45 de I 5 J II. De Historisch-Topogralische Prentenverzameling. Gemeente-archivaris van Leiden, directeuren van het Gem. Grondbedrijf, de Dienst voor Schone Kunsten, de Koninklijke Schouwburg, de Gem. Woningdienst, Gemeentewerken, de Dienst van de Wederopbouw en III. De Letterkundige Verzameling. Openbare Leeszaal te Blaricum, N. V. G. B. van Goor Zonen’s Uitg. Mij, mevr. Beversluis-Robbertsz te Veere, mej. C. S. Bienfait, Drs J. Bosch te Kampen, Prof. Dr N. A. Donkersloot te Amsterdam, mevr. Ekker, Yge Foppema te Amsterdam, Dr H. E. van Gelder, mevr. A. van Gogh-Kaulbach te Haarlem, Sam Goudsmit te Amsterdam, G. H. ’sGravesande, mevr. H. Heyermans te Amsterdam, D. Th. Jaarsma te Driebergen, mej K. H. R. de Josselin de Jong, G. Kamphuis te Amsterdam, mevr. W. Kips, Hendrik Muller te Aerdenhout, Prof. Mr A. van Oven te Gro ningen, mej. Ro van Oven te Amsterdam, J. J. Poort man, Dr M. Premsela te Amsterdam, mej. J. Reyneke van Stuwe, mevr. Top van Rhijn-Naeff te Dordrecht, W, Visser te Amsterdam, mevr. Vreedenburg-Schotel te Laren (N.H.), Hendrik de Vries te Groningen, Karei Wasch te Leermen, Mr J. Willeumier te Baarn. Bijlage. OPGAVE VAN DE PERSONEN, VAN WIE DE ARCHIEFVERZAMELINGEN IN HET JAAR 1951 GESCHENKEN HEBBEN ONTVANGEN. I. De Historisch-Topografische Bibliotheek en Handbibliotheek. Gemeente-archivarissen van Amsterdam, Delft, Gouda, Rotterdam en Utrecht, Rijksarchivaris in Zeeland te Middelburg, Hoge Raad van Adel, Ge meentesecretaris, hoofd van de Afd. Kabinetszaken der Gemeentesecretarie, Griffier van de Tweede Kamer, Burgemeester en Wethouders van Doesburg, direc teuren van de Kon. Schouwburg, het Gemeentelijk- Electriciteits-Bedrijf, de Gem. Dienst voor Sociale Belangen, het Openbaar Slachthuis, de Technische Afd. van het T.N.O.1), de Volksuniversiteit, de Uni versiteitsbibliotheek te Leiden en de Athenaeum- bibliotheek te Deventer, besturen van de Stichting Onderwijstentoonstellingen, Haagse Jeugdactie en Oudheidkundig Museum te Rijswijk, rector van het Concordiacollege, administrateur van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te ’s-Gravenhage, hoofd van de Geschiedkundige Afdeling van het Hoofd bestuur der P.T.T., Afd. Publiciteit van de N.V. Maat schappij Zeebad Scheveningen, Centraal Bureau der Hotels van de N.V. Exploitatie-Mij. Scheveningen, Toneelgroep Het Vrije Podium, Uitvoerend Comité van de Ned. Raad der Europese beweging, Familie- stichting Heerlijkheid Over- en Neder Asselt, J. A. C. Achilles, D. Akerboom, W. N. Arntzenius te Wasse naar, F. van Asperen te Delft, J. H. Bakker te Rotter dam, Mr W. J. M. Benschop, mej. C. S. Bienfait, Dr J. van der Bilt te Amersfoort, H. G. Bom te Utrecht, Mr H. W. Bosscha, J. H. Brakke te Rotter dam, mevr. Bromberg te Amsterdam, C. J. A. Bulsing, J. G. R. Charisius, Jonkvr. M. H. F. C. Baronesse de Constant Rebecque te Breda, W. D. van Eek, W. van Eeden te