45 3 ral •B. gesteld, waarvan 7 over straatnamen handelden. Slechts 5 nieuwe straatnamen werden voorgesteld. Het aantal bezoekers van de leeszaal steeg tot 652; samen brachten zij 2 179 bezoeken. (Het vorige jaar waren deze getallen 567 bezoekers met 1 764 bezoeken.). Behalve in de abnormaal drukke oorlogsjaren waren deze getallen tot nu toe nog niet bereikt. Van buiten de stad kwamen 174 bezoekers met 581 bezoeken, van buitenslands 3 met 3. Genealogische belangstelling bracht 255 bezoekers met 1 253 bezoeken naar de lees zaal; voor de bibliotheek kwamen 168 bezoekers met 348 bezoeken, voor de Prentenverzameling 194 met 324 en voor de Letterkundige Verzameling 14 met 30 bezoeken. Velen raadpleegden uiteraard meer dan één verzameling. Uit de Bibliotheek werden 675 delen uitgeleend buiten het gebouw, wat duidt op een aanzienlijk toe genomen bekendheid der verzameling. Aan het Bureau Bevolking der Gemeentesecretarie werden telefonisch 251 inlichtingen verstrekt, terwijl aan dergelijke bureaux van vele andere gemeenten vrij wel dagelijks door hen gevraagde gegevens werden toe gezonden. De schriftelijk behandelde zaken waren 820 in getal, een terugval na de 942 van het vorige jaar. Uit het buitenland kwamen 5 brieven, terwijl 129 om genealo gische inlichtingen vroegen, 55 betroffen de Bibliotheek, 86 de Prentenverzameling en 57 de Letterkundige Ver zameling. Er werden 34 officiële afschriften van archiefstukken afgegeven; een bedrag van 75,aan leges werd geïnd. Reproducties langs fotografische weg werden ge maakt van 218 stukken uit de verzamelingen, nl. uit de archieven 58, de Prentenverzameling 102, de Biblio theek 12 en de Letterkundige Verzameling 46. Elfmaal werden stukken ten behoeve van onder zoekers elders gedeponeerd en wel op het Rijksarchief te Groningen, de gemeentearchieven van Gouda, Kampen, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht en op de universiteitsbibliotheken te Amsterdam en Utrecht. Daartegenover werden hier stukken te leen ontvangen uit het Algemeen Rijksarchief, de Rijksarchieven in Noord-Brabant en Limburg, het Gemeente-archief van Dordrecht en de bibliotheek van het Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam, in totaal tien malen. In de tentoonstellingszaal werd van 13 tot 28 October een prenten- en fototentoonstelling gehouden over „De rand der stad voorheen en thans”. Zij trok veel belangstelling; het aantal bezoekers was 2 706 De zaal werd tweemaal door Burgemeester en Wet houders afgestaan, nl. van 10 Mei tot 10 Juni voor een tentoonstelling van illegale drukwerken uit de oorlogs jaren „Gedrukt in verdrukking” en van 15 tot 24 No vember voor een tentoonstelling van persfoto’s „Flits en Flair”, waarvan de baten aan het clubhuis „de Mussen” ten goede kwamen. Beide tentoonstellingen werden met enige plechtigheid geopend; de laatste door de Burgemeester. Voor de Historisch-Topografische Prentenverzameling werden 2 833 afbeeldingen verkregen tegen 2 147 in het vorige jaar. Het waren 128 prenten, 1 451 foto’s, 835 prentbriefkaarten en 419 plattegronden en andere drukwerken. Niet minder dan 1937 van deze 2 833 aanwinsten werden geschonken door degenen, wier namen in de Bijlage worden genoemd. Van bijzonder belang waren een tekening van P. C. La Fargue, vertonende een gezicht op Den Haag onge veer van de plaats waar nu het Vredespaleis staat, en een tekening van Lucie van Dam van Isselt van het graf van de dichter Boutens, die door het Gemeentemuseum werd overgedragen. Op verzoek stonden 27 vooraan staande Hagenaars hun portretten af voor onze ver zameling. Er werden 379 nieuwe lantaarnplaatjes verkregen, zodat thans de door de oorlog aangerichte schade weer is goedgemaakt, terwijl bovendien tot een meer modern en practisch formaat is kunnen worden overgegaan. Voor de Letterkundige Verzameling was verreweg de belangrijkste aanwinst het legaat van mevrouw J. Kloos- Reyneke van Stuwe, de weduwe van Willem Kloos. Het werd op 3 December door de Raad aanvaard en het omvat de schrijftafels van het echtpaar Kloos, ver schillende meubelstukken waaronder enkele antieke, veel wandversiering, enkele handschriften, honderden boeken van hen, die in de Nieuwe Gids geschreven hebben, zeer belangrijke portretten van tachtigers en vooral talloze soms zeer interessante correspondenties. Verder vele persoonlijke herinneringen, familiepor tretten enz. Hierdoor is deze verzameling verreweg het belangrijkste centrum voor de bestudering van Willem Kloos en zijn omgeving geworden. Behalve dit legaat werden nog 38 handschriften, 24 brieven, 9 portretten en vier boeken van letterkundigen ontvangen. Van bijzonder belang zijn 15 keurig ge bonden handschriften van Top Naeff door de schrijfster geschonken, een aantal foto’s en souvenirs betreffende Herman Heyermans afgestaan door mevrouw Heyer- mans te Amsterdam en een grote collectie brieven van j letterkundigen ontvangen door Augusta de Wit en ge schonken door Mr J. C. Willeumier te Baarn. De namen der overige schenkers zijn in de Bijlage vermeld. Voor de verzameling Schildersbrieven werden 28 aan winsten verkregen. Dr H. P. Bremmer breidde zijn col lectie uit met de in het laatste jaar door hem ontvangen brieven van beeldende kunstenaars. Verliezen. Door Burgemeester en Wethouders werd machtiging gegeven tot het vernietigen van de op de lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken voor komende bescheiden uit het archief der voormalige gemeente Loosduinen. Ten behoeve van het Gemeentebestuur en van ver schillende zijner functionarissen werden 22 rapporten VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. j h. Gebruik van de archieven en verzamelingen ge maakt door en het verstrekken van inlichtingen aan autoriteiten en particulieren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 566