I, e. In 1951 werd op de uitbetaalde kostwinnersvergoe dingen 2.047,85 en op demobilisatie- en periodieke uitkeringen 31.823,88 wegens loonbelasting inge houden en aan de Ontvanger der Directie Belastingen afgedragen. Ingevolge de in het verslag over 1948 genoemde brief van de Minister van Binnenlandse Zaken werd in 1951 in 87 gevallen in totaal 8.250,85 uitbetaald. Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders, De Secretaris, De Burgemeester, W. F. W1JTHOFF. F. M. A. SCHOKK1NG. 3. toekenning van een machtiging tot het aanschaffen en dragen van het „Mobilisatie-Oorlogskruis”; 4. aanvragen om vergoeding van tropen- en molest- risico-premie 5. mogelijke dienstvervulling van dienstplichtig koop vaardij-personeel of van degenen, die een opleiding volgen voor stuurman of machinist; 6. uitreiking van legitimatiekaarten aan oorlogsinva liden. 36 geval(len) 8 1 22 4 10 4 Voor verschillende overheidsinstanties zijn in totaal 908 onderzoeken ingesteld of medewerking verleend aan zaken, welke betrekking hadden op; 1. de financiële en gezinsomstandigheden, verband houdende met: a. pensionnering van militairen en verwanten van gesneuvelden; b. pensionnering van oorlogsinvaliden en andere oud-militairen of van hun nagelaten betrekkin gen (inbegrepen de zg. mobilisatieslachtoffers 1914—1918); c. gratificaties oud-militairen of hun verwanten d. afbetaling van schulden van nog dienende of ont slagen militairen; onverplichte uitkeringen i.v.m. ziekte van één der gezinsleden van een militair; 2. zakenverloven, verzoeken om vervroegd groot-ver- lof, ontslag en terugkeer uit Nieuw-Guinea; Met betrekking tot buitenlandse voornamelijk in Korea dienende militairen werden telegrafisch ont vangen mededelingen omtrent ziekte, verwonding, sneuvelen of vermissing doorgegeven aan de verwanten in de volgende gevallen: licht gewonden ernstig gewonden levensgevaarlijk gewonden verbetering ziektetoestand vermissing krijgsgevangenschap na vermissing opgenomen in hospitaal na vermissing overleden gesneuveld wegens ziekte vervoerd naar Nederland In 39 gevallen is de Minister van Oorlog mededeling gedaan betreffende verzoeken om vergoeding van reis kosten voor het bezoeken van de graven van gesneu velde militairen of verzetsslachtoffers. s 62 LOONBELASTING. UITBETALING VAN OVER DE JAREN 1944 TOT EN MET 1947 AAN (GEWEZEN) MILITAIREN TOEKOMENDE GELDEN. 14 1 1 2 o u d - m i I i - betrekkin- o f o v e r I e - III. Verzorging militairen, tairen en nagelaten gen van gesneuvelde den militairen. IV. Berichtgeving omtrent zieke, ge wonde, vermiste of gesneuvelde militairen en vergoeding reis kosten voor grafbezoek. ernstig zieken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 70