I i ilLlIi IflMiillis tóii miHHl 48 1 i I i I 1 s ]I u s5 I s i 2 I 5; 3 s 1 s o 9 i s 8 z 2 o o 3 2 3 3 JQ I i 2 5 5 g 2 8. S? 5 ’ës c-1 VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING I c rj I N m o o x© xt rI r- \C O- x©o4eno4 O4OOTT 04 en I (*1 O O ’t rt- ui ui oo O r- i IT; r' N X N rfCQ IT, I OX X© o-©0W04 o4xui 04 en tT O O 00 en 04 en m oo O' IOCooOTfenuiOOo4 I 04 I en O en O- x© 04 ui I 04 Ox O'Ofnfn'tnm-^infn m 04 04 ui O; 04 en •U r H Q O' Ml O ui SC Tt 04 04 Ox oo Ox O x© oo O\ ui O O O tJ- o en I O en 04 O 04 XX, 0'04‘0)Tt04 0Tro4\0 UI 00 en 04 o 04 Ox Ox O' 3i tn 04 en en ui 00 00 OX OX x© ui en O O rr 04 O ui O Tf xo rt en 04 oo O en O ui oo o- \D -et OX 04 en OxQO 04 00 Tt 04 x© ui O en 04 X© Ox UI UI X© 04 en tJ- I en o O i rT er ui 04 UI 04 0- 0 x© x© 04 ©uiuix©omenoo©©o- O en Tf o o- O x© oo r- eno-oxo-enx©ooui X© en - m en x©04 <u 1/2 •t©- Ox 04 00 4-04 o 04 I en ui ui I O en oo ui o I O x© I en ox 04 04 ui 04 04 OO UI 04 en uiOr~00OO04x©O04Tfen—X O x©u^Tfo4TfOTt-uno4enx©oeoooxOx 04 xf x© ’t X© ox© x en Ox© ui o- ui ui X 04 en Tt 04 04 UI UI 04 en uiouiouienmoxo^ooxoort’’—'X© enoxenx©x©r-Ttr-'OiOx©oooooxoo r-o4ooox^toxooooenoxoxo4x©r>o- U1 04 en 04 04 04 ui ui 04 uienooxouirtTfOuiTtx© Ttoooo'UiTtTtoo^r’^r OxO-O^enoDoo-m- f n el Ol 04 04 O e<! rt x 04 04 04 04 en 'T en Tfr Tt O en ox ui ©en© ee, ©O OX x© ui ui x© en o-oooxTtr- xO O4TtO~O4XO U1U1O4 rt en en 04 ui x© 04 I I Tt o ui OUIöOTtOX I o- 04 Ox© -et Tf xr-- en 04 tt en ui x© ui 04 r- oo 04 ui I o- o x© o m m I |X©004uio4uix©uiO x©enuienr-'Oo40CTt r- rf rj- o m O O x© ui o O4xfx©uio4uienx©x©r4 O©©xfenx©Ttui Tf en rfenx© r—en |O00UlO'T©00OUl04 I x© 04 I |f1-O-'trt©©-0 IX© r-04Ttenui04 04 - OX en 04 ui oo X© X© UI 04 S c él S3 ■i.S •Ê-ë 5 o 5 5 '5 s •s C T3 i -2 i •o E C V 03 eo C •o cï 3-ï 3 1“ v>o4ooooOO»oOOoo ulxD04uio~04Tfx©o4Cen en TtXDenaXTtO4x© - 04 04 04 04 X© en x© 04 04 O et et Oer ui Ui o o - O- en0oc©0©©mox O'Uiaooxen XCXOxOO'^T en 04 04 04 Tt 04 04 04 I O 04 en ui Ouio lenen l I tT 04 rt Ox x© ©x r-xD ui x© luien ©uiOxrtO’tfO'W 00 ui 00 O O ui I ui 04 ui 04 rt en ui lxor-04 en ui Tf 04 04 x©uien en 00 ui o 71 ee, UI ©rt OUI O X© O UI Tj- O- X© 04 X Tf o U) X O 04© U10-0-U1 rt-ooTt—x© 04 en© uiTtuiunTtO'XCoxunrt 004 tt rr 04 ui rt Oenui O04en— XO xuieno4ui oxen O o© Tt en en Tt r- 04 O4en 00 04 en 04 04 tT x© 04 O' x© xDx©Ttr-enuimOoox©'^fo4oo O x© xOOOoor-xcenuixenui© Tt x x© oxooo-oxxcr-ooo-r-oouixooo-o 04 ui 04 OX TtO0-04X©Ttx©Tf 040-04 04 -et 04 04 en en X enouioxoo-r-o- o O U) ei o Tt rj-04 J x Sf^ ênui2o$un82 S ©§O©S3nCnxoooS I x© x© 04 en U1XOx©x©040-— rt en 04 UI x©x© O-x© xui 04 O- X <«l 04 04 04 ui x o- ui 04 tT oxr~uio40xfx©en X©U1 ©Tf©COx©04enOenOOx 04U1U1004 ©OO x© 04 O O 04 en xr 04 Tt o- 04 O en 04 O m ’t ui o o u~, o- en o- ©x rfen x©©o4x\Doo©uiuiOO ui 00 o rn O' ui ©uio©©X'to40o 04 rf 04 en en 04 xt en 04 'c”"' CÖ u U3 <D c «'B •w CT5 U. - Q a> Oh dö- o.© CL. w Wh> NN NNU. ui x© o-’ 00 Ox 04’ en Tf’ ui x© o-’ oó Ox -i 04 oi rt ui x© o-’ c© Ox o 04r40404040404040404enen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 607