92 904 53 De Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Scheveningen had einde 1951 690 leden. Cijfers be treffende uitlening, boekenbezit enz. zijn vermeld bij onderscheidenlijk begrepen in die van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Afdeling Boekverspreiding van het Algemeen Neder lands Verbond, Surinamestraat 28. Voor de derde achtereenvolgende maal ontving de afdeling boekverspreiding een subsidie van 1.000, van het Prins-Bernhardfonds. Er werden boeken verzonden naar Australië, Canada Nieuw-Zeeland, Argentinië, Brazilië, Zuid-Amerika, Belgie (Vlaanderen) en naar Nederlanders in Duitsland en Polen. Voorts werd in 1951 een aanvang gemaakt met het zenden van lectuur naar Nederlandse emigran ten in de drie eerstgenoemde landen. Nederlandse Blindenbibliotheek, Noordwal 7. Aan de 557 vaste lezers van de braillebibliotheek werden in totaal 17 000 banden uitgeleend (het vorig jaar was ook een zelfde aantal banden in omloop). In dit jaar konden 203 boeken aan de verzameling worden toegevoegd, te zamen 917 brailledelen, be staande uit wetenschappelijke en populair-wetenschap pelijke werken alsmede ontspanningslectuur. Het nadelig saldo bedroeg ƒ212,10. Het tekort voor 1952 zal veel groter zijn tengevolge van enkele grote reparaties welke in het verslagjaar aan het gebouw van de Nederlandse Blindenbibliotheek zijn verricht. Stadhouderslaan 41. Gegevens met betrekking tot het Gemeentemuseum worden aangetroffen in het verslag van de Dienst voor Schone Kunsten. Rijswijkseplein 38. Voor gegevens ontrent het Gemeentearchief wordt verwezen naar het verslag van die instelling. Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Sophialaan 9. De Centrale leende in 1951 de volgende aantallen boekwerken uit: romans studieboeken 48 944 14 794 Totaal63 738; deze cijfers waren voor de uitleenpost in de parochie van de H. Paschalis aan de Wassenaarseweg 5 215 en 1 306 en voor het filiaal te Scheveningen 5 475 en 868, zodat het totale aantal uitgeleende werken 76 602 be droeg. Het aantal bezoekers aan lees- en studiezalen bedroeg in 1951 in totaal 2 833 (tegen 3 025 verleden jaar), waarvan 2 001 mannen en 832 vrouwen. Het boekenbezit nam toe tot een totaal van 45 621 delen, daarin begrepen 117 nieuwe delen voor de St. Paschalis-parochie. Het totale aantal leden bedroeg aan het eind van het verslagjaar 1 963, tegen 2 039 in 1950. Vereniging Jeugdleeszaal en -Bibliotheek, Colenso straat 4. Het totaal van de uitgeleende boeken kwam van 30 995 in 1950 op 39 712 dit jaar en het aantal jongens en meisjes, dat de leeszaal kwam bezoeken bedroeg onderscheidenlijk 5 712 en 2 143, tegen 4 727 en 1 799 in 1950. Het aantal leden bleef vrijwel gelijk: 725 tegen 732 in het vorige jaar. Ontvangen werd aan Gemeentesubsidie een bedrag van 4.865,20; het nadelig saldo van de rekening 1951 bedroeg ƒ273,75. Leesbibliotheken der St. Vincentiusvereniging, secre tariaat: Rijswijkseweg 163. Het aantal uitgeleende boeken steeg van 278 861 in 1950 tot 308 626 in 1951, over de verscheidene afdelingen verdeeld als volgt: Westeinde: 31 171; Noorderbeekdwarsstraat 48 015; Rijswijkseweg 47 215; Jurriaan Kokstraat 34 639; Van Egmondstraat 77 337Jan Wapstraat 39 002 en Escamp- laan 31 247. Het aantal banden bedroeg 84 277het aantal inge schreven lezers in 1951 1 167. Vereniging van Haagsche Museumvrienden, secretariaat: Laan van Meerdervoort 14. De vereniging verwierf in 1951 (en in de eerste maanden van 1952) door aankoop een 5-tal kunstvoor werpen en schonk een bijdrage voor de aankoop van 2 andere stukken. Aan de Gemeente werden deze voorwerpen ten ge schenke aangeboden, ter plaatsing in het Gemeente museum. waarvan Uitgeleende boeken Leeszaalbezoeken studieboeken kinderboeken romans 47 705 14 069 12 949 167 943 313317 328 046 199 487 16 799 17 947 27 626 21 116 17 393 Gemeentemuseum, 127 054 21 326 43 067 47 142 29 236 20 789 13 596 25 836 15 669 32 576 38 068 19 856 81 104 2 500 3 900 2 400 3 000 Centrale, Bilderdijkstraat 1 Filiaal Colensostraat Filiaal Duinoord Filiaal Mient Filiaal Paets-van-Troostwijkstraat Filiaal Chr. O.L.B. Scheveningen Stations en correspondentschappen Filiaal O.U.B. Scheveningen -j- I Gemeentearchief, 374 246 38 125 76 683 107 344 88 420 58 038 13 596 52 854 809 306

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 61