i 54 De vereniging telde op 31 December van het verslag jaar 919 leden. Vereniging „Oranje Nassau Museum", Prinsegracht 3 (Waaggebouw). Het Oranje Nassau Museum telde in 1951 circa 800 bezoekers. Aan contributies werd een bedrag van 1.085,20 ontvangen; aan Rijkssubsidie ƒ1.290,—. Internationaal Persmuseum, Javastraat 32. Dit museum werd in 1951 door 537 personen bezocht. Wederom zonden bladen, voorlichtingsdiensten en persinstellingen ook uit het buitenland alsmede particulieren belangrijke stukken. De bibliotheek werd uitgebreid met 137 nummers, de krantenverzameling met ettelijke duizenden exem plaren, de documenten en curiosa met ontelbaar vele stukken. Het zwakke punt in het Museumbeheer vormden nog steeds de financiën. In het verenigingsjaar 19501951 belegde O.K.K. weer een 10-tal avonden, waarvan er 8 aan zuiver literaire onderwerpen waren gewijd, 1 aan de Balinese danskunst en een aan het Europese chanson. Een der avonden werd bijgewoond door de Zweedse gezant en diens echtgenote. De verhouding tussen het Letterkundig Genoot schap „Oefening Kweekt Kennis” en de jongere, zij het ook reeds meer dan 100-jarige, kunstzuster, het Schil derkundig Genootschap „Pulchri Studio” in welks kunstcentrum aan het Lange Voorhout beide Genoot schappen zijn ondergebracht bleef van zeer aange name aard. 64 298 5 099 183 740 344 37 215 secretariaat: Rijswijkseplein 38. Evenals in vorige jaren organiseerde „Die Haghe” voor haar leden een aantal voordrachten en excursies. Op 31 December 1951 bedroeg het ledental 396. secretariaat: Korte Vijverberg 7. De Haagsche Kunstkring vierde op 1 Mei van het verslagjaar zijn 60-jarig jubileum. In het seizoen 19501951 werden in totaal 7 ten toonstellingen, 18 contactbijeenkomsten met diverse lezingen en 12 voordrachtsavonden gehouden. Boven dien vonden 7 thé’s musicaux en 2 concerten plaats. Het aantal leden liep terug van 298 bij de aanvang van het verslagjaar tot 265 per 1 Augustus 1951. Nederlandse Vereniging „Arti et Industriae”, secretariaat: Elandstraat 66. Een verslag van de werkzaamheden van deze vereni ging in 1951 werd niet ontvangen. Korte Voorhout 3. Voor gegevens betreffende de Koninklijke Schouw burg wordt naar het desbetreffende verslag verwezen. Lange Voorhout 15. Het Genootschap organiseerde in het verslagjaar 7 tentoonstellingen. In Amsterdam vond bovendien een expositie plaats van werk van de leden. Op 31 December 1951 telde het Genootschap in totaal 411 leden (387 in 1950). De rekening 1951 toonde een voordelig saldo van ƒ164,62. De aantallen bezoekers van de in de Gemeente ge vestigde Rijksmusea bedroegen in 1951: Mauritshuis Museum Mesdag Panorama Mesdag Museum Meermanno Westreenianum Museum Gevangenpoort Het Rijkspenningenkabinet was ook in 1951 nog gesloten, omdat een permanente expositie niet kon worden ingericht wegens te beperkte plaatsruimte. secretariaat: Van Imhoffstraat 7. Muzenstraat 29. Het orkest stond ook in 1951 onder leiding van Willem van Otterloo, terwijl daarnaast 15 gastdirigen- ten optraden in 67 uitvoeringen. Samengewerkt werd in 1951 o.a. met de Haagse Toonkunstafdeling, de Kon. Zangvereniging „Excel sior”, de Voorburgse Oratorium-Vereniging en het R.K. Residentie-Koor, alle te ’s-Gravenhage en met de Nederlandse Bachvereniging. In totaal werden uitgevoerd 165 werken, die 322 maal werden gespeeld. Van deze werken waren er 34 van Nederlandse componisten, die 74 keer werden uitgevoerd. In het concertseizoen hebben 60 solisten medege werkt, waarvan 42 landgenoten. Zij speelden onder scheidenlijk in 120 en 86 concerten. De solisten Rijksmusea. Particuliere Musea. 1) Het aantal incidentele bezoekers en bezoekers in groepsverband bedraagt per jaar naar schatting 1000 èt 1200. Vereniging „Die Haghe”, Vereniging „Haagsche Kunstkring", Koninklijke Schouwburg, Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio”, Letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis Vereniging „Het Residentie-Orkest”,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 62