Stichting „Haagse Jeugdverblijven", secretariaat: Groenmarkt 1. In de loop van het verslagjaar zijn 12 objecten bij de Stichting in beheer gekomen. Op 31 December 1951 waren met de reeds eerder in beheer gegeven objecten 25 gebouwen en terreinen bij de Stichting in beheer. Het totale aantal in de loop van het verslagjaar ont vangen aanvragen voor jeugdverblijven bedroeg 36. Aan verscheidene dezer aanvragen kon worden voldaan. Het exploitatieverlies bedroeg 2.689,56. Schone Kunsten, het Paedagogisch Centrum en de Haagse Kunststichting voor de Jeugd. Het Haja-werkcentrum heeft in het verslagjaar ge durende vele weken zijn arbeidskracht gegeven aan een hulpactie voor India, waar een groot deel van de be volking het slachtoffer dreigde te worden van een ern stige hongersnood. Medewerking werd verleend bij de bloemenuitrei- king aan stadgenoten en vreemdelingen tijdens de Haagse Bloemenweek en bij de voorbereiding van een landelijk Congres en een tentoonstelling „Boek en Jeugd”. In samenwerking met het Algemeen Haags Comité werd rond de jaarwisseling een georganiseerde Kerst bomenverbranding voorbereid. Op 6 punten in Den Haag en Scheveningen werden naar schatting 18 a 20 duizend bomen in grote stapels verbrand. Voor de vijfde maal werden dit jaar in Haja-verband enkele jeugdkampen op Ockenburgh georganiseerd, waaraan 630 jongelui in de leeftijd van 6—14 jaar deel namen. Het Haags Vacantie-Comité en de Bonden voor Vacantiebezigheid verleenden medewerking. Er meldden zich ruim 90 dames en heren (jeugdlei- ders/(sters), voor de nieuwe handenarbeidcursus 1951/ 1952. In de handenarbeidcentra werden aan school vrije jongens van 1418 jaar weer lessen in handen arbeid gegeven. Door de Gemeente werden voor het werk van de Haja en voor de zijdelingse bemoeiingen de volgende subsidies verleend: algemene subsidie 15.000, subsidie jeugdorganisaties 1951 52.500,subsidie jeugdzorginstellingen 1951 112.500, Er werd in Maart 1951 een Raad van Advies ge ïnstalleerd. Het presidium van de Raad van Advies werd in handen gelegd vanProf Dr Ir J. P. Mazure (voorzitter); mej. W. J. Mulder en de heer Wibbo Hartman (beiden plv. voorzitter). Leden van het algemeen bestuur waren op 31 Decem ber 1951 (alfabetisch): Gerh. Bent, secretaris, W. Boer, E. Burgmans, H. F. Diesbergen, Th. M. Dresmé, Jac. Dubbeldam, H. Eisma, penningmeester, M. J. Jansen, J. Kortenhorst, Dr H. W. M. Littaur, Prof. Dr G. A. van Poelje, voorzitter, J. Rensen, Mr D. S. van Veen, H. F. van Weenen, Jan Wils, Mr I. van Woerden, Mr R. H. Woltjer. Het Algemeen Haags Comité heeft in 1951 wederom grote activiteit ontplooid hetgeen blijkt uit de talrijke manifestaties, in het verslagjaar door of met mede werking van het A.H.C. georganiseerd, waarvan hier na een beknopt overzicht wordt gegeven. a. Viering Koninginnedag 1951. Deze viering ging gepaard met feestelijkheden voor de gehele burgerij: klokkengelui en carillonbespeling, speurtochten voor de jeugd, kindervermaakinrichtingen op vele plaatsen in de stad, militair défilé, wielerwedstrijd, feestmuziek en stertocht van Haagse muziekcorpsen, dansen in de openlucht op stadspleinen en muzikale taptoe. b. Nationale sloepenwedstrijden voor de zeevaart scholen. Naar schatting 10 000 belangstellenden waren hiervan getuigen. Gegevens omtrent de sport- en speelterreinen van de Gemeente worden aangetroffen in het verslag van de Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding. Turnkring 's-Gravenhage en Omstreken van het Ko ninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, secretariaat. Kamperfoeliestraat 95. Het aantal aangesloten verenigingen liep terug tot 22 het ledental bedroeg op 31 December 1951 7 442, waaronder 2 040 dames en 652 heren. De voornaamste gebeurtenissen op turngebied waren in 1951: de Kringdag te ’s-Gravenzande, een demon stratie door een Finse heren-keurploeg in het Dieren tuingebouw, de Sportweek Den Haag en een Kring- uitvoering in de Dierentuinzaal. Het financieel overzicht 1951 toonde een voordelig saldo van 372,85 aan. Christelijke Turnkring 's-Gravenhage en Omstreken van het Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond secretariaat: Uddelstraat 27. In de loop van het jaar steeg het aantal leden, dat vorig jaar 4 700 bedroeg, tot 5 450. Het aantal aange sloten verenigingen bedroeg op 1 October 1951 12. De kring nam weer actief deel aan de sportmanifes taties in de Haagse Sportweek. Haagse Jeugdherbergstichting, secretariaat: Peren straat 194. Het aantal overnachtingen der bij de verschillende jeugdherbergorganisaties aangesloten bezoekers liep, vergeleken bij 1950, iets terug en kwam op 22 837 (23 486 in 1950). Met 1 110 overnachtingen buiten jeugdherbergverband kwam het totaal op 23 947, waarvan 11 616 jongens en 12 331 meisjes. Het totale aantal buitenlanders bedroeg 8 571. De opbrengst van de overnachtingen bedroeg in 1951 15.465,20. De bezoekers gebruikten 20 823 broodmaaltijden en 16 447 warme maaltijden, welke respectievelijk ƒ15.502,10 en ƒ4.360,10 opbrachten. Het Gemeentelijk subsidie 1951 was ƒ1.747,27. 56 Stichting „Algemeen Haags Comité”, secretariaat: Kerkplein 3. Beoefening van sport.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 64