48 1 Evert- Wytemaweg. Burgemeester en Wethouders droegen ingaande 1 Januari 1951 het beheer van de ijsbaan, verhuurd aan de Nieuwe 's-Gravenhaagse Ijsvereniging, over aan de Stichting, welke reeds het beheer over dit terrein voerde gedurende de zomermaanden als speelweide. Met de Nieuwe ’s-Gravenhaagse Ijsvereniging wor den onderhandelingen gevoerd over de nieuw te stellen huurvoorwaarden. Oefenstrand. De openstelling van een tweede oefenstrand te Kijk duin heeft niet opgenomenwat het oefenstrand aan de Kwartellaan betreft is het gebruik door de strandbe- zoekers in vergelijking met het vorige seizoen niet toegenomen. Een en ander heeft tot het besluit geleid om dit ex periment niet te bestendigen. Beijersstraat. Het herstellen van de grasmat en de afrastering zijn gereed gekomen. Op 1 Juni werd het terrein wederom voor de jeugd opengesteld. Laan van Poot. Het onderhoud van de sintelbaan aan de Laan van Poot moest tijdens de oorlogsjaren achterwege blijven. Op de baan zijn door de bezetters militaire oefeningen gehouden en vermoedelijk hebben zij met zwftar mate riaal daarover gereden. Tengevolge van een en ander was de toplaag te hard geworden. Na de bevrijding is de baan met eigen personeel en met de toen ten dienste staande hulpmiddelen zo goed mogelijk in bruikbare staat gebracht. In het afgelopen jaar is nu de toplaag opgenomen en opnieuw in de vereiste toestand gebracht. Pieter-de-Hoochplein (Lsd). De werkzaamheden voor het aanleggen van een gras mat op dit terrein zijn vrijwel gereed. Vermeerstraat. De grasmat van dit terrein was tengevolge van het noodgedwongen overmatige gebruik vrijwel geheel ver dwenen. Het werd door bezoding van een geheel nieuwe grasmat voorzien. Aangezien het Gemeentebestuur dit terrein voor andere doeleinden bestemde, werd de Stichting ont heven van het beheer over het speelterrein aan de Jan- Hendrikstraat. Op 31 December 1951 bestond het personeel der Stichting uit 67 personen; hiervan zijn 27 personen in vaste dienst der Stichting, 11 in tijdelijke dienst, terwijl de overigen op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Ten behoeve van de openstelling van de speelter reinen onder bevoegde leiding waren gedurende het speelseizoen (van I April1 October), 34 leiders(sters) en gedurende de maand Augustus tevens 9 reserve- leiders(sters) werkzaam onder supervisie van de toe zichthoudend ambtenaar. Bovendien werden gedurende het genoemde tijdvak 19 terreinknechten en 5 toezichthouders tijdelijk te werk gesteld. Evenals in andere gemeenten hier te lande werd een cursus tot opleiding van terreinmeester georganiseerd, waarvoor het Rijk een subsidie toekende. Deze cursus geniet grote belangstelling van het per soneel der Stichting, waarvan 15 leden daaraan deel nemen. Voorts nemen 5 terreinknechten uit omliggende gemeenten of van plaatselijke voetbalverenigingen aan de cursus deel. Ten behoeve van 38 openbare lagere scholen, 13 openbare (m.)u.l.o.-scholen, 3 openbare scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs, I school voor bui tengewoon lager onderwijs, 29 bijzondere lagere scho len, 17 bijzondere (m.)u.l.o.-scholen, 4 bijzondere scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 1 bijzondere school voor buitengewoon lager onderwijs, 3 ambachtsscholen, 1 Montessorischool, 3 bijzondere scholen voor middelbaar onderwijs en 5 kweekscholen is gedurende zomermaanden een terrein beschikbaar gesteld. In het afgelopen jaar werden de daarvoor in aanmer king komende terreinen zoveel mogelijk verhuurd. Aan 114 voetbalverenigingen, 25 korfbalverenigingen, 31 gymnastiek- en athletiekverenigingen, 18 handbalver enigingen, 1 kaatsvereniging, l rugby vereniging en 18 schoolverenigingen werden een of meer, in totaal 73 velden, verhuurd. Aan een tweetal wijk verenigingen werd de speeltuin aan de Zuid-Binnensingel kosteloos beschikbaar gesteld ten behoeve van bij haar in verpleging zijnde kinderen. Onder deze aantallen zijn niet begrepen de terreinen Duinlaan, Fruitweg, Janssoniusstraat, Rederij kerstraat, De-Savornin-Lohmanlaan, Schenkkade (V.U.C.-ter- rein), Van-Vredenburchweg en Zuiderpark. Urgentielijst. In samenwerking met de Raad van Advies werd op verzoek van de Voorzitter van de LJrgentiecommissie voor Openbare Werken een urgentielijst voor de uit voering van de verschillende sport- en speelterreinen ingediend. VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Personeel. Verhuring van terreinen. 6 Mi I Onttrekking gedeelte sportterreinen. Onderhoud terreinen en opstallen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 604