H e. 2 59 3 305 204 636 264 2 32 51 48 2 1 1 5 7 9 2 Aan 3 109 personen zijn oproepingen verzonden, in houdende de opdracht ter vervulling van de eerste oefening in werkelijke dienst te komen. Behalve de aan deze personen afgegeven vervoersbewijzen zijn aan 164 uit andere gemeenten afkomstige personen deze be wijzen eveneens verstrekt. Aan 1 573 personen is schriftelijk kennis gegeven van de omstandigheid, dat te hunnen aanzien inlijving buiten tegenwoordigheid is geschied. In verband met vrijwillige dienstneming of vervroeg de inlijving als dienstplichtige zijn in 225 gevallen inlichtingen aan de betreffende ministeries verstrekt. Wegens het niet voldoen aan een oproeping tot ver vulling van werkelijke dienst is op verzoek in 235 ge vallen de reden hiervan aan de onderscheidene korps commandanten medegedeeld. De door de Gemeente tot 19 Maart 1951 datum, waarop de indelingsraad het gebouw Falckstraat 11b heeft verlaten gemaakte kosten ten behoeve van de keuring van ingeschrevenen voor de dienstplicht alsmede die, gemaakt voor het ontruimen en weer in de oude toestand terugbrengen van dit gebouw, bedroegen ƒ2.692,59. De Minister van Oorlog zal dit bedrag volledig aan de Gemeente vergoeden. Behandeld zijn 912 aanvragen om uitstel van eerste oefening wegens studiebelangen en 176 verzoeken, ge grond op zakelijke motieven. Ten aanzien van de aan vragen om studie-uitstel zijn de noodzakelijke dienst- plichtgegevens aan de Minister van Oorlog of Marine verstrekt, terwijl omtrent de andere verzoeken, na in gesteld onderzoek, aan genoemde minister advies is uitgebracht. Op verzoek van de Minister van Oorlog is aan 3 852 ingeschrevenen voor de lichting 1952 een kennisgeving verzonden, betreffende de mogelijkheid tot: 1. het aanvragen van vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens broederdienst, op grond van de omstandigheid, dat reeds 3 wettige broeders of halfbroeders een voor broederdienst geldige dienst hebben volbracht; 2. het indienen van een verzoek om bestemming tot buitengewoon dienstplichtige,op grond van de om standigheid, dat een wettige broeder of halfbroeder als militair is gesneuveld, als lid van een verzets organisatie om het leven is gekomen of als zeeman is overleden of vermist tengevolge van oorlogshan delingen. Naar- aanleiding hiervan hebben om de hierboven onder 1 genoemde reden 81 personen een verzoek om vrijstelling ingediend, terwijl 48 personen om de onder 2 vermelde reden verzocht hebben tot buitengewoon dienstplichtige te worden bestemd. C. Tijdelijk ongeschikt verklaarden van oudere lichtingen. Tijdens de keuring van de lichting 1952 dienden aan een tweede lichamelijk onderzoek te worden onderwor pen 103 personen, die in 1950 tijdelijk ongeschikt wa ren verklaard. Hiervan behoorden: 1 persoon tot de lichting 1950; 102 personen tot de lichting 1951. Van deze personen werden: 1. goedgekeurd 2. voorgoed ongeschikt verklaard 3. niet gekeurd wegens a. verblijf buitenslands b. beoefening buitenlandse zeevaart c. overlijden D. Lichting 1953. Bij brief van 18 Mei 1951 verzocht de Minister van Oorlog over te gaan tot inschrijving der lichting 1953. Hiervoor kwamen in aanmerking de mannelijke perso nen, geboren in 1933, die op 1 Juni 1951 in het bevol kingsregister waren opgenomen, benevens zij, die om een of andere reden nog niet voor één der lichtingen 1944 t/m 1952 waren ingeschreven. De keuring, welke op 28 Augustus 1951 is aange vangen en bij het einde van het verslagjaar nog niet was afgelopen, geschiedde tot 19 Maart 1951 in het v.m. schoolgebouw Falckstraat 11b, daarna in de oude Frederikskazerne aan de Frederikstraat 141, alhier. E. Hernieuwde keuring van klaarden. De keuring van deze personen in 1949 ingesteld, is in de loop van 1951 beëindigd. Tijdens het verslagjaar zijn nog 2 personen ter keuring opgeroepen. Zij wer den opnieuw ongeschikt verklaard. voorgoed ongeschikt ver- B. Lichting 1952. Begin keuring: 29 Augustus 1950. Laatste keuringsdag: 26 Juli 1951. Van de 4 468 ingeschrevenen werden 1. goedgekeurd 2. tijdelijk ongeschikt verklaard 3. voorgoed ongeschikt verklaard 4. Met geldige redenen niet gekeurd wegens a. vrijwillige dienstneming b. beoefening buitenlandse zeevaart c. verblijf buitenslands d. bekleden van of opleiding tot een geestelijk of godsdienstig-menslievend ambt verblijf in een bepaalde inrichting f. inschrijving elders e.d g. overlijden 5. niet gekeurd wegens ongeldige redenen; proces-verbaal opgemaakt In 292 gevallen moest een onderzoek naar de reden van het niet voldoen aan de oproeping tot keuring wor den ingesteld. OPKOMST IN WERKELIJKE DIENST. KOSTEN KEURING. UITSTEL VAN EERSTE OEFENING, VRIJSTELLING, ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 67