S 11 49 Van Diemenstraat 202. Op 31 December bedroeg het aantal leerlingen 515. De volgende getuigschriften werden uitgereikt: twee jarige cursus aan 62, huisnaaister aan 28, costuum- naaien aan 9 en coupeuse aan 6 leerlingen. Voor het eerste en tweede gedeelte van de Nijverheidsakte Na slaagden onderscheidenlijk 4 en 7 candidaten, voor het eerste gedeelte van de aantekening dameskleermaken 2, voor het tweede gedeelte 1, voor de akte Nuttige Hand werken 11. Het Rijk kende over 1949 een subsidie toe van ƒ96.500,—, de Gemeente ƒ45.823,89. De uitgaven bedroegen ƒ185.709,16. Christelijke Ambachtsschool, Veluweplein 1. De dagschool telde op 31 December 1951 738 leer lingen, de avondschool op 2 October 512. Van de dagschool werden 295 leerlingen in het verslagjaar ge diplomeerd; van de avondschool 54. Het Gemeente- subsidie bedroeg 92.044,30. Bezuidenhoutseweg 144. De school telde 430 leerlingen. De volgende diplo ma’s werden uitgereikt: huisnaaister 15, costuumnaai- ster 12, coupeuse 11, hulp in de huishouding I en II on derscheidenlijk 13 en 16, kinderverzorgster 8, twee jarige voorbereidende opleiding 48. Van de Gemeente werd over 1951 een subsidie van ƒ49.353,22 ontvangen. 13 23 20 26 50 Huishoudkundige voor inrichtingen 1-jarige opleiding tot huishoudkundige Kinderverzorgster Akte N VII en N VIII (gecomb. lerares-opl.) Aanvullingsgetuigschrift N VII Aanvullingsgetuigschrift N VIII Diëtiste 17 17 12 12 11 15 11 11 17 17 30 31 8 9 12 78 19 4 Bezuidenhoutseweg 75 e.v. De stand van het leerlingental was op 1 Januari 1951 85. In October 1951 waren 21 leerlingen gediplomeerd; tussen October en December waren dat er nog eens 3; derhalve telde de school dit jaar 24 gediplomeerden. Het aantal leraren bedroeg 21 op 1 Januari 1951. Met ingang van 1 September werd het pand Bezui denhoutseweg 75 betrokken. De school werd nog niet gesubsidieerd in het verslag jaar. In het verslagjaar kon nog niet worden begonnen met de bouw van een filiaal in de Sweelinckstraat we gens moeilijkheden in verband met het sluiten van een lening voor deze bouw. Verschillende buiten de school liggende lokalen vulden nog steeds op zeer voorlopige wijze het tekort aan ruimte aan. De uitgaven over 1951 bedroegen ƒ286.575,23; de ontvangsten, waaronder aan Rijkssubsidie ƒ138.929,67 en aan Gemeentesubsidie 59.541,29, waren met de uitgaven in evenwicht. Rooms-Katholieke Huishoudscholen, Dr Kuyperstraat 4. De school telde op 1 September 1951 1 178 leerlingen voor 21 verschillenden opleidin gen, waaronder die voor lerares N XX met 58 leerlingen. In 1951 werden getuigschriften uitgereikt voor het met succes voltooien van de opleiding: Huishoudkundige Kinderverzorgster Kinderverzorgster koloniehuizen Diploma vormingsklas (Na Mulo) Hulp in de huishouding (oudere meisjes) Coupeuse Costuumnaaister Naaister Primair huishoudonderwijs Avondopleiding kinderjuffrouw Avondopleiding costuumnaaister Lerares N XX (Kinderverzorging en Opvoeding) 8 Spionkopstraat 9/Majubastraat 2: Deze school werd in September 1951 bezocht door 101 leerlingen. Het aantal geslaagden voor primair huishoudonder wijs bedroeg in het verslagjaar 28. Ledeganckplein 7Het aantal leerlingen der school bedroeg bij het begin van de cursus 19511952: 384. Er werden 36 getuigschriften uitgereikt voor de primaire opleiding en 50 voor de opleiding gezins- verzorgsters. Voor de drie scholen kende de Gemeente een sub sidie toe van totaal ƒ91.891,38. Christelijke Huishoudschool, De Ruyterstraat 36. De school werd einde 1951 bezocht door 791 leerlingen, waarvan 16 de opleiding voor de akte N VIII volgden en 34 die voor de akte N XX. Deze akten werden in 1951 door respectievelijk 3 en 11 leerlingen verworven. In de lagere opleiding werden 239 getuigschriften uit gereikt. De school had nog steeds te kampen met de moeilijkheden van een ongeschikte huisvesting. Het Gemeentesubsidie over 1951 bedroeg 100.150,01. S; li Huishoudschool „Laan van Meerdervoort"Laan van Meerdervoort 211. Op 31 December 1951 telde de school 385 leerlingen, waarvan in opleiding voor de gecombineerde akten N VII en N VIII 36, voor de aan- vullingsgetuigschriften N VII en N VIII onderscheiden lijk 10 en 13 leerlingen. Er werden in 1951 de volgende akten/diploma’s behaald: Primaire opleiding Assistente in de huishouding Gezinshulp Gezinsverzorgster Vormingsklasse Industrieschool voor meisjes, 's-Gravenhaagse Vakschool voor meisjes, Katholieke School voor Maatschappelijk Werk, Huishoudscholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 57