57 De restauratie van de St. Jacobstoren nam in 1951 een aanvang met het verwijderen van de spits. De termijn, voor welke de Welstandscommissie werd ingesteld, werd in de Raadsvergadering van 21 Mei 1951 (bijlage no. 254) opnieuw met een jaar verlengd. Dienovereenkomstig werd de geldigheidduur van de „Regeling inzake de toepassing van de Welstandsbepa- ling der Bouw- en Woonverordening voor ’s-Graven- hage met een jaar verlengd. b. De „Haagse Driedaagse”, een drietal fietstochten van 75, 65 en 75 km lengte. 500 deelnemers). c. De „zandbouwselwedstrijden” voor de jeugd. d. Boottocht naar Dordrecht. Ruim 700 passagiers namen hieraan deel. e. Het vacantie-wielercriterium in het Zuiderpark. Deze wielerwedstrijden voor amateurs en nieuwelingen trokken ruim 12 000 toeschouwers. Tweede week samenvallende met de bloemenweek, ge organiseerd door de Stichting Den Haag-Bloemen-Zee. Intocht Bloemenkoningin onder auspiciën van de stichting „Den Haag-Bloemen-Zee”. Ook voor andere evenementen in de Bloemenweek werd door het Algemeen Haags Comité en door het Haags Vacantie-Comité een financiële bijdrage aan „Den Haag-Bloemen-Zee” verleend. g. Bloemen-Cabaret-Revue „Alleen maar Anjers” in het Openluchttheater. Deze avond werd door meer dan 1 000 toeschouwers bijgewoond. h. Benelux-jubileumconcert op het Binnenhof. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Konink lijke Militaire kapel werd dit concert georganiseerd, waaraan 2 corpsen uit Luxemburg en Brussel mede werkten. Het werd door 4 500 toeschouwers bijge woond. i. 12 Jeugdtoneelvoorstellingen in de openlucht. Deze telden 14 000 jeugdige toeschouwertjes. j. 13 Jeugdfilmvoorstellingen in samenwerking met de Haagse Jeugd-Actie. Het aantal bezoekers be droeg circa 10 000. k. 2 Toneelvoorstellingen in het Zuiderpark, bijge woond door respectievelijk 500 en 600 personen. l. De excursies, waaraan in totaal 2 000 personen hebben deelgenomen. Medewerking werd verleend bij de organisatie van jeugdkampen op „Ockenburgh” -te zamen met de Haagse Jeugd-Actie ten behoeve van de kinderen van de Haagse en de R.K. Bond Vacantiebezigheid voor Schoolkinderen. Naar schatting hebben circa 100 000 personen recht streeks van het vacantieprogramma in 1951 gepro fiteerd. Eerste week: a. Het Politiefeest in het Zuiderpark. Dit trok niet minder dan 15 000 toeschouwers. Het Haags Vacantie-Comité, secretariaat: Kerkplein 3, heeft ook in 1951 zijn werkzaamheden ingepast in die van het Algemeen Haags Comité. Het vacantieprogramma werd dit jaar uitgevoerd in de weken van 21 Juli t/m 4 Augustus- Er werd een vacantiecourant verspreid met een oplaag van ruim 150 000 exemplaren. De voornaamste evenementen, in 1951 door het Comité georganiseerd, waren de volgende. c. Koninginneconcert in het Houtrustgebouw, met rond 7 000 bezoekers. d. Bevrijdingsfeesten (5 Mei). Andermaal werden feestelijkheden voor de burgerij georganiseerd: jeugd- spelen, lekespel op het Binnenhof en wandelmarsen onder auspiciën van de Haagse Jeugd-Actie, kinder- toneel, volksdansen, fakkeloptocht, volkzangavond en volksconcert. e. Haagse Sportweek. Enkele hoogtepunten in deze sportweek, die werd gehouden van 22 t/m 30 Juni waren: de handbal wedstrijden van Nederland tegen Oostenrijk, de korfbalwedstrijd Den Haag - Antwerpen, de medewerking van Belgische turners, rolschaatsers en rinkhockeyers. De Haagse sportorganisaties werk ten mede aan een krachtsportavond en een „indoor- sportshow” in de Dierentuin. Als sluitstuk van de Haagse Sportweek werd een „Zomeravond-Sportweek” georganiseerd. In totaal trok de Haagse Sportweek rond 65 000 i belangstellenden. Prinsjesdagconcert en uitvoeringen in het kader van het Holland-Festival. De werkcommissie voor de concerten van het A.H.C. zette de door het Haags Vacantie-Comité geschapen traditie van de concerten in het Houtrustgebouw in 1951 voort. Het Koninginneconcert werd reeds genoemd, maar daarnaast moeten worden vermeld het Prinsjesdag concert 5 000 bezoekers) en de 3 uitvoeringen (2 concerten en 1 opera-uitvoering) gegeven in het kader van het Holland-Festival 1951. De laatste drie uit voeringen trokken onderscheidenlijk 5 500, 7 000 en 2 100 belangstellende luisteraars. g. Rondritten langs nieuwe woningbouw. In 1950 en 1951 werden te zamen 91 ritten gehouden; het aan tal deelnemers(sters) bedroeg ruin 3 500. h. Revue der kunsten in het Dierentuingebouw, met als doel de burgerij dichter tot de kunstenaar te brengen en de belangrijkheid te accentueren van Den Haag als cultureel centrum. i. Intocht van Sint Nicolaas. Deze officiële intocht werd voor de 4e maal georganiseerd. Op 27 November 1951 tenslotte werd een commissie „Actie Herstel Torenspits” ingesteld, belast met de voorbereidingen tot inzameling van de gelden in ver band met de bouw van een nieuwe torenspits. Monumentenzorg. Zorg voor Stadsschoon.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 65