48 2 I VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING Terreinen in beheer. Tak van sport. Oppervlakte in ha. Ligging van het terrein. 1) Mede bestemd voor het onderwijs in lichamelijke oefening van de middelbare scholen. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. Aard van het terrein. i Duinlaan Escampiaan Evert-Wytemaweg Hoekwaterstraat (V.) Westbroekpark Zuiderpark Zuiderparklaan (Nijkerklaan) groep A, lichamelijke oefening voor de schooljeugd: Drs J. Mulder (voorzitter), R. N. Blokbergen (plv. voorzitter), W. Bot, H. A. H. M. van Nooy, J. van de Schilde, C. A. M. Scholtes, T. Schuringa. groep B, lichamelijke oefening van ouderen P. M. Verbeek (voorzitter), A. C. J. Wamsteeker (plv. voorzitter), C. J. J. de Kramer. groep C, sportspelen: Prof. Dr Ir J. P. Mazure (voorzitter), Mr E. G. van Bisselick (plv. voorzitter), F. Delfgaauw, J. van der Doll, H. van Hoegee, F. W. Hoekstra. In de ontstane vacatures is inmiddels voorzien door benoeming van de heren H. van Hoegee en F. W. Hoekstra. Niet herbenoemd werd de heer J. J. A. Verburg. Ter vervulling van de vacature van Mej. C. M. Ren- ses werd benoemd de heer J. Netten. De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden: Prof. Dr Ir J. P. Mazure, plv. voorzitter; Drs W. van Zijll, secretaris; groep D, overige takken van sport: C. Fromberg (voorzitter), athletiek; K. Mulder (plv. voorzitter), zwemmen. Op 31 December 1951 waren de volgende terreinen in beheer bij de Stichting: 3.38.17 5.07.00 16.69.80 0.66.10 1.93.00 3.25.00 0.43.25 5.73.35 0.65.00 12.20.00 1.84.20 4.17.77 3.74.20 2.56.00 1.08.35 3.01.90 5.06.70 Aantal velden. 1 12 2 7 3 2 3 3 9 3 3 17 2 2 3 I 5 Sportterrein. ld. ld. ld.' ld. ld. Buurtweg (W.) Groenendaal ld. polder Escamp (Morgenstond); het uitbreidingsplan Kijkduin en omgeving voor zoveel betreft de daarin geprojecteerde sportterreinen; de ontwerp-verkaveling van het tussen Van-Alkemadelaan en spoorbaan te Wassenaar aan te leggen complex sportterreinenvoorts nopens het houden van sportjeugdcursussende in richting van de turnhal aan de Hoekwaterstraat (V.) tot rolschaatsenbaan; de verplaatsing van sportver enigingen bij ontruiming van het complex sportter reinen aan de Fr uitweg; de indeling van verenigingen op nieuw aangelegde veldende inrichting van de rol schaatsenbaan op de besproeiingsbaan van de ijsbaan aan de Sportlaan e. a. Aangezien de Raad van Advies het wenselijk achtte, dat vertegenwoordigers van meer sporten in de Raad zitting zouden hebben en ook wijziging van de samen stelling en werkwijze van de Raad van belang oordeelde, heeft zich uit de Raad een commissie gevormd, welk deze kwesties in studie heeft genomen en daarover heeft gerapporteerd. Naar aanleiding van dit rapport heeft het Bestuur gevolg gegeven aan het voorstel, dat de Raad van Ad vies vertegenwoordigers van nog niet in de Raad op genomen organisaties als niet-permanente leden naar behoefte in de behandeling van zaken betrekt. Daar naast heeft het Bestuur de uitbreiding bevorderd van de Raad met meer vertegenwoordigers van diverse zaalsporten (volleybal en tafeltennis). Het feit, dat thans alle bij een bepaalde zaak be trokken takken van sport steeds door middel van de Raad van Advies hun stem kunnen en laten horen is zeker van belang. Ook dit jaar kan voorts met waar dering gewag gemaakt worden van het werk van de Raad van Advies en van de adviezen, die het Bestuur der Stichting ontving. In de loop van het verslagjaar bedankte wegens ver trek naar het buitenland de heer Mr H. van der Heide, terwijl de heren G. Treffers en W. K. van de Gumster zich voor herbenoeming niet meer beschikbaar stelden. Janssoniusstraat Laan van Poot Ockenburgh Paets-van-T roostwijkstraat Rederijkerstraat Roemer Visscherstraat Spionkopstraat Stokroosplein l) vertegenwoordiging van andere groepen dan die bedoeld in artikel 6, sub 2 der statuten: J. Netten, Drs W. van Zijll. hockey en korfbal voetbal voetbal korfbal voetbal voetbal, hockey, rugby, hand bal en korfbal j voetbal. athletiek en handbal. j voetbal. i athletiek, korfbal en handbal. voetbal. korfbal athletiek en korfbal athletiek, handbal, korfbal en openluchtspel. korfbal en openluchtspel. cricket, voetbal en honkbal. cricket en voetbal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 600