I 46 2 R Debutantenconcerten. Voortgegaan werd ook dit jaar met het organi seren van debutantenconcerten. In totaal werden 8 van deze concerten gegeven, en wel het 132ste tot en met het 139ste. Bijzonderheden treft men aan in Bijlage II onder B. In het verslagjaar werden in totaal 10 040 jaar kaarten (v.j. 9 907) uitgereikt, waarvan aan scholie ren en studenten en mede tot deze categorieën gere kende personen 4 328 (v.j. 3 903). Dit jaar werden geen afzonderlijke kaarten afgegeven voor docenten en voor kunstenaars en hun gezinsleden. Het aan deze categorieën uitgereikte aantal kaarten is begrepen in het totaal uitgegeven jaarkaarten. ij Tentoonstellingen. Dit jaar werden 14 tentoonstellingen georganiseerd. In dit aantal zijn niet begrepen de tentoonstellingen „Het Mauritshuis gast in het Gemeentemuseum” en „Jacob Marisprijs 1950” (schilderkunst), welke reeds in het laatste kwartaal van het vorig verslagjaar wer den geopend. Wel zijn in dit aantal begrepen de ten toonstellingen „Mozaïeken uit Ravenna” en „Edvard Munch”, welke aan het einde van het verslagjaar nog niet waren gesloten. Voor het overige moge voor wat de tentoonstellingen betreft, worden verwezen naar het overzicht in Bijlage I. Op 16 Juli, des ochtends om half 11, werd het concours na een welkomstwoord van Mr L. J. F. Wijsenbeek, door de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, de heer J. van Zwijndregt, officieel ge opend. Na een aankondiging van de heer D. J. Balfoort, onder wiens leiding het concours was ge organiseerd, bliezen leden van de K. M. K. een fan fare: Drei lustige Marsche van Kreneck. Voorts wer den door leden van de K.M.K. demonstraties gegeven op de hobo, clarinet, saxophone, trompet, jachthoorn en helicon. Na de opening werd aan de genodigden in de binnentuin van het museum koffie geserveerd. De ingezonden instrumenten werden in het Ge meentemuseum tentoongesteld (zie hiervoor onder Tentoonstellingen). Na de officiële opening van deze tentoonstelling werd de uitslag van het concours door de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. (Een lijst van de prijswinnaars volgt hieronder.) Op 23 Juli maakten de leden van de internationale jury’s een excursie naar Delft. Na een lunch in de Prinsenkelder werd de tentoonstelling „Fleur en interieur” in het Museum „De Prinsenhof” bezichtigd en een wandeling door Oud-Delft gemaakt. Op 24 en 25 Juli werd des avonds in de aula een congres van blaasinstrumentmakers gehouden. Spre kers waren o.a.: René Delépine, Parijs, over: „L’His- torique et la Fabrication du Hautbois”; Johannes C. Brekoo, Eindhoven, over: „Bouw en acoustiek van het blaasinstrument en in het bijzonder van de saxo foon”; Erich Lülsdorf, Berlijn: „Ueber den Urbesitz der Völker in der Erkennung der Musikinstrumente überhaupt”. In het kader van deze manifestaties werden een aantal concerten gegeven, die nader worden vermeld in Bijlage II onder C. Van 16 tot 26 Juli werd in de aula van het Ge meentemuseum een internationaal concours van blaas instrumentmakers gehouden, waarbij een groot aantal koperen en houten blaasinstrumenten uit 11 landen door twee internationale jury’s op hun bouw en klank werden beoordeeld. Tot het organiseren van dit con cours bestond te meer aanleiding, omdat in het ver slagjaar het jubileum van de Koninklijke Militaire Kapel, die met zo sterke banden is verbonden aan de Gemeente en haar bevolking, werd gevierd. Deze Kapel droeg nl. op 2 Augustus 75 jaar het praedicaat „Koninklijk”. Het waren ook leden van de K.M.K., die tijdens het concours de ingezonden instrumenten bespeelden. Abonnementsconcerten. Door het Museumkamerorkest werden ook dit jaar wederom 5 concerten gegeven en wel 3 behorende tot het seizoen 19501951 en 2 behorende tot het seizoen 19511952. Aan twee ervan verleende het Museumkamerkoor zijn medewerking. Voor data en verdere bijzonderheden worde verwezen naar Bijlage II onder A. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Museumjaarkaarten. Klarinetten bes-klarinetten eerste prijs tweede prijs ere-diploma’s 45 38 27 29 30 32 5 4 2 3 21 7 8 12 13 14 18 19 20 22 23 l' H. Selmer Cie., Parijs. Frankrijk G. Leblanc, Parijs, Frankrijk Buffet-Crampon, Parijs, Frankrijk Couesnon, Parijs, Frankrijk J. Gramer Co., Neustadt/Aisch, Duitsland J. Hammerschmidt Söhne, Neustadt/Aisch, Duitsland I Internationaal concours en congres van blaasinstrumentmakers. cat.no. M. G. Uebel, Frankfurt a.M. Duitsland Ets, S. M. L., Parijs, Frankrijk N. Hofinger, Brussel, België idem H. A. Selmer, Elkhart, USA Couesnon, Parijs, Frankrijk Gras Frères, Lille, Frankrijk N. Hofinger, Brussel, België idem Gebr. Mönnig, Markneukirchen, Duitsland E. Rittershausen, Berlijn, Duitsland E. Rittershausen, Berlijn, Duitsland Rudall Carte Co. Ltd, Londen Engeland Ets. S. M. L., Parijs, Frankrijk Ets. S. M. L„ Parijs, Frankrijk Prijswinnaars van het internationale concours van blaasinstru mentmakers, gehouden van 16 tot 26 Juli 1951 in de Aula van het Gemeentemuseum. Fluiten piccolo’s eerste prijs tweede prijs ere-diploma’s grote fluiten eerste prijs tweede prijs ere-diploma’s Concerten en andere gebeurtenissen op muziekgebied.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 570