III I Raad (Commissiën) Raad (Gemeente-) Opvoeding (Volksontwikkeling en Orde (openbare Organisaties v. bedrijven en diensten Ouden van dagen, (Zorg voor Oudercommissiën Ouderraad Overledenen Overnachtingen Museumvrienden (Vereniging v. Haagse Muziek (Kon. Conservatorium voor 3 t./m. 11 1 28 27 22 27 25 20 62 Blz. 53 55 7 Paedagogisch Centrum (Het Parkeerregeling Parken en plantsoenen Paspoorten Pensionnering militairen en verwanten van gesneuvelden Personeel (Brandweer-) Personeel (Gemeente-) Personeel der Gemeentesecretarie Personeel (Politie-) Personeel (Regelingen met betrekking tot het Gemeente-) 12,13 Personeel van de takken van dienst Personeel (Ziekte onder het Gemeente-) Plaatselijk Demobilisatie-Comité, 's-Gravenhage Plaatselijke belastingen Plantsoenen (Parken en Poliklinieken Politie Politieverordening (Algemene Processenverbaal (Totale aantal) Prijzen (Commissie voor de Pulchri Studio Scheepvaart en visserij Scheveningen (Exploitatie Mij. N.V. Schoeiseldienst (Gemeentelijke Schoolbaden. School- en kindertuinen Schoolinspectie (Gemeentelijke Schoolinspectie (Rijks-) Schoolkleding en -voeding Schooltandverzorging Schooltoezicht (Geneeskundig Schooltoezicht (Rijks-) Schooltoneelvoorstellingen School voor Maatschappelijk Werk (Katholieke School voor Taal- en Letterkunde (Stichting School voor volwassenen Schouwburg (Koninklijke Schulden (Gemeente-) Secretarie (Gemeente-) Secretaris (Gemeente-) „Sociale Wijkcentra”, ’s-Gravenhage (Stichting Sociale zorg31 t./m. 33 Spaarbanken Sport (Beoefening van Stadsschoon (Zorg voor Statistiek (Ziekte-, Hotel- en Verkeersongevallen „Stedelijk Belang” (N.V. Mij. Sterfte Sterkte van het Gemeentepersoneel Steun (Maatschappelijke en voorzorg) Steun in bijzondere gevallen (Vereniging Stichting „Algemeen Haags Comité” Stichting „School voor Taal- en Letterkunde Stichting „Sociale Wijkcentra”, ’s-Gravenhage Studiebeurzen (Gem. Subsidiën 26 16, 17 59 39, 40 II 24 21 20 26 3 20 50 20 27 23 36 46 28 11 14 32 18 25 35 t./m. 38 18 t./m. 21 18 19, 20 30 54 29 27 32 25 50 46 46 50 50 50 46 50 49 47 46 54 17, 18 12 11 32 28 48 48 t./m. 50 „Ockenburgh” (N.V. Mij Oefening Kweekt Kennis (Letterkundig Genootschap Officiële ontvangsten Gemeentebestuur Onbewoonbaarverklaring Ondersteuning (Geldelijke Onderwijs Onderwijs aan volwassenen Onderwijs aan zieke kinderen Onderwijs (Lager Onderwijs (Voorbereidend Onderwijs (Voorbereidend hoger, middelbaar, nijverheids- en handels-) Onderwijzers(-essen) (Inr. tot opleiding v. Ongehuwde moeders (Zorg voor Ongevallenverzekering Ontvanger (Gemeente-) Ontvangsten (Officiële Gemeentebestuur) Ontwikkeling en opvoeding (Volks-) Oorlogsinvaliden enz Openbaar onderwijs Openbare gezondheid Openbare leeszalen en bibliotheken Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid Openbare reinheid Opleiding van leerkrachten (Inr. tot -- 46 t./m. 57 veiligheid en zedelijkheid) .18 t./m. 24 14 43 46 46 14 27 25 54 2 26 .31 t./m. 33 46 46 46 46 46 29 56 57 14, 27, 28 25 14 11 .31 t./m. 45 31 56 47 32 50 51 Uitbreidingsplannen Uitgaven der Gemeente Uitstel van eerste oefening, vrijstelling enz. Uitzending van kinderen naar buiten Blz. Rechtsherstel Gem. personeel13 Reclassering45 Redding van drenkelingen22 Regeling Militaire vergoedingen60, 61 Regelingen met betrekking tot het Gemeentepersoneel 12, 13 Reiskosten grafbezoek gesneuvelde militairen62 Reinheid (Zorg voor de openbare 25 Rekening (Gemeente-)16 Residentie-Orkest” (Vereniging „Het 54 Restaurants21 Rooilijnen26 Ruiling van grond16 Rusthuizen43 Rij- en nummerbewijzen27 Rijksmusea54 Rijksschooltoezicht46 Rijtijdenwet30 Rijwielenbewakers20 Takken van dienst Tandartsen en tandheelkundigen Tapperijen en logementen Taxi’s (Aantal Tehuizen Toegekende medailles Toezicht op bioscoop- en toneelvoorstellingen Toneelvoorstellingen (School-) Toneelvoorstellingen (Toezicht op bioscoop- en Tramwegen Trekhondenwet Tuberculose (Consultatiebureau voor T uinbouwcursussen Tuinbouwverenigingen (Land- en Nachtverblijven Nagelaten betrekkingen (Zorg voor Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Depart. ’s-Gravenhage Nederlanderschap (Bewijzen van Noord- en Zuidhollandse Reddingmaatschappij Nummerbewijzen (Rij- en Nutswoningen (Vereniging voor Volkshuisvesting) Nijverheid (Landbouw, handel en 28 t./m. 30 Nijverheid (Nederl. Maatschappij voor en handel) Nijverheidsonderwijs Nijverheidsscholen (Dag- en avond-) 50 20 25 27 62 11, 21 11 t/m 14 12 18. 19 48 46, 47 44 14 11 2 46 t./m. 58 62 46 24, 25 .52 53 18 t./m. 24 25 .46, 47

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 5