46 5 Aula. Het Filmtheater „De Uitkijk”, beschikte krachtens een in het vorig jaar afgesloten overeenkomst, ge durende 4 dagen van de week over de aula voor het geven van cultureel waardevolle films. Een opsom ming van de in het verslagjaar vertoonde films be vindt zich onder de bijlagen (Bijlage V). van een definitieve huisvesting, waar de collectie op overzichtelijke wijze in zijn geheel kan worden ten toongesteld, werd deze geplaatst in het Museum Bredius. In dit museum zal echter slechts van tijd tot tijd een kleine keuze uit de collectie, telkens een bepaalde periode omvattende, kunnen worden opge steld. Het ligt voorts in het voornemen door het geven van costuumdemonstraties de collectie nader tot het publiek te brengen. De heer Cruys Voorbergh zal als adviseur blijven optreden. De Duinoordkerk bleef ook dit jaar, evenals voor afgaande jaren, iedere Zondagochtend de beschik king houden over de aula en de kleine voordrachts- zaal voor het houden van godsdienstoefeningen. Verder werd de aula 104 maal (waarvan 38 maal tegen een gereduceerde prijs en 2 maal geheel gratis) ter beschikking gesteld van verscheidene instellingen, organisaties en personen, terwijl de kleine voor- drachtszaal 20 maal (waarvan 6 maal tegen een ge reduceerde prijs) werd verhuurd. Tijdens het verslagjaar werd het museumgebouw enige malen gebruikt voor de ontvangsten van het Gemeentebestuur. De Dienst was rechtstreeks geïnteresseerd bij de ontvangst van de deelnemers aan het Internationaal Concours voor Blaasinstrumentmakers en de deel nemers van het gelijktijdig georganiseerde Congres voor Blaasinstrumentmakers en andere genodigden op 26 Juli ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling van Moderne Blaasinstrumenten. Even zo bij de ontvangst door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en door het College van Burgemeester en Wethouders ter gelegenheid van het sluiten van het Cultureel Accoord tussen Italië en Nederland, welke ontvangst plaats vond na afloop van de officiële opening van de tentoonstelling „Mo zaïeken uit Ravenna” op 4 December. Deze ontvangst werd gehouden in de Stijlkamers. Andere ontvangsten van het Gemeentebestuur waren: 27 Januari: de deelnemers aan de Algemene Vergadering van de Nederlandse Skalclub; 13 April: de deelnemers aan de delegatie Luxemburg. De gasten van het Gemeentebestuur hadden een bezoek gebracht aan de Muziekhistorische afdeling en aan de tentoonstelling „Het Mauritshuis gast in het Ge meentemuseum”; 11 Juni: de deelnemers aan het 13e Internationale Congres van Actuarissen; 26 Juni: de deelneemsters van het congres van de International Federation of Business and Professional Women”; 9 Juli: de deelnemers aan het Congres van de Asso ciation Internationale Critiques d’Art (A.I.C.A.). 28 Februari: Lezing met lichtbeelden door mej. Dr B. Jansen, Conservatrice van de Afdeling Oude Kunst nijverheid voor het personeel van de Nederlandse Seintoestellen-Fabriek te ’s-Gravenhage. 4 April: Lezing door de heer A. W. Ligtvoet, wetenschappelijk assistent van de Muziekhistorische Afdeling voor het personeel van de Nederlandse Sein- toestellen-Fabriek te ’s-Gravenhage. 24 April: Eerste van een serie van drie lezingen met rondleidingen op de Muziekhistorische Adeling door de heer A. W. Ligtvoet voor 20 leerlingen van het Koninklijk Conservatorium te ’s-Gravenhage; 2e en 3e lezing resp. op 22 Mei en 19 Juni. 4 Juni: Excursie van het personeel van de Dienst voor Schone Kunsten naar Antwerpen, o.a. werd het Museum voor Schone Kunsten bezocht. 1522 September werd in het Gemeentemuseum het 5e Congres van de Internationale Vereniging voor de Wetenschappelijke Film gehouden, georganiseerd door de „Stichting Wetenschappelijke filmcongressen in Nederland”. De vier hieraan voorafgaande congres sen werden achtereenvolgens te Parijs, Londen, Brus sel en Florence gehouden. Het congres werd bezocht door ca 150 buitenlandse deelnemers, die 30 lan den vertegenwoordigden. De onkosten werden gedekt door bijdragen van overheid en belangstellende in stellingen en bedrijven. De Gemeente verleende een subsidie gelijk aan het bedrag, dat voor aulahuur en bijkomende kosten in rekening had moeten worden gebracht. Beschikbaar werden gesteld een ruimte voor het secretariaat van de Stichting, enkele zalen voor vergaderingen en op enige middagen en avonden de aula van het Gemeentemuseum. Op 15 September had de opening van het Congres plaats in de aula, gevolgd door een ontvangst van genodigden en pers. In het laatste kwartaal werden enkele voordrachten gehouden door leden van de wetenschappelijke staf voor de leden van de wetenschappelijke staf. Op de eerste bijeenkomst op 19 October werd gesproken door Mr L. J. F. Wijsenbeek en de heer Dirk J. Balfoort. Op de tweede bijeenkomst, op 23 Novem ber, werd gesproken door de heer H. M. Verburg. In December bleek, dat van een bruikleen van de Dienst voor Schone Kunsten aan het Centraal Museum te Utrecht werd vermist een bakje Delfts aardewerk met groteskendecor, inventarisnummer OKNCN 816, waarvoor een bedrag van 350,werd vergoed. Door het afstaan van kunstvoorwerpen uit de ver zameling van het Gemeentemuseum, werkte de Dienst mede aan het tot stand komen van verschillende ten toonstellingen in het binnen- en buitenland. Een over zicht hiervan wordt gegeven in Bijlage VI. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN Ontvangsten Gemeentebestuur. Diversen. Tentoonstellingen van derden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 573