1 VAN POELJE, lid-voorzitter W. NIEUWHOFF Jr, secretaris. GEMEENTELIJK SCHEIDSGERECHT. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. laatstgenoemde eervol ontslag verleend als plaatsver vangend secretaris en als zodanig benoemd de heer Mr J. A. Zandee, referendaris B bij de afdeling Per soneelszaken. In het jaar 1951 zijn 6 vergaderingen gehouden, waarin 8 zaken werden behandeld. Voor de aard dezer gevallen zij verwezen naar bijlage I van dit verslag. Bijlage 1 geeft een overzicht van de behandelde zaken alsmede van de daarin eventueel door de Centrale Raad van Beroep te Utrecht gegeven beslissingen. Om een beeld te geven van de mate, waarin tegen de door Burgemeester en Wethouders en de hoofden van dienst opgelegde of voorgenomen en voor beroep op het Scheidsgerecht vatbare maatregelen werd opge komen, bevat bijlage II een opgave van deze maat regelen. Bij de aanvang van het jaar 1951 was het Gemeen telijk Scheidsgerecht samengesteld uit de heren Prof. Dr G. A. van Poelje, lid-voorzitter, Mr S. J. R. de Monchy, plaatsvervangend lid-voorzitter, beiden benoemd door de Gemeenteraad; Ir Drs B. B. C. Felix en Jhr Mr R. W. J. den Tex, leden; Ir J. D. Tours, Mr D. J. Veegens, Dr F. H. van der Laan en Ir W. J. Harders, plaatsver vangende leden, allen aangewezen door de directeuren van Gemeentelijke diensten en bedrijven; W. Bokeloh en M. de Vries, leden; Mr J. G. M. Overmars, Mr J. van Wolferen, Mr B. J. Geveke en Mr G. J. Lammers, plaatsvervangende leden, allen aangewezen door de vakverenigingen van ambtenaren en werklieden, ver tegenwoordigd in de Centrale Commissie van Overleg. Met het secretariaat was belast de heer Mr W. Nieuw- hoff Jr., hoofd van de afdeling Sociale Zaken der Ge meentesecretarie. Als gevolg van de splitsing op 1 Fe bruari 1951 van de afdeling Sociale Zaken in de af delingen Personeelszaken en Sociale Zaken en de be noeming van de heren Mr W. Nieuwhoff Jr. en Mr H. .1. van de Poel onderscheidenlijk tot hoofd van die afdelingen, werd met ingang van 1 Juni 1951 aan 1 t Werkzaamheden. Bijlagen. Samenstelling. BIJLAGE 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 71