48 Made stein. Wassenaar. Ijsbanen 5 L Zij vormden uit hun midden een commissie, waarvan de damesleden zich met toestemming van de Stichting bij toerbeurt met de openstelling en het toezicht op de tuin belangeloos belastten. Deze wijze van openstelling is goed geslaagd en uit breiding zou, waar mogelijk, daaraan kunnen worden gegeven. Het speelterrein aan de Nieuwe Haven, dat bij wijze van proef mede voor bezoekers van jeugdtehuizen uit de omgeving werd opengesteld, had een matig bezoek nadat het voetbalspel daarop werd verboden. Dit ver bod werd ingesteld na een klacht van omwonenden. Getracht wordt maatregelen te treffen, dat het spel zonder overlast aan omwonenden, toch kan worden be oefend. Sport- en speelterrein aan de Ketelstraat. De aanleg van dit terrein is goed gevorderd. Met de oplevering wordt gewacht totdat de grasmat voor be speling voldoende sterk is. Plannen voor de aanleg van een complex sport terreinen tussen Loosduinen en het gesticht „Bloemen- daal” zijn in voorbereiding. Er werden maatregelen getroffen, dat bij vriezend weer een gedeelte van de speelweide in het Zuiderpark en het speelterrein aan de Gaslaan onder water konden worden gezet voor ijsbanen voor kinderen. Roemer-Visscherstraat (Moerweg III). Dit sportterrein werd aan de Stichting in beheer en onderhoud overgedragen. In verband met de toestand van de grasmat werd de ingebruikneming uitgesteld tot het voorjaar van 1952. Waalsdorperlaan (Wassenaar). Het aanleggen van twee voetbalvelden achter het E.S.D.O.-veld aan de Waalsdorperlaan werd ter hand genomen. Geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan ten aanzien van terreinen, waarvan de aanleg blijkens het voorgaande verslag in het voornemen ligt. Burgemeester en Wethouders hebben inmiddels de Gemeentelijke diensten er mede in kennis gesteld, dat de aanleg van sport- en speelterreinen in D.U.W.-verband mag plaats vinden. Hierdoor bestaat de verwachting, dat de totstandkoming sneller zal geschieden. Ter uitbreiding van het aantal sportterreinen werd besloten enkele zich daartoe lenende gronden aan ge gadigden ter beschikking te stellen, die in staat en be reid zijn zelf de aanleg van sportterreinen te bekostigen en de benodigde opstallen daarop te doen aanbrengen. Hiervoor werden bestemd de gronden aan de Schenk- kade en de Muurbloemweg. Deze ingebruikgeving heeft nog niet haar beslag gekregen. Terreinen tussen Van-Alkemadelaan en spoorbaan Was senaar. In overleg met de Raad van Advies werd een voor lopige verkaveling van de in dit gebied aan te leggen sportvelden ontworpen. Jan-Vosstraat. Plannen tot inrichting van een speeltuin zijn in voor bereiding. VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Speelterreinen. Juli Sept. April Mei Juni Aug. 1. Beijersstraat 270 2. Capadosestraat 276 3. Carel-Reinierszkade 367 285 4. Gaslaan 251 208 170 5. Hannemanstraat 137 91 57 6. Schitnmelweg 319 188 7. Seinpoststraat 161 120 106 8. Vermeerstraat 319 341 147 9. Vlierboomstraat 162 68 - 127 Betreft openstelling in de avonduren voor de rijpere jeugd. Nieuwe terreinen. J 233 63* 93 185 78* 81 161 45* 87 245 80* 189 32* 61 62* 302 49* 140 191 52* 77 475 71* 442 82* 302 75* 182 33* 59 60* 291 58* 104 358 66* 377 57* 256 9* 204 36* 53 54* 285 60* 102 321 58* 294 52* 227 70* 179 29* 52 40* 236 68* 74 Gemiddeld aantal kinderen, dat in onderstaande maanden per speeldag de speelterreinen bezocht. Maart (Paasvac.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 603