II. 60 Ten behoeve van de administratie van dienstplich tigen werden 26 442 mutaties aangetekend, waarvan in 4 636 gevallen aan de ministeries van Oorlog en van Marine en in 314 gevallen aan burgemeesters van andere gemeenten opgave moest worden verstrekt. Ter reconstructie van de administratie van hen, die, hoewel behorende tot vooroorlogse lichtingen, na de bevrijding werkelijke dienst hebben verricht, zijn op verzoek van de Minister van Oorlog t.a.v. 153 personen de benodigde dienstplichtgegevens verzameld en op daarvoor speciaal bestemde A-kaarten vastgelegd. Aan 197 alhier wonende personen is wegens lichaams gebreken een ontslagbewijs uitgereikt. In 44 gevallen zijn kennisgevingen toegezonden, betreffende uitslui ting van de dienst, op grond van artikel 22 der Dienst plichtwet, terwijl in 1 geval een beroepschrift tegen deze beslissing aan de Minister van Oorlog is door gezonden. Ten behoeve van de vrijwillige dienstneming en voor bevordering werden 2 714 zg. bewijzen van goed gedrag, 1 405 bewijzen betreffende de bui gelijke staat en 2 121 bewijzen van Nederlanderschap uitgereikt. In 1 254 gevallen is overgegaan tot legalisatie van hand tekeningen in het algemeen voorkomende op verkla- Voor 23 personen, die zich niet konden verenigen met de ministeriële beslissing op een door hen inge diend verzoek om vrijstelling, moesten beroepschriften in behandeling worden genomen. ringen betreffende de vrijwillige militaire dienst. Tevens zijn 4 bewijzen van goed gedrag opgemaakt ten behoeve van het Fonds voor oud-militairen, c.q. voor de op neming van oud-militairen in „Bronbeek”. In 1 557 gevallen zijn bewijzen betreffende de ver houding tot de dienstplicht afgegeven of ambtelijke inlichtingen hieromtrent verstrekt. Ten aanzien van 4 367 personen is, naar aanleiding van het van de Commissaris der Koningin ontvangen schrijven van 14 Mei 1948, A.N. 1 716 (5e Afd.), be oordeeld, of uit militaire overwegingen bezwaren be stonden tegen inwilliging van een verzoek om afgifte van een buitenlands paspoort. In 33 gevallen hebben dienstplichtigen een aanvraag ingediend om vrijstelling van dienst als gewoon dienst plichtige wegens het bekleden van een geestelijk of een godsdienstig-menslievend ambt of wegens het ontvangen van een opleiding tot zodanig ambt. Deze verzoeken zijn, vergezeld van de nodige dienstplicht gegevens, aan de betreffende ministeries doorgezonden. Adviezen werden uitgebracht omtrent: a. M aanvragen om vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens persoonlijke onmisbaarheid; b. 34 verzoeken om vrijstelling wegens aanwezigheid van een bijzonder geval, ontleend aan zakenmotie ven en 110 aanvragen om een soortgelijke vrijstel ling, gegrond op blijvende vestiging buiten Europa. In verband met de beslissing in zake loonsverhoging van het College van Rijksbemiddelaars van 22 Maart 1951 zijn de kostwinnersvergoedingsvoorschriften bij ge zamenlijke rondzendbrief van de Ministers van Oorlog en Marine van 10 Mei 1951, afd. Dpl.S.2.Bur.3., nr. 607 532 ingaande 13 Mei 1951 op de volgende punten herzien 1. het vastgestelde maximum van het gezinsinkomen werd van f 56,tot 58,80 per week verhoogd: 2. het bedrag waarmede de onder 1 genoemde grens voor elk kind beneden de 18 jaar mag worden over schreden werd van 2,75 op ƒ3,15 gebracht; 3. de maximumgrens van f 28,70 voor de toekenning van kostwinnersvergoeding aan de bij verwanten inwonende echtgenoten (zonder kinderen) van dienstplichtigen der Koninklijke Landmacht werd tot ƒ30,10 per week verhoogd; H Op verzoek van korpscommandanten is aan 2 952 dienstplichtigen een oproeping tot opkomst voor her halingsoefeningen uitgereikt. In 137 gevallen is aan de Minister van Oorlog advies uitgebracht om uitstel van opkomst en in 3 gevallen omtrent vrijstelling daarvan. In 1951 zijn 1 290 aanvragen om toekenning van kostwinnersvergoeding behandeld. Het aantal geval len, waarin vergoeding werd uitbetaald, bleef geduren de het verslagjaar vrijwel onveranderd met uitzondering van het 3e kwartaal, als gevolg van de in dat tijdvak op grotere schaal gehouden herhalingsoefeningen. Hieronder volgt een overzicht van de voor rekening van het Rijk uitbetaalde bedragen enz. ADMINISTRATIE DIENSTPLICHTIGEN. ONTSLAG. AFGIFTE VAN ZG. BEWIJZEN VAN GOED GEDRAG, BEWIJZEN VAN NEDERLANDERSCHAP, LEGALISATIE VAN HANDTEKENINGEN ENZ. 1ste kwartaal ten laste van het Ministerie van Oorlog ten laste van het Ministerie van Marine 2de kwartaal ten laste van het Ministerie van Oorlog ten laste van het Ministerie van Marine 3de kwartaal ten laste van het Ministerie van Oorlog ten laste van het Ministerie van Marine 4de kwartaal ten laste van het Ministerie van Oorlog ten laste van het Ministerie van Marine 404 67 473 50 723 56 Totaal uitgekeerd. 408 54 Totaal 72.385,42 14.723,65 62.510,01 12.006,40 57.848,65 11.334,45 329.867,50 HERHALINGSOEFENINGEN. 88.580,77 10.478,15 Kostwinnersvergoeding, c.q. vrij stelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens kostwin nerschap, uitkeringen van ver schillende aard enz. KOSTWINNERSVERGOEDING. Aantal posten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 68