderde wederom aanmer kelijk. Bewerkt werden vijf doopboeken van de R.K. Kerk in de Oude Molstraat, lopend van 1757 tot 1811, benevens een op het Algemeen Rijksarchief berustend doopboek van Wassenaar, 16411647, waarin ook vele Haagse dopen staan opgetekend. Hiermede zijn alle doopboeken behandeld. Alleen wachten nog zes begraafregisters van 1806 tot 1811 op bewerking, die dan meteen het grote werk van het klapperen van alle voorlopers van de Burgerlijke Stand zullen afsluiten. In de laatste weken van het jaar werd met het bewerken van deze begraafboeken begonnen. Weer werden on geveer 25 000 fiches geschreven, gecollationneerd en in de ordening ingevoegd. De klapper op het notarieel archief kwam, doordat de door de vereniging „Die Haghe” bezoldigde arbeids kracht ander werk moest verrichten, niet veel verder. Maatregelen om hierin verbetering te brengen zijn in overweging. Ook nu werd weder een klapper op de ingekomen en de minuten der uitgaande brieven over 1950 gemaakt. De aanwinsten van de Historisch-Topografische Bibliotheek en de Handbibliotheek werden beschreven en de beschrijving zo spoedig dit mogelijk was in de catalogi ingevoegd. Met de wetenschappelijke beschrijving van de prenten van de omstreken der stad uit de Historisch-Topo grafische Prentenverzameling werd voortgegaan. De gegevens ontleend aan verscheidene stukken uit het dit jaar verkregen archief van Waalsdorp maakten her ziening van de reeds gereed gekomen afdeling Wasse naar noodzakelijk. De in 63 dozen geborgen topografische prenten werden op hun nummers gecontroleerd en waar nodig materieel verzorgd. Alle aanwinsten werden beschreven; o.a. werden 1 574 foto’s van.achterschriften voorzien. De nieuw verworven lantaarnplaatjes werden ge catalogiseerd op kaarten, waarop de afbeeldingen in klein formaat w’erden aangebracht. Van een groot aantal oude op Den Haag betrekking In tal van historische boekwerken en tijdschrift artikelen werden gegevens verwerkt, die aan onze ar chieven en verzamelingen waren ontleend. archief berusten, werden zeer geslaagde copieën ge maakt, die de originelen met grote nauwkeurigheid weergeven. De rijke oogst, die voor de Letterkundige Verzame ling het gevolg was van de het vorige jaar uitgezonden circulaires, werd beschreven en de stukken werden in gevoegd. Dit had tot gevolg, dat de gehele verzameling opnieuw over de beschikbare dozen moest worden ver deeld. De catalogisering van de collectie Bosboom-Tous- saint werd voltooid, terwijl die van de stukken van en betreffende Elise van Calcar werd herzien en aangevuld. Aanwinsten. Het archief verkreeg niet vele aanwinsten. Van de Algemene Rijksarchivaris werden 16 bundels met leg gers van onroerende goederen in een aantal wijken van ’s-Gravenhage van 17971806—1815 in bewaring ontvangen. Van het stadhuis werd nog een 30-tal strekkende meters archief overgenomen, dat van vóór 1916 da teerde en in 1949 nog niet was overgebracht. Het Haags Vacantie-Comité stond zijn archief over de jaren 1946 en 1947 af, terwijl ook stukken uit het archief van de Vereniging Heelsumstraat in liquidatie werden ontvangen. De verzameling Koopbrieven werd uitgebreid met een stuk betreffende een huis aan het Lange Voorhout door bemiddeling van de Algemene Rijksarchivaris ver kregen uit het familiearchief van Doorn en met ver schillende koopbrieven van een perceel aan de Hof singel geschonken door de erven van de heer W. J. de Klein te Rotterdam. De Historisch-Topografische Bibliotheek groeide met 76 delen aan, terwijl dagelijks tientallen kleinere en dikwijls zeer merkwaardige drukwerken werden ont vangen. De Handbibliotheek werd met 15 delen be nevens de jaargangen van alle lopende tijdschriften uitgebreid. De namen van hen, die de Bibliotheek met geschenken verrijkten, vindt men in de Bijlage. Bij de Krantenverzameling werden de jaargangen 1951 van alle in Den Haag verschijnende dagbladen en van de meeste week- en maandbladen gevoegd. Wederom werden op één na alle dagbladen en verreweg de meeste week- en maandbladen van de onderscheidene redacties ten geschenke ontvangen. Van de Directeur-Bibliothecaris van de Universiteits bibliotheek te Leiden werden de jaargangen 1859-1869 van het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage verkregen, die hoewel deze jaargangen reeds aanwezig waren toch als dubbele exemplaren veel gemak hebbende plattegronden, die in het Algemeen Rijks- verschaffen en uitlening mogelijk maken. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. f. Uitgave 2 i f en verliezen. van in de archiefbewaarplaats berustende bescheiden. g. Aanwinsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 565