51 Secretariaat: Amsterdam, Emmaplein 5. Haagse Kunststichting, secretariaat: Lijnbaan 32. Stichting Haags Cultureel Centrum, secretariaat: Lijnbaan 32. Gedurende het speelseizoen 19501951 (1 Sept. 1950 t/m 31 Aug. 1951) waren belast met de artistieke en zakelijke leiding van het gezelschap der stichting, de Haagsche Comedie, de heren Cees Laseur en Paul Steenbergen, en wel de heer Laseur èn de heer Steen bergen met de artistieke leiding, terwijl de zakelijke leiding aan de heer Steenbergen werd toevertrouwd. In totaal werden 456 voorstellingen gegeven, waar van 236 in de Koninklijke Schouwburg. De laatstvermelde voorstellingen werden door 150 491 personen bezocht; het gemiddelde aantal bezoekers per voorstelling bedroeg 638 De totale netto-recette in het speelseizoen bedroeg 482.433,44; voor de in Den Haag gegeven voorstel lingen was dit bedrag ƒ293.159,93. Het exploitatietekort bedroeg 145.434,36. Als in voorgaande jaren werd ook dit jaar het Holland Festival georganiseerd. De manifestaties hadden plaats in Den Haag - Sche- veningen, Amsterdam, Bloemendaal, Gouda, Haar lem, Naarden en Delft, van 14 Juni tot en met 15 Juli 1951. Het Holland Festival omvatte in totaal 102 voor stellingen, waarvan 17 orkestconcerten, 19 opera-voor- stellingen, 7 kamermuziekuitvoeringen, 10 ochtend- recitals, 2 kooruitvoeringen (Bach), 37 toneelvoorstel lingen en 10 ballet- en dansavonden. In het kader van het Holland Festival werden in Den Haag in samenwerking met het Algemeen Haags Comité en in Amsterdam enige uitvoeringen gegeven tegen gereduceerde prijzen; het aantal dezer uitvoeringen bedroeg in totaal 7; in Den Haag 3. In de musea der hoofdplaatsen van het Holland Festival, alsmede in Otterlo (De Hooge Veluwe) wer den in totaal 22 tentoonstellingen georganiseerd; in het Haags Gemeentemuseum waren dat een ereten- toonstelling van het werk van Charley Toorop en een tentoonstelling gewijd aan de hedendaagse Nederland se beeldhouwkunst. Tenslotte valt te vermelden, dat in het kader van van het muziekfestijn ook weer filmvoorstellingen wer den gegeven in Amsterdam en in Den Haag in de thea ters Kriterion en De Uitkijk. Financiële bijzonderheden werden niet verschaft. Het doel van de Haagse Kunstmaand wederom in October gehouden is de bevordering van de be langstelling en het begrip voor de hedendaagse Neder landse kunst. Door tentoonstellingen, uitvoeringen, lezingen en discussies werd getracht iets duidelijk te maken van wat leeft onder de kunstenaars. De tentoonstelling „Kunst en Kitsch” trok meer dan 32 000 bezoekers. Andere tentoonstellingen waren „Verve” (expositie van werk van een nieuwe Haagse- schilders-enbeeldhouwersgroep) met 3 000 bezoekers en „Charmante Kitsch” (georganiseerd door de Vrije Academie) met 2 500 bezoekers. Voorts werd een aantal voordrachtsavonden en lezingen georganiseerd in het kader van de Kunstmaand. In de gebouwen van een aantal grote bedrijven wer den voor het personeel besloten tentoonstellingen in gericht van werk van Haagse schilders. De Haagse Comedie bracht de première van een treurspel van Max Croiset; enige muziekensembles en solisten verzorgden muziekavonden. Op 17 October gaf het Residentie-Orkest onder lei ding van Willem van Otterloo een concert met mede werking van Henriëtte Bosmans en het Koninklijk Mannenkoor „Die Haghe Sanghers”, ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Genootschap van Nederlandse Componisten; het aantal bezoekers be droeg 1 701. In 1951 werd begonnen met de exploitatie van de centrale cartotheek van het H.C.C.; aan het eind van het verslagjaar bevatte deze 15 000 namen en adressen van in kunst belangstellende personen in Den Haag en omgeving. In de subsidies, ter begroting 1951 gebracht, waren begrepen: 214.788,voor het Residentie-Orkest; ƒ99.252,voor de Haagse Kunststichting; ƒ5.000, voor de Jan-Campertstichting; 5.000,voor de Johan-Wagenaarstichting; ƒ3.500,voorde Jacob- Marisstichting; 10.000,voor de Haagse Kunst stichting voor de Jeugd; 10.000,— voor het Haags Cultureel Centrum. Voor opdrachten aan en aankoop van werken van Haagse beeldende kunstenaars werd tweemaal een bedrag van 25.000,uitgetrokken. Het Holland-Festival 1951 kreeg een garantiesub- sidie toegewezen van 70.000, Voorts werden subsidies verleend ten behoeve van: het Nederlands Steuncomité voor beeldende kunst ƒ500,de Haagse Kunstmaand 1951 15.000, de Nederlandse Opera 30.500,— de vereniging Haagse Museumvrienden 300.bijzondere voor stellingen en uitvoeringen 2.937,volksvoorstel lingen ƒ453,muziek- en zangverenigingen ƒ2.600, openluchtconcerten 5.800,overige uitgaven voor culturele doeleinden ƒ1.871, ANDERE ONDERWERPEN. Kunstsubsidies. Holland Festival 1951.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 59