1 HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. oefening voor de schooljeugd; P. M. Verbeek, voor zitter van groep B, vertegenwoordiger van de lichame lijke oefening van ouderen; Prof. Dr Ir J. P. Mazure, voorzitter van groep C, sportspelen; C. Fromberg, voorzitter van groep D, vertegenwoordiger van overige takken van sport. Het Bestuur hield 4 vergaderingen, waarbij buiten beschouwing zijn gelaten de besprekingen, welke een of meer leden van het Bestuur met andere personen hebben gevoerd, terwijl voorts de verschillende sub commissies uit het Bestuur, te weten de Huurcommissie, de Subcommissie tot exploitatie van het Openlucht theater, de Technische Commissie, de Commissie voor de Speelterreinen en -tuinen en de Subcommissie inzake verpachting consumptieverkoop onderscheidenlijk 2, 2, 16, 3 en 1 maal vergaderden. In de loop van het verslagjaar bracht de Raad van Advies advies uit over verschillende vraagstukken, wel ke de Stichting, alvorens daarover een beslissing te nemen, te voren aan de Raad had voorgelegd, zoals o.a. over de behoefteplanning van sportaccomodaties in Den Haag voor de komende 10 jaren; de ontwerp- verkaveling van de aan te leggen sportterreinen in de Het aftredende lid en tevens plaatsvervangend voor zitter, de heer W. A. Rensen, en het aftredende lid, de heer J. F. J. de Lange, werden voor de tijd van drie jaren herbenoemd. Tot lid werd benoemd het plaatsvervangend lid te vens plaatsvervangend secretaris, de heer F. C. van Waalwijk. Ter vervanging van de heer Mr H. van der Heide, die voor het lidmaatschap bedankte, werd voor de tijd van drie jaren benoemd tot lid, behorende tot groep C (sportspelen) van de Raad van Advies, de heer J. van der Doll. Op 6 October van het verslagjaar overleed plotseling de heer W. H. A. Burgwal, die sedert hetjaar 1948 Voor zitter van de Raad van Advies der Stichting en uit dien hoofde lid van het Bestuur is geweest. In de jaren van zijn werkzaamheid voor de Stichting heeft hij zich doen kennen als een oprecht strijder voor de belangen van de lichamelijke opvoeding, in het bij zonder voor die van de voetbalsport. Door zijn grote interesse voor en daadwerkelijk deel neming aan de taak der Stichting, was hij een zeer ge waardeerd medewerker, die in het Bestuur ernstig zal worden gemist. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eindigde op 1 November 1951 het ambtshalve lidmaatschap van de heer W. Boer, tot die datum Ge meentelijk Inspecteur van het Onderwijs, in het bij zonder belast met het toezicht op het Onderwijs in lichamelijke opvoeding. De Stichting heeft tijdens het lidmaatschap van de heer Boer in hoge mate mogen profiteren van zijn grote kennis en bekwaamheid op het gebied van de lichame lijke opvoeding. In vele door het Bestuur ingestelde I commissies had de heer Boer zitting; zijn adviezen waren voor het Bestuur van veel waarde. Het Bestuur betuigt hierbij zijn grote erkentelijkheid voor hetgeen de heer Boer in het belang van de lichame lijke opvoeding in het algemeen en in dat van de Stich ting in het bijzonder, heeft gedaan. Te zijner vervanging werd met ingang van 1 Novem ber 1951 ambtshalve lid Drs K. Rijsdorp, die is be noemd tot Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs, in het bijzonder belast met het toezicht op de lichame lijke opvoeding. Krachtens benoeming tot voorzitter van een van de hieronder genoemde groepen van de Raad van Advies, bedoeld in artikel 6, lid 1, van de Statuten, werden met ingang van dezelfde datum voor de tijd van drie jaren lid van het Bestuur de heren Drs J. Mulder, voorzitter van groep A, vertegenwoordiger van de lichamelijke Op 31 December 1951 bestond het Bestuur uit de heren: J. 'van Zwijndregt, wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, voorzitter; W. A. Rensen, lid van de Gemeenteraad, plv. voorzitter; A. L. M. Dinkhuijsen, lid van de Gemeenteraad; Mr J. Velders, secretaris; F. C. van Waalwijk, plv. secretaris; de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst voor Wederopbouw en Stadsontwikkeling, de directeuren van het Gemeente lijk Grondbedrijf, van Gemeentewerken en van Ge- meenteplantsoenen of hun plaatsvervangers; Drs K. Rijsdorp, Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs, in het bijzonder belast met het toezicht op de lichame lijke opvoeding; Drs J. Mulder, voorzitter van groep A van de Raad van Advies, als vertegenwoordiger van de lichamelijke oefening voor de schooljeugd; P. M. Verbeek, voorzitter van groep B van de Raad van Advies, vertegenwoordigende de lichamelijke oefening van ouderen; Prof. Dr Ir J. P. Mazure, voorzitter van groep C van de Raad van Advies, als vertegenwoor diger van de sportspelen; J. van der Doll, lid van groep C van de Raad van Advies, als vertegenwoordiger van de sportspelenC. Fromberg, voorzitter van groep D van de Raad van Advies, als vertegenwoordiger van overige takken van sport en J. F. J. de Lange. BIJLAGE 48 Bestuur. Raad van Advies.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 599