8 ij gezellendiploma: 50 Hogere Vakschool voor het Hotel-, Cafe- en Restau rantbedrijf, Assendelftstraat 20. Bij het examen van de school slaagden in het verslagjaar 53 van de 64 candi- daten. Zij werden in de bedrijven opgenomen. damesvak herenvak vestigingsdiploma: damesvak herenvak Vakschool voor Kappers (sters), Bakkerstraat 59. (secretariaat: Regentesselaan 11) In het verslagjaar kreeg de restauratie van het school gebouw haar beslag. Het aantal candidaten voor de examens was aan zienlijk hoger dan in 1950. Aan het einde van het ver slagjaar bedroeg het aantal leerlingen 276. De staf van de school bestond uit 12 leraren, waaronder de direc teur. De uitslag van de examens was als volgt(40 dames en 28 heren) De Commissie van Advies voor de verlening van studiebeurzen bestond op 31 December 1951 uit de volgende leden: J. van Andel (voorzitter), mej. Dr W. Smidt (secretaresse), Dr Ir B. Bölger, Ir R. J. V. Bongaerts, Mr J. J. Hangelbroek, Ir T. J. Hanskamp en Mr C. R. C. Wijckerheld Bisdom. Adjunct-secretaris was H. J. Rousel. Aan 13 van de 54 candidaten werd een beurs toe gekend. Op 31 December 1951 genoten 54 studerenden een Gemeentelijke studiebeurs. Kosteloze toelating tot de school voor Taal- en Letterkunde werd evenals in 1950 aan 10 personen verleend; er waren 22 aan vragen ingediend. Het verslag omtrent het lager onderwijs 1951 bevat gegevens over het Paedagogisch Centrum. Voor de nieuwe cursus werden 64 leerlingen het maximum dat de school kan herbergen ingeschreven. In het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst worden gegevens betreffende het geneeskundige schooltoezicht en de schooltandverzor ging aangetroffen. Huishoud- en Industrieschool van de Vereniging „Licht Liefde, Leven”, Vinkensteynstraat 141 en Vermeer- straat 56. Op 31 December 1951 waren 422 leerlingen op de scholen, te wetenvoor de primaire opleiding 193, voor huisnaaister 33; de opleiding voor kinderjuffrouw werd per 1 Augustus opgeheven. De afdeling Spoorwijk-Laakkwartier (Vermeerstraat) werd met ingang van 1 Januari 1951 door Rijk en Ge meente gesubsidieerd en met ingang van deze datum draagt die afdeling de naam van: 2e Huishoud- en Industrieschool der Vereniging „Licht, Liefde, Leven”. De scholen ontvingen aan Gemeentesubsidie van ƒ47.013,31. - jg Vakschool voor Schoenmakers, Crispijnstraat 50. Voor de dagschool en -cursussen waren op 31 Decem ber 1951 103 leerlingen ingeschreven, voor de avond school 102, als volgt verdeeld; leerlingencursus 16, ge zellencursus 36, cursus voor diploma A (Schoenher- stellen) 40, voor diploma B (Maatschoenmaken) 10. De resultaten van het onderwijs waren uitstekend. Bij het examen voor de dagschool slaagden 7 van de 9 leerlingen. Over 1951 werd door de Gemeente een subsidie van 28.123,45 verleend. Van deze beide instellingen zijn afzonderlijke ver slagen verschenen. 10 21 7 S- Zie hierna, onder „andere onderwerpen”, hetgeen is vermeld omtrent de „Haagse Kunststichting voor de Jeugd”. Voor gegevens betreffende de verstrekking van schoolkleding en -voeding wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor School- kinderzorg. School tot opleiding van Winkelpersoneel, De Gheyn- straat 129. Op 1 Januari 1951 bedroeg het aantal leer lingen 283, waarvan 141 meisjes en 142 jongens. Van de 44 candidaten voor het examen slaagden 13 meisjes en 21 jongens. De school ontving in 1951 aan Gemeentesubsidie een bedrag van ƒ22.145,50. Vereniging van kleermakerpatroons ter bevordering van het vakonderwijs voor kleermakers, school: Kazer- straat 28. Op 31 December 1951 waren bij de dag school 70 leerlingen ingeschreven. Van de 16 deelne mers aan het eindexamen 1951 zijn er 15 geslaagd. De avondschool telde 101 leerlingen. Van de 12 cursisten van de Meestercursus namen er 8 deel aan het Meesterexamen van de Vakgroep Kleermakerij. Zeven van hen slaagden. De school ontving een Gemeentesubsidie van 15.894,62. INSTELLINGEN TEN BEHOEVE VAN HET ONDERWIJS. f I Vakscholen. Studiebeurzen; Burgemeester-De-Monchylonds. Het Paedagogisch Centrum. Geneeskundig schooltoezicht; schooltandverzorging. i L Museum voor het onderwijs; School- en kindertuinen. Aantal geslaagden. 13 f Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen. Schoolkleding en -voeding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 58