48 7 I 61 voorstellingen met 23 301 bezoekers. 32 kindervoorstellingen met 40 659 bezoekers. Namens het Bestuur der „Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding" 21 concerten 6 balletten 22 toneelvoorstellingen 10 diversen 2 landdagen Deze hal werd verhuurd aan 3 rolhockeyclubs en 1 voetbalvereniging. Aan de subcommissie, welke indertijd het probleem van de belangenverenigingen is voorgelegd, is nopens het vraagstuk van de consumptieverpachtingen en de rijwielstalling advies gevraaagd. Door het minder gunstige weer moesten vele voor stellingen vervallen. Ten einde het nadeel bij de exploitatie van het Open luchttheater, dat geen schuilgelegenheid aan het pu bliek kan worden geboden, te ondervangen, werd Bur gemeester en Wethouders verzocht het aanbrengen van een eenvoudige overkapping over een gedeelte van een pad gelegen achter de tribune van het Openlucht theater te bevorderen. Hierop is nog geen beslissing gevallen. Op blz. 10 t./m. 14 volgen de staat van bezittingen en schulden en de rekening van baten en lasten der Stichting over het boekjaar 1951. Onderstaand staatje geeft een overzicht van de aan tallen verenigingen, die gedurende het jaar 1951 van de terreinen gebruik hebben gemaakt. De velden in het Zuiderpark werden mede in de avonduren beschikbaar gesteld, waarvan stijging van het aantal gebruikende verenigingen het gevolg was. Dat niettemin het theater door 72 960 personen in het seizoen werd bezocht, mag verheugend genoemd wor den. Steeds meer organisaties gaan het theater in haar activiteit betrekken, bv. het Haags Vacantie-Comité, de C.J.M.V., de Vrije Jeugdbeweging, het Leger des Heils, het Nederlandse Roode Kruis, Volksonderwijs, de vereniging Spoorwijks Belangen en de afdeling Kinderzorg van de Katholieke Arbeiders-Beweging. Ook verscheidene grote personeelsverenigingen hebben het theater bezocht. In totaal werden 93 voorstellingen gegeven, terwijl 24 voorstellingen wegens slechte weersgesteldheid moesten worden afgelast. Hieronder volgt een gespecificeerd overzicht van het aantal voorstellingen en uitvoeringen en het be zoekersaantal VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. ■f J. VAN ZWIJNDREGT, voorzitter. Mr. J. VELDERS, secretaris. Janssoniusstraat Rederijkerstraat De-Savornin-Lohmanlaan Schenkkade (VUC-terrein). Van-Vredenburchweg (Rsw.j. Zuidersportpark Zuiderpark bij Zwembad Turnhal Hoekwaterstraat. Openluchttheater in het Zuiderpark. Duinlaan1 voetbalvereniging; Fruitweg13 voetbalverenigingen; 1 handbalvereniging; 1 voetbalvereniging; 1 voetbalvereniging; 1 voetbalvereniging; 1 voetbalvereniging; 3 voetbalverenigingen; 23 voetbalverenigingen; 2 voetbalverenigingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 605