8 VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. (volgens de van 1 November 1951 af geldende be- 8.216.265,88 73.304,85 21.110,99 10.388,52 958.649,77 over het 2de halfjaar 1951 16.776,37 3.136,86 240.357,70 J, 16.051.939,71 over het 2de halfjaar 1951 Rente 3'/2 pCt. van 280.908,94 bij het Fonds in beheer of Rente 3 pCt. van Bij op 1 Juli 1951 Belegd op 1 Januari 1951 Bij op 1 Juli 1951 3.285,23 463.262,82 205.128,99 50.941,82 (Staat III B) inschrijvingen in Grootboek A (Staat IV A) palingen) (Staat IV B) leningen van eigen fondsen (Staat V) 4.625,23 1.464,50 21,26 16.026.879,71 over het le halfjaar 1951 25.060,— 10.000,— 5.000,— 7. Uitkering aan de Gemeente van de inkomsten ter zake van administratie zijnde vermogensbestanddelen der Gemeente. De specificatie van het bedrag is opgenomen in de bijlagen B en C. De inkomsten van het Fonds te dezer zake zijn verantwoord op post 11 1.360.399.28 218.848,62 2. Afschrijving op Dienst der leningen. Het totaal bedrag van de in 1951 ter zake betaalde kosten is geheel afgeschreven. Betaald is wegens zegelkosten65.178,50 provisie sluiten geldleningen1.095, reclamekosten inschrijvingen Grootboek A7.031,35 Rente 3% pCt. van h. Eigen kapitaal der Gemeente: Belegd op 1 Januari 1951 16.023.742,85 Bij op 25 Juni 1951 4. Betaalbaar gestelde verjaarde coupons. Ingevolge Raadsbesluit van 31 December 1945, Besluitenverzameling 1945, no. 17, kunnen Burge meester en Wethouders verjaarde coupons, die ten gevolge van oorlogsomstandigheden niet tijdig konden worden verzilverd, alsnog doen betalen. Op grond van dit Raadsbesluit zijn in 1951 verjaarde coupons tot een bedrag van 1.277,50 betaalbaar gesteld. 8.^ Rente in rekening-courant. De voor de kapitaalverstrekking nodige bedragen, welke niet tijdig door geldleningen konden worden gedekt, zijn voorlopig in rekening-courant bij de Gemeente opgenomen. De over de opgenomen be dragen verschuldigde rente is hier verantwoord. 5. Rente van door de algemene dienst belegde gelden. De rente van deze beleggingen bedroeg over het eerste halfjaar 1951 3 pCt. perjaaren werd met ingang van 1 Juli 1951 verhoogd tot 3*/2 pCt. per jaar. De rente is als volgt becijferd. a. Belegde waarborgsommen en reserves 692.567,78, rente over het le halfjaar 1951 266.081,99 883.319,80 5.031.079,32 3. Onkosten. Deze rekening is als volgt samengesteld couponprovisie en rente aan bankinstellingen kosten van advertenties betreffende uitloting van obligaties. kantoorbehoeften terugbetaling aan de algemene dienst van een gedeelte der wedden enz. der ambte naren, die met de directie, de administratie, de boekhouding enz. van het Fonds zijn belast vergoeding aan de Gemeente voor beheerskosten 548.431,53 van welk bedrag is verantwoord in deGemeenterekening over 1951 op volgnummer 175 B ƒ521.161,94, op volgnummer 147 (b) 104,70, op volgnummer 279 ƒ20.193,08, op volgnummer 307 59,39 en op volgnummer 331 ƒ2.255,98, terwijl het restant ad ƒ4.656,44, betrekking hebbende op bij het Fonds belegde gelden van het Algemeen Reservefonds voor de woningexploitatie, bij de belegde gelden is bijgeschreven. Voor een nadere specificatie der belegde gelden wordt verwezen naar de toelichting bij post 10 der balans. 6. Bijdrage aan de Reserve Dienst der leningen. Deze bijdrage steunt op het Raadsbesluit van 30 Juni 1952, Bijl. 343. TOELICHTING bij enige rekeningen der verlies- en winstrekening en van de balans. VERLIES- EN WINSTREKENING. 1. Rente van opgenomen leningen. Blijkens de hierachter in bijlage A opgenomen specificatie van ten behoeve van het Fonds gesloten geldleningen bedroeg de over 1951 verschuldigde rente van: obligatieleningen (Staat I) onderhandse leningen (Staat II A) (tegen vast rentepercentage aan de algemene dienst verstrekt) (Staat II B) annuïteitsleningen (Staat III A) (tegen vast rentepercentage aan de algemene dienst verstrekt)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 85