I i li II Ill fende ministerie toegezonden. 61 4. het bedrag van ƒ11,per gezinslid, dat ter ver vanging van de onder 1 genoemde maximum-grens wordt berekend voor uit meer dan zes personen bestaande gezinnen, werd op 11,50 gebracht. Verder bepaalde de rondzendbrief, dat ingaande 24 Mei 1951 de verwanten van dienstplichtigen der Koninklijke Landmacht slechts recht hebben op door betaling van de vergoeding over de eerste 7 dagen, vol gende op de laatste dag van de werkelijke dienst, in dien de militair ten minste 360 dagen in werkelijke dienst is geweest. Als gevolg van deze wijziging moesten alle in beta ling zijnde gevallen aan de hand van vorenstaande bepalingen opnieuw worden beoordeeld en zo nodig worden herzien. Behalve de hulpverlening aan militairen op grond van het „Besluit Demobilisatievoorzieningen 1948”, welke wegens het aflopen van de demobilisatie der uit Indonesië teruggekeerde militairen geleidelijk verminderde, is ingevolge het Koninklijk Besluit van 21 December 1950, Staatsbld K 613 (Militaire Over- bruggingsregeling 1950) aan bepaalde categorieën mili tairen, die in Nederland gedurende een zekere tijd wer kelijke dienst hebben verricht, eveneens geldelijke hulp toegekend. Voorts is bij K.B. van 26 Juni 1951, nr.7 (Staatsblad 250) het „Besluit Demobilisatievoorziening” gerekend van 20 Juli 1950 af, herzien, waardoor de hulpverlening ook van toepassing werd verklaard op de militairen, behorende tot de Nederlandse Detache menten, welke ter beschikking van de Verenigde Naties zijn of worden gesteld. Over de 4 kwartalen, is onderscheidenlijk in 329, 30, 16 en 5 gevallen, ten behoeve van gezinnen van mili tairen, tot een totaal bedrag van 4.536,47 een tege moetkoming met betrekking tot de kosten voor ver schuldigde ziekenfondspremie uitbetaald. De teruggang van het aantal gevallen is een gevolg van de omstandigheid, dat de geneeskundige verzor ging van de verwanten van militairen, die hier te lande vertoeven, ingevolge de beschikking van de Minister van Oorlog van 29 December 1950, Afd. A.4. nr. 177 340 (legerorder 327/1950) met ingang van 1 Janu ari 1951 op andere wijze is geregeld, waardoor de tegemoetkoming ten aanzien van deze categorie mili tairen is komen te vervallen. Slecht voor de verwanten van militairen, die na laatstgenoemde datum hun werkelijke dienst buiten Nederland verrichtten, bleef de mogelijkheid van toe kenning der tegemoetkoming tot hun terugkeer hier te lande gehandhaafd. Totaal f m sB Bij gezamenlijke rondzendbrief van 20 Juni 1951, afd.Dpi.nr. 618 328, brachten de Ministers van Oorlog en Marine wijziging in de bepalingen betreffende het verlenen van vrijstelling van dienst als gewoon dienst plichtige wegens kostwinnerschap. Sedert 1 April 1951 wordt deze vrijstelling slechts verleend aan de dienstplichtige, die op de datum, waar op hem de oproeping ter inlijving is toegezonden enig of hoofdkostwinner was. In het verslagjaar zijn 59 aanvragen om vrijstelling wegens kostwinnerschap opgemaakt. Omtrent elke aanvraag is een staat van inlichtingen aan het betref- Ter zake van door ongehuwde militaire ingediende verzoeken om overeenkomstig de „Voorlopige Rege ling Bezoldiging Koninklijke Landmacht” als kost winner te worden erkend, werden in de loop van 1951 staten van inlichtingen opgemaakt, welke met de ver zoekschriften aan de Minister van Oorlog werden toegezonden. Op grond van de bij beschikking van de Minister van Oorlog van 11 Augustus 1948, Staf Adjudant- Generaal, Afd.A2.Bur. 3. nr. 563 vastgestelde rege ling hebben in 1951 de volgende betalingen plaats gehad le kwartaal 14 gevallem 2e kwartaal 8 gevallen In 1951 zijn de volgende terzake uitbetaalde bedra gen, volgens het hieronder vermelde, in kwartalen ver deelde, overzicht aan het Rijk gedeclareerd: 28,88 4.438,06 »J Totaal DEMOBILISATIEU1TKERING. 1) In het verslag over het jaar 1950 is reeds vermeld, dat het Ministerie van Sociale Zaken van het 4e kwartaal 1950 af deze terugbetaling zelf verzorgt. 1.821,73 1.405,99 1.340,57 4.143,30 8.711,59 ZIEKENFONDSPREMIE. Ie kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Totaal uitgekeerd. 109.493,09 J, s al 104.242,69 87.091,57 69.296,48 370.123,83 121,79 374.712,56 f sS JhH VRIJSTELLING WEGENS KOSTWINNERSCHAP. ERKENNING ALS KOSTWINNER VAN ONGEHUWDE MILITAIREN. PERIODIEKE UITKERINGEN BIJ ZIEKTE TIJDENS VERLOF IN AFWACHTING VAN ONTSLAG WEGENS ONGE SCHIKTHEID, ALSMEDE NA DEMOBILISATIE. 3e kwartaal 4 gevallen 4e kwartaal 10 gevallen Bovendien werd gedeclareerd 1wegens uitbetaalde vergoedingen aan gedemo- biliseerden-bouwvakarbeiders, die tengevolge van hun verblijf in militaire dienst niet in het bezit waren van voldoende vacantiebonnen 2. wegens alsnog over het 3e kwartaal 1950') aan de Rijkswerkplaatsen voor vakontwikkeling te ’s-Gravenhage terugbetaalde verschillen tus sen de normale tijdsvergoeding en de vergoe ding welke ingevolge de desbetreffende bepalin gen door genoemde werkplaats aan gedemobili- seerden werden uitgekeerd 3. ter zake van aan de Raad van Arbeid, alhier, over 1950 betaalde ziekenfondspremie voor de verplichte verzekering ingevolge het zieken fondsenbesluit Aantal posten. 496 433 298 280 Samen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 69