Putten, T. Elias, Lt. Colonel d’Esclaibes te Parijs, W. H. P. Feenstra, Dr H. E. van Gelder, Prof. Dr P. Geyl te Utrecht, C. D. Goudappel te Delft, Dr H. E. Greve, G. Gijsberts te Geldrop, G. Halwasse, Erven L. P. van der Heyden, Mr B. van ’t Hoff, mej. J. M. Keern, H. W. J. Keizer, mevr. W. Kips, L. J. Kooy te Voorburg, Dr F. Kossmann te Rotterdam, T. Landheer, H. M. Mensonides te Leeuwarden, Fred. Oudschans Dentz te Kaapstad, mevr. J. C. Overvoorde- Gordon te Wassenaar, S. E. Pronk, B. J. A. Renekens, mevr. L. H. van Renesse-van Duivenbode, mej. Kate de Ridder, S. J. Robitsch, Dr Taco Smit, H. J. A. van Son, L. Tasseron, mej. A. M. Weidung te Leiden, H. H. J. Zaat, J. W. van Zwieten te Alphen a./d. Rijn. Stadsontwikkeling, het Leeskabinet te Rotterdam, de Bibliotheek en Leeszalen der Gemeente Rotterdam, bestuur van de Veren. „Die Haghe”, directie Asta- theater, Fotografie Americaine, J. A. C. Achilles, D. Akerboom, Ali Khan, W. N. Arntzenius te Wassenaar, J. Beck, mej. C. S. Bienfait, Dr Ir V. J. P. de Blocq van Kuffeler, Dr Ir G. A. C. Blok, T. Blom, J. H. van Blommestein, W. Boer, Dr G. Bolkestein, mevr. Boogaard-Bos te Delft, mevr. Boot, mej. C. E. van der Boom, J. J. Bouman, P. van Breukelen Jr., mevr. C. H. van Bunk-Imken, mej N. E. Burgwal, mej. S. R. Cohen, Jonkvr. M. H. F. C. Baronesse de Constant Rebecque te Breda, A. Crèvecoeur te Laren (N.H.), Sem Dresden, L. J. van Dijk te Rijswijk, W. J. van Dijk, M. Dijkhoffz, mej. A. M. Dyserinck, Mr Chr. P. van Eeghen te Amsterdam, A. J. Ehnle, mevr. Ekker, G. L. Engels, Friezer-Stokvis, G. M. Th. Gielissen, Dr A. W. Groenman, mevr. L. E. van der Haer- Dutilh, Mr A. Haga, J. van der Heem, A. C. Baron van Heerdt, N. van Heusden, Erven L. P. van der Heyden, J. P. Holthoon, Dr J. van Hoorn te Heerlen, A. C. Hubert, F. Hymans, H. Janzen, W. G. Kierdorff, mevr. W. Kips, B. Klaare, O. Klinkenberg, W. F. Kroner, Th. de Kreuk te Delft, mevr. Krul-den Drijver te Monster, T. Landheer, G. Le Cointre, M. C. Loot, F. A. Luscuere, mevr. A. Mekking-Buys, H. R. Mi- rande, mej. Mr E. Modderman, A. H. Munnik, Ds J. P. Paauwe, C. M. Peyster, Prof. Dr J. van der Poel te Rotterdam, G. Polak Daniels, W. J. van der Pool te Voorburg, S. J. Robitsch, mevr. A. Roemer, mevr. C. F. Roggenkamp-Eybergen te Delfzijl, Mr. P. M. J. Roggenkamp te Rotterdam, Jkhr Mr R. Sandberg, mevr. Schellings, L. Schimmelpfeng, J. F. Schuld, A. C. Schunck, C. R. Smit, M. Staal, mevr. N. Steuer- Wagenaar, Ds A. K. Straatsma, mevr. T. Talboom- Smits, H. G. Timp, W. G. Verhoeff, mevr. H. van Vleuten-Heiser te Voorburg, mej. M. J. Vlielander Hein, mevr. Y. Wegener Sleeswijk-van Balen Blanken, Prof. Dr D. H. Wester, Jan Wils te Voorburg, mevr. W. Wynaendts Francken-Dyserinck. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. l) T.N.O. Technisch Natuurkundig Onderzoek. Mi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 568