Haagsche Bond Vacantie-Bezigheid voor Schoolkin deren, secretariaat: De Genestetlaan 237. Voor gegevens wordt verwezen naar blz. 40. Voor gegevens betreffende uitlening van kinderboe ken door de Centrale kinderbibliotheek en door de filialen van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, de Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Sche- veningen en de Jeugdleeszaal en -Bibliotheek wordt verwezen naar blz. 52 en 53. Vereniging tot het houden van St. Nicolaasfeestjes op de Haagse scholen, secretariaat: Berberisstraat. 117 Ondanks het feit, dat dit jaar drie scholen minder aan de feestviering deelnamen, steeg het leerlingenaantal van de bij deze feestjes betrokken scholen weer aan zienlijk, nl. met 2 490. Sedert 1948 bedroeg de toene ming rond 5 250 deelnemers. Over 123 scholen verdeeld, vierden 28 215 kinderen het feest mede. Daarbij kwamen dan nog 30 zieke en gebrekkige kinderen, die een uitnodiging ontvingen; totaal 28 245 kinderen. Het nadelig saldo van het feest 1951 bedroeg ƒ484,88. waren dus voor 70 pCt. van Nederlandse nationaliteit. Met Philips’ Phonografische Industrie kwam een nauwe samenwerking tot stander werden 17 grammo foon- en filmsessies gehouden. Het totale aantal concerten en grammofoonopnamen bedroeg 172; het aantal betalende bezoekers (somtijds geschat) bedroeg 244 450. Er werden ook concerten gegeven in Den Bosch (1). Delft (3), Dordrecht (3), Gouda (3), Hilversum (3), Leiden (12), Middelburg (1), Schiedam (4) en Tilburg (1). In het kader van het Holland Festival werden 11 uitvoeringen gegeven. Onder auspiciën van het Algemeen Haags Comité concerteerde het orkest 4 maal in de Houtrusthal. De grote activiteit van het A.H.C. leidde tot een zeer groot bezoek in de enorme ruimte, welke 7 500 zit plaatsen biedt. Subsidie werd verleend door het Rijk, de gemeente ’s-Gravenhage, de Provincie Zuid-Holland en enige gemeenten, waar regelmatig wordt geconcerteerd. Op 7 April 1951 werd het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Conservatorium herdacht. Aan het einde van het jaar 1950 bedroeg het aantal leerlingen 370; dit was aan het eind van 1951 366, te weten 170 vrouwelijke en 196 mannelijke. Aan 67 leerlingen werd kosteloos onderwijs gegeven; 16 leer lingen genoten een Rijksbeurs of een renteloos voor schot ter voortzetting of voltooiing van hun muziek studie. Van elders kwamen 116 leerlingen. Er werd door 57 candidaten aan de practische eind examens deelgenomen; 50 daarvan verwierven een diploma. Met het Conservatoire Royal de Musique te Brussel werd in 1951 slecht één uitwisselingsconcert gegeven. Mauritskade 5. Het programma omvatte 88 luistercursusen en voor drachten en 44 taalcursussen. Van de voordrachten konden er 20 evenwel geen doorgang vinden. Ook waren in het programma weer opgenomen historische wandelingen door Den Haag en bezoeken aan minder Haagse Jeugd-Actie, secretariaat: Lijnbaan 32. In het verslagjaar vierde de Hajahet 5-jarig bestaan. De Haja verleende in 1951 haar medewerking aan de tentoonstelling „Kinderen uiten zich”, welke van 2 Mei tot 10 Juni in het Gemeentemuseum werd ge houden en georganiseerd was door de Dienst voor bekende Haagse instellingen. Aan het programma 1951/ 1952 werd voorts een tweetal tentoonstellingen ver bonden (wederopbouw, historische diorama’s). Het totale aantal deelnemers aan de onderscheidene cursussen bedroeg 4 875. De Gemeente kende over 1951 een subsidie toe van ƒ4.000,—. In totaal werden door het Instituut en zijn onderde len in 1951 91 vergaderingen en excursies, 2 vacantie- leergangen en 1 buitenlandse excursie gehouden. Het aantal leden bedroeg op 31 December van het verslagjaar 6 128. De bibliotheek leende 2 240 werken uit; er kwamen 1 940 bezoekers. In 1951 werden 325 boeken aan de bibliotheek toegevoegd. Het boekjaar werd afgesloten met een voordelig saldo van ƒ3.161,95. secretariaatWesteinde 46. Eind 1951 waren 10 088 individuele leden aange sloten; het tienduizendste lid werd geboekt op 21 Oc tober. Begonnen werd in 1954 met 1 400 leden. Aan cursussen, werkclubs en lezingen werd in het cursusjaar 19501951 door 4 294 personen deel genomen. Er werden in 1951 16 Zondagochtend- bijeenkomsten gehouden met 11 352 bezoekers. In enkele wijken werd ook een aan vang gemaakt met het houden van lezingen en Zondagochtendbijeenkomsten. De afdeling Natuurvrienden organiseerde 42 wande lingen, excursies en bustochten. De rekening vertoonde per 1 Juli 1952 een nadelig saldo van ƒ485,32;1) de Gemeente verstrekte een bij drage van 6.000, 's-Gravenhage, 55 Jeugdwerk. Vereniging Volksuniversiteit van 1) Over 1951 werd geen rekening opgemaakt, daar m.i.v. 1 Juli 1952 het boek jaar gaat lopen van 1 Juli t./m. 30 Juni. Koninklijk Conservatorium voor Muziek, Korte Beestenmarkt 7. Koninklijk Instituut van Ingenieurs, secretariaat: Prinsessegracht 23. Haags Instituut voor Volksontwikkeling,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 63