45 4 In tegenstelling met het vorige jaar toen aan zestien tentoonstellingen buiten het gebouw werd meegewerkt, werden dit jaar alleeji stukken van en over Herman de Man uit de Letterkundige Verzameling uitgeleend aan de tentoonstelling betreffende deze schrijver gehouden door de Historische en Oudheidkundige Vereniging „Het Land van Brederode en Omgeving” te Vianen en een aantal boeken en prenten voor de tentoonstelling betreffende de Staten-Generaal, die op initiatief van de Voorzitter van de Tweede Kamer werd gehouden bij de heropening na de restauratie van het gebouw der Tweede Kamer. Het ruimtegebrek is, mede door de omvangrijke aan winsten der laatste jaren, zeer nijpend. De papieren be horend tot het legaat van mevrouw Kloos hebben de laatste reserveruimte voor de Letterkundige Verzame ling gevuld, terwijl voor vele papieren nog in het geheel geen plaats gevonden is kunnen worden. De zich uitbreidende klappers kunnen geen behoor lijke plaats krijgen; opneming van enigszins uitge breide archieven is ten enenmale onmogelijk. De aanwinsten der Prentenverzameling kunnen nauwelijks meer geborgen worden. In 1952 zullen ze buiten de prentenkamer opgestapeld moeten worden, De Gemeente-archivaris. W. MOLL. 1 wat hun materiële toestand geenszins ten goede zal komen. Er kan dus met recht van een noodtoestand worden gesproken. Nu van de bouw van een verdieping op de tentoon stellingszaal niets kan komen en het stichten van een nieuw archiefgebouw nog wel enige jaren zal uitblijven, schijnt de enige mogelijke oplossing een gewijzigde in richting van de tentoonstellingszaal. Indien daar meu bilair geplaatst wordt waardoor de gehele Prentenver zameling er kan worden ondergebracht en de zaal toch voor tentoonstellingen geschikt blijft, kan de prenten kamer ontruimd worden. Hierdoor kan dan ruimte op de leeszaal, die ook veel te klein is geworden, gewonnen worden en meer wandruimte voor de klapperkasten beschikbaar komen. De nieuwe, uiteraard tamelijk kostbare, inrichting van de tentoonstellingszaal kan op de duur naar een nieuw archiefgebouw worden meegenomen, zodat zij niet verloren gaat wanneer het tegenwoordige gebouw wordt verlaten. Ook zal bij de voortdurende en aanzienlijke uitbrei ding van alle verzamelingen en het in de laatste jaren zoveel vermeerderd gebruik daarvan, enige vermeerde ring van personeel binnenkort niet langer te vermijden zijn. 5 - VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. i. Maatregelen in het belang der verzamelingen te nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 567