I F’ 49 K, I - F f 2 De accountantscontrole werd uitgevoerd door het accountantskantoor Dijker en Belt te ’s-Gravenhage. Dit bedrag bestaat hoofdzakelijk uit vorderingen op de Gemeentelijke Woningdienst en uitstaande waar borgsommen bij de Gemeentelijke bedrijven. De balans en de winst- en verliesrekening over 1951 zijn aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 27 November 1952 en goed gekeurd door de Raad der gemeente ’s-Gravenhage in zijn vergadering van 1 September 1952. De directeur, P. STEMPELS Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Haagse Woningbouwmaat schappij (Hawoma) N.V. De Raad van Commissarissen van de naamloze ven nootschap Haagse Woningbouwmaatschappij (Hawo ma) N.V., gevestigd Sweelinckstraat 2 te ’s-Graven- hage, heeft de eer U hierbij, ingevolge artikel 20 van de statuten, aan te bieden het jaarverslag van de Directeur, benevens de balans en de winst- en verliesrekening over het jaar 1951. Na kennisneming der stukken en het door de accoun tant uitgebrachte rapport verklaart de Raad er zich mede te verenigen, dat het winstsaldo f 19.331,89 be draagt. Hij stelt Uw vergadering voor een dividend uit te keren van 4 pCt. De Raad van Commissarissen der N.V. Haagse Woningbouwmaatschappij (Hawoma) N.V. (w.g.) L. J. M. Feber, voorzitter (w.g.) M. van der Feen, secretaris Hieronder zijn voor het merendeel begrepen de be talingen aan leveranciers. Verder bestaat deze post uit hetgeen nog verschuldigd is aan verschillende organen, ingevolge de sociale wetten en te betalen belastingen. Ki De waardering van de effecten is volgens de laatst bekende koers in 1951 geschied. Saldi van kas, bank en Postcheque- en girodienst vormen te zamen de beschikbare middelen. VERSLAG HAAGSE WONINGBOUWMAATSCHAPPIJ (HAWOMA) N.V. beschikbare middelen. Crediteuren. Resultatenrekening Winst op werken f 191.250,57 191.250,57 Balans ƒ1.319.345,37 ƒ1.319.345,37 191.250,57 Afschrijvingen en reserveringen Diverse lasten Winst Vorderingen. 165.705,12 6.213,56 19.331,89 Reservefonds Crediteuren Saldo winst boekjaar 1951 Inventaris en hulpmaterieel Geïnvesteerd in onderhanden werken Vorderingen Effecten en beschikbare middelen 300.000,— 16.126,60 983.886,88 19.331,89 Aandelenkapitaalƒ1.000.000, Nog te storten700.000, over het boekjaar 1951. per 31 December 1951. Wi. j 398.136,54 I 570.986,31 I 219.034,19 i 131.188,33 Effecten en I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 612