5) 3) BIJLAGE 7 GELDNEMER. 15.682,24 1975 f 838.803,67 615.859,19 3 ¥4 van 1) 520.000, 413.295,71 1979 3¥4 2) 209.491,76 1965 Exploitatie van tramlijnen. 30 Juni 1926 (Bijl. 330), 3 ¥2 3 Jan. 1939 (Bijl.572 '38 2.396.721,20 3,464 402.970,02 N.V. Tentoonstellings- 6. 7. J. van der Veen 1958 73.846,69 73.846,69 12.775,— 12.775 8. N.V. 62.000, 62.000, 4 3 Jan. 1939 (Bijl, 611»). 11.559,36 j 444,52 3% 16.632,42 1969 119. 4.223.285,67 1982 6 Jan. 1941 (Bijl. 434*0) 3 ¥2 1.016.000, 65.000, 29 Juli 1946 (Bijl. 196). 11. Stichting 3»/2 190.000, 34.367,44 1970 2.141.102,09 1.480.972,06 58.404,43 3 >/2 19 Sept. 1949 (Bijl. 474). 130.000, 3 ¥2 130.000, 17 April 1950 (Bijl. 183). 392.303,16 3 ¥4 16October 1950(Bijl. 509). 3 ¥4 7.750,— 7.750,— 1963 24 Febr. 1947 (Bijl. 67). 3 ¥4 200.000. 200.000. _J Aankoop en exploitatie van gronden. Bouw en inrichting een ziekenhuis. b. Voorschot teitstekort. Inrichting van een consul tatiebureau in Meerwijk van de uitbreiding van het gebouw voor dag- verpleging van kleuters Doel, waarvoor de lening is verstrekt. Raadsbesluit en No. der Bijlage. rente loos. 27.979,24 89.719,72 109.036,80 109.036,80 67.197,46 381.442,19 Bedrag der aflossing in 1951. 6.490,35 935,94 833,61 56,59 52,97 22,16 1977 1977 1962 1959 1959 1959 3% 334 3¥4 1.080,20 1.011,53 424,21 535,73 501,72 210,66 6 April 1925 (Bijl. 297) en 8 Augustus 1938 (Bijl. 374). Restant der schuld na de aflos sing over 1951. 6) 65.732,56 i Rente- i 'i percen- tage. 277.521,15 40.019,74 11.166,39 .Haags Sa natorium”. 3 ¥2 I Jaar, waar- j in de lening I geheel zal zijn afge lost. Gedeeltelijke financiering van de uitbreiding van het Strand”. Verbouwing, enz. van 10. N.V. Electriciteitsbe- drijf Zuid-Holland. 15. ’s-Gravenhaagse Cen trale Ver. tot bescher ming v. zuigelingen en kleuters. 14. ’s-Gravenhaagse Cen trale Ver. „Kraamver- zorging”. 16. N.V. tot Keuring van Electrotechnische Ma terialen (K.E.M.A.) te Arnhem. 4. N.V. Bouwgrond Mij. „Ockenburgh”. 13 Juli 1936 (Bijl. 348) en h 3¥2 3'2 3 ¥4 12. N.V. Gemengd bedrijf H.T.M. 4) i 2.356.721,20 j 3. N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M. Eerste inrichting uitbrei ding van sanatorium- ruimte (Dc Lighallen). De Gemeente heeft een lening opgenomen bij het Pens.-fonds der H.T.M. en die doorge geven aan de N.V. 27 Juli 1942 (BV. 420). 19 Juni 1943 (BV. 336) en 12 Juli 1944 (BV. 308). in.v. tentoonstellings gebouw „Houtrust”. I Aanschaffing van stoelen voor tentoonstellings gebouw. crediet I 35.000, II „100.000, III,, 110.000, IV„ 110.000, V „110.000, 0 In Sept. 1952 was de aflossing over 1951 nog niet ontvangen. 2) Het oorspronkelijk bedrag van de vordering op de H.T.M. terzake van de inbreng bedroeg f 13.616.434,58. 3) De Gemeente heeft bovendien nog deelgenomen in het kapitaal der Vennootschap voor een bedrag van f 200.000, 4) De Gemeente heeft bovendien nog deelgenomen in het kapitaal der Vennootschap voor een bedrag van f 480.000, 5) Aflossingen uitgesteld i.v.m. onteigening perceel. 6) Op 31 December 1951 moest een gedeelte der lening nog worden uitgekeerd. Stichting van een tentoon stellingsgebouw. Herstel en uitbreiding ge bouwen en laboratoria. 27 Febr. 1922 (Bijl. 165), 16 Nov. 1925 (Bijl. 910), 27 Apr. 1931 (Bijl. 277) en8Mrt. 1937 (Bijl. 117). 17 Juli 1939 (Bijl. 360). 30 Jan. 1950 (Bijl. 42). Oorspron kelijk bedrag der lening. 1. Ver. „Afd. van het Ned. Rode Kruis ’s-Gravenhage”. 8 Aug. 1932 (Bijl. 427), 12 Dec. 1932 (Bijl. 689), 1 Oct. 1934 (Biil. 470), 12 Sept. 1938 (Bijl. 404), 16 Sept. 1943 (B.V. 554) en 14 Nov. 1949 (B.V. 565). Steno-Dactylo Instituut Scheevers. 2. Veren. „Juliana- Kinderziekenhuis” te ’s-Gravenhage. 25 April 1927 (Bijl. 355), 15 April 1929 (Bijl. 219) en 3 Maart 1930 (Bijl. 145). Bouw en inrichting van een ziekenhuis. Overneming koppelver- binding tussen electrici- teitsfabrieken van ’s-Gravenhage en Rot- j terdam. 25 Jan. 1937 (Bijl. 28) en besl. Burg. 24 Nov. 1942 1 (B.V. 689). crediet I „350.000, II 50.000, 12.000, Voor aankoop van het schoolgebouw Valerius- straat 124. 3.789.622,60 I Exploitatie van het markt terrein aan de Herman- Costerstraat a. Renteloze bijdrage (te rug te betalen zodra de j exploitatie een batig saldo oplevert). in liquidi- Overzicht van door de Gemeente verstrekte geldleningen (uitgezonderd kasvoorschotten, bouwcredieten en voorschotten verleend aan Woningbouwverenigingen op grond van de Woningwet). 9. ’s-Gravenhaagse Ver. „Dr. Schroeder van der Kolk”. 27 Mei 1946 (Bijl. 132). 2 Dec. 1946 (Bijl. 399). 31 Juli 1950 (Bijl. 380). 3 Jan. 1939 (Bijl. 572). Crediet ter betaling van het verschil tussen de verschuldigde erfpachts- canon en de canon, door B. en W. bepaald, in dien de grond voor woningdoeleinden ge bruikt zou zijn. 13. Eerste Nederlandse Ver. voor kleuterzorg „Naar het Strand”. 5. N.V. Bouw- en Expl. Maatschappij „Von- delstraat” te ’s-Gra venhage. Verbouwen en inrichten van schoolgebouwen tot werkinrichtingen a. Sirtemastraat b. Roggeveenstraat Witte-de-Withstraat c. Roggeveenstraat 2 dW.-de-Withstraat inrichting, de kliniek „Frankenslag”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 81