18 verzoeken 2 208 verzoeken 3.374,— ’s-Gravenhage, 6 Februari 1953. De Commissie voor het Boetenfonds, W. NIEUWHOFF Jr., voorzitter. L. J. H. KUYPERS, secretaris. Ingewilligd') Afgewezen Ingetrokken Ter afdoening overgedragen aan het „Sociaal Voorzieningsfonds Gemeen- tepersoneel ’s-Gravenhage” Te verminderen met een bijdrage, waar van de ontvangsttermijn verstreken was d. 1 gift ten bedrage van ƒ338,en een renteloze lening van 220,— beide voor sanering van schuld Totaal Op het beheer van het fonds was de Verordening op het beheer van fondsen der gemeente ’s-Gravenhage (Verz. 1933, no. 24) van toepassing. De betalingen en het geldelijk beheer hadden plaats ten kantore van de Gemeenteontvanger. De rekening van baten en lasten over 1951, sluitend met een nadelig saldo van 3 069,53 en die over de periode van 1 Januari tot en met 31 Mei 1952, een nadelig saldo van ƒ892,64 aanwijzende, alsmede de staten van bezittingen en schulden, volgen hierna. Op 31 Mei 1952 waren 22 bijdragen tot een totaal bedrag van ƒ732,90 nog niet in ontvangst genomen. 23 verzoeken 208 verzoeken Afgewezen wegens: a. voldoende gezinsinkomsten h. het niet vallen onder de Verorde ning op het boetenfonds c. het niet in acht nemen van de richtlijnen voor het verkrijgen van een bijdrage d. het ontbreken van medische noodzaak Bij besluit van 25 Februari 1952 besloot de Gemeente raad in verband met de oprichting van het „Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel ’s-Gravenhage” tot opheffing van het Boetenfonds, zulks met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen tijdstip. Dit tijdstip werd bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 21 Mei 1952, no. 299789 II, afd. P.Z., vastgesteld op 1 Juni 1952. Alle bezittingen van het Boetenfonds alsmede een aantal nog niet afgehandelde aanvragen (zie boven) werden overgedragen aan het Sociaal Voorzieningsfonds, welk fonds op laatstge noemde datum in werking is getreden. BOETENFONDS. VERSLAG OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI 1951 TOT EN MET 31 MEI 1952. 156 verzoeken 33 3 4.858,40 33 verzoeken f 558,— 5.390,40 Gedurende de verslagperiode was de Commissie van Advies als volgt samengesteld Lid-voorzitterMr W. Nieuwhoff Jr., administra teur ter Gemeentesecretarie, hoofd van de afdeling Sociale Zaken (van 1 Februari 1951 af hoofd van de afdeling Personeelszaken); plv. lid-voorzitter: Mr. H. J. van de Poel, referendaris B ter Gemeentesecretarie, van 1 Februari 1951 af referendaris C en hoofd van de afdeling Sociale Zaken; leden: H. Berends en J. Vlieger; plv. leden: W. Brusse en G. W. van Rheenen; secretaris: L. J. H. Kuypers, referendaris A ter Ge meen tesecretarie In behandeling op 31 December 1950 Ingediend in de verslagperiode Totaal Overzicht van de verzoeken, waarop een bijdrage is toegekend a. gehele of gedeeltelijke kunstge bitten 109 bijdragen, tot een totaalbedrag van h. bijzondere verstrekkingen (bril len, buikbanden, elastieken kousen, gehoorapparaten, steuncorsetten, kunstbeen) 26 bijdragen tot een totaalbedrag van c. uitzetten wegens opneming in een verpleeginrichting 18 bijdragen, tot een totaalbedrag van 26,- 4.832,40 3 ft 10 ft 16 622,40 862,— 1 ft Geldelijk beheer. 185 ft Opheffing Boetenfonds. ft lEen bijdrage van 32,werd door Burgemeester en Wethouders inge trokken, omdat naderhand gebleken was, dat de tandheelkundige behandeling door een onbevoegde was geschied. Een bedrage van f35,werd eveneens ingetrokken, omdat belanghebbende achteraf verklaarde de bijdrage niet meer nodig te hebben. Samenstelling Commissie van Advies. Werkzaamheden. BIJLAGE 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 74