I 52 secretariaat: Lijnbaan 32. De Jacob-Marisprijs voor de schilderkunst 1951 werd toegekend aan het schilderij „Visvrouw”, onder motto „Zeewater” ingezonden door Co Westerik. De eerste materiaalprijs viel het schilderij „Spanje” ten deel, onder motto „September” ingezonden door C. Andrea. Het onder gelijknamig motto ingezonden beeldhouw werk „Piëta” van Albert Termote verwierf de Jacob- Marisprijs voor de Beeldhouwkunst 1951. Deze laatste prijs werd voor het eerst beschikbaar gesteld in het verslagjaar. Het exploitatie-overzicht 1951 vermeldde een nadelig saldo van 204,87de Gemeente kende de stichting een subsidie toe van 3.500, secretariaat: Lijnbaan 32. In 1951 werd de meesterprijs voor een geheel literair oeuvre, de Constantijn-Huygensprijs, groot ƒ2.000, toegekend aan de heer Willem Elsschot, pseudoniem voor Alfons de Ridder, te Antwerpen. Met de Vijverbergprijs 1950, groot ƒ1.500,werd bekroond de roman „Als wind en rook” van Josepha Mendels. De Jan-Campertprijs 1950, groot 500,werd posthuum aan de jong-gestorven dichter Hans Lodei- zen toegekend voor zijn dichtbundel „Het innerlijk behang”. Behalve de Constantijn-Huygensprijs stelde de Jan- Campertstichting vier prijzen over 1951 beschikbaar, waarvan de toekenning en uitreiking in 1952 zal plaats vinden, te weten: 1. de Vijverbergprijs (ƒ1.500,—) 2. de Jan-Campert prijs 500,3. een Essayprijs 500,4. een prijs (van 500,voor het beste essay over het werk van Hans Lodeizen (zie boven). Financiële gegevens werden niet verstrekt. De stichting heeft in 1951 een prijsvraag uitgeschre ven voor het componeren van een cantate voor gemengd koor (of gemengd koor en solisten) met pianobegelei ding, waarvoor beschikbaar werden gesteld drie prij zen van respectievelijk f 1.000,ƒ750,— en ƒ500, De sluiting van de termijn van inzending werd bepaald op 30 April 1952. Aan het Residentie-Orkest werd een tegemoetkoming verleend van ƒ1.572,97 in de kosten van uitvoering van het werk van enkele Nederlandse componisten. In 1951 kwamen de opdrachten gereed, welke in 1950 waren verstrekt aan de heren Dresden, Strategier en FridVoor deze orkestwerken werd een prij s van 500, elk uitgekeerd. Voorts was bij het bestuur in overweging het plan om, naar analogie van de Constantijn-Huygensprijs van de Jan-Campertstichting, voor zeer belangrijke componisten van gevestigde reputatie een prijs in te stellen. Van de Gemeente werd wederom een subsidie van 5.000,ontvangen. Het voordelig saldo der exploitatierekening was f221,15. secretariaat: Lijnbaan 32. In het seizoen 1 Sept. 1950 —31 Aug. 1951 gaf het Residentie-Orkest 10 concertende organisatie berustte bij de Commissie voor Jeugdconcerten. Er werden 4 038 abonnementen uitgereikt voor deze concerten. De Commissie organiseerde bovendien twee orgel concerten (835 bezoekers) en bemiddelde voor het geven van een 22-tal concerten op Haagse scholen door de Haagse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars-Vereniging; deze 22 concerten wer den door ongeveer 2 400 leerlingen bezocht. De Commissie tot voorbereiding van schoolopvoe- ringen voor leerlingen van het v.h.o., m.o. en u.l.o. organiseerde 14 voorstellingen van toneelgezelschappen marionettentheaters en een balletrecital voor in totaal 9 498 personen. De Commissie voor de concerten en voorstellingen voor de lagere-schooljeugd organiseerde 49 voorstel lingen door het onderwijstoneel „De Gong” (12 871 jeugdige bezoekers met 502 begeleiders), 30 filmvoor stellingen (8 452 leerlingen met 362 begeleiders), 5 symphonieconcerten (voor 3 734 leerlingen met 172 be geleiders) en verder voordrachtsdemonstraties (1 168 leerlingen en 79 begeleiders) en een cursus aesthetische ontwikkeling voor 200 leerkrachten. Dit laatste in samenwerking met de Dienst voor Schone Kunsten en het Paedagogisch Centrum der Gemeente. Evenals vorige jaren ontving de stichting ook voor het jaar 1951 een gemeentelijk subsidie van ƒ10.000, dat, gezien het exploitatietekort van f 1.645,21, niet voldoende bleek om de ondernomen activiteiten finan cieel te dekken. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Bilderdijkstraat 1. Het op blz. 53 opgenomen staatje geeft een overzicht van de in 1951 uitgeleende boeken van het leeszaal- bezoek. De Bibliotheek telde eind 1951 in totaal 15 212 be talende ledenhet totale aantal lezers was 25 986. Het boekenbezit omvatte 195 184') banden met inbegrip van de 12 006 banden van de Christelijke Openbare Lees zaal en Bibliotheek te Scheveningen. De Gemeente verleende een subsidie van ƒ273.710,18 het Rijk en de Provincie Zuid-Holland respectievelijk ƒ26.777,— en ƒ9.371,95. Het voordelig saldo van de lasten- en batenrekening 1951 was 6.156,98. de Jeugd, „Jacob-Marisstichting”, „Jan-Campertstichting”, „Johan-Wagenaarstichting”, secretariaat: Lijnbaan 32. Haagse Kunststichting voor Leeszalen en Bibliotheken. 1) Wegens inde loop der jaren ingeslopen onnauwkeurigheden werd in 1951 het boekenbezit opnieuw geïnventariseerd. Als gevolg hiervan zijn de cijfers van het boekenbezit van 1950 en 1951 niet vergelijkbaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 60