Als toelichting op de balans moge het volgende dienen. 1 Aan de Raad van Commissarissen van de Haagse Woningbouwmaatschappij HawomaN. V. HAAGSE WONINGBOUWMAATSCHAPPIJ (HAWOMA) N.V. VERSLAG OVER 1951. Uit bovenstaande vermelding blijkt wel, dat de N.V. in toenemende mate van opdrachten werd voorzien, waarmede uitbreiding van het personeel gepaard moest gaan. Behoudens een enkele uitzondering kon er in ge slaagd worden een goede kern van technisch en admini stratief personeel aan het Bedrijf te verbinden. De personeelsvermeerdering bracht begrijpelijker wijs een tekort aan kantoorruimte mede. Dank zij de medewerking van het Gemeentebestuur en de Kamer van Koophandel en Fabrieken kon de N.V. aan het einde van het verslagjaar de bel-étage van het pand Javastraat 16 verwisselen met het ruime pand Sweelinckstraat 2, waarvan de begane grond en de eerste verdieping mooie kantoorruimten verschaften; op de 2de verdieping kon een woningzoekend gezin gehuisvest worden. Door de grote toeneming van het aantal in uitvoering zijnde werken moest een belangrijk bedrag besteed worden voor investering in hulpmaterieel. Mijne Heren, Het is mij een eer en genoegen U hierbij verslag uit te brengen over het bedrijf van de Haagse Woningbouw maatschappij (Hawoma) N.V. gedurende het tweede boekjaar van de Vennootschap, het jaar 1951. De werkzaamheden in het verslagjaar namen gestadig toe, doordat meer opdrachten werden verkregen. Van de eerste opdracht van 270 woningen in korrel- beton in Moerwijk II, 1ste gedeelte, werden de eerste 90 woningen op 8 Augustus 1951 enigszins officieel door de President-Commissaris aan de Stichting Centraal Woningbeheer overgedragen. Op 19 December d.a.v. vond de eerste oplevering van het gehele complex plaats. De tweede opdracht van 270 woningen in korrelbeton in Moerwijk II, 2de gedeelte, kwam nog niet gereed in het verslagjaar. Op 21 Mei 1951 werd overeenstemming bereikt over de bouw van 240 woningen in korrelbeton in het plan Morgenstond II, waarvoor op 1 Juni 1951 de eerste paal geslagen werd. 5 November 1951 was een belangrijke dag voor het bedrijf, toen opdracht werd ontvangen voor 220 wo ningen in korrelbeton, wederom in het plan Morgen stond II en voor 248 woningen in het systeem „Tra- monta” in Moerwijk II. Op 25 November 1951 werd door het Bedrijf het laagste ingeschreven voor de bouw van 72 168 240 woningen in korrelbeton in het plan Morgenstond. De opdracht hiervoor ontving de Hamowa na afloop van dit boekjaar. Geïnvesteerd in onderhanden werken. In deze post is opgenomen hetgeen aan de onderhan den zijnde werken is ten koste gelegd, vermeerderd met hetgeen voor aangeschafte materialen ten behoeve van deze werken is uitgegeven. Het op deze wijze verkregen bedrag is verhoogd met becijferde winst, terwijl de ontvangen en aangevraagde termijnen hiervan in mindering zijn gebracht. Inventaris en hulpmaterieel. Het hieronder opgenomen bedrag stelt voor het niet op de werken afgeschreven hulpmaterieel, hetwelk op de onderhanden zijnde werken aanwezig is en de inven taris van kantoor en keten, nadat een behoorlijke af schrijving is toegepast. Diverse lasten. Deze post omvat het nadelig saldo op intrest en een koersverlies op effecten. Afschrijvingen en reserveringen. Onder dit hoofd zijn de afschrijvingen gebracht van hulpmaterieel en inventaris. Eveneens is een bedrag gereserveerd voor te betalen belasting ten laste van dit boekjaar. Het tweede boekjaar eindigde met goede perspec tieven voor het Bedrijf, waarbij de arbeidslust, de ijver en de toewijding van het personeel van hoog tot laag een bijzondere vermelding verdienen. Het boekjaar 1951 sluit met een winst vanf 19.331,89, hetgeen U uit bijgaande balans en resultatenrekening zal blijken. Ik moge Uw College, op grond van deze beschikbare winst, voorstellen aan aandeelhouders een dividend uit te keren van 4 pCt. over het gestorte kapitaal van f 300.000,—. Hetgeen hierna overblijft, ad f7.331,89, ware te stor ten in het opgerichte reservefonds. Over de resultatenberekening kan het volgende wor den medegedeeld. Winst op werken. Van de berekende winst op werken zijn, zoals ge bruikelijk, de uitgaven voor algemene onkosten afge trokken. O.a. als gevolg van de uitbreiding van het personeel en de kantoorruimte, zijn de onkosten ver antwoord toegenomen. BIJLAGE 49 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 611