8 7 7 1 f VERSLAG FINANC1ERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. BALANS. 184.446,11 448.306,10 566.907,17 65.845,04 20.468’43 204.914,54 692.567,78 Eigen kapitaal der Gemeente. B. per 1 Jan. 1951. 1. 5.314.408,03 18.370,— 262.442,— 5.595.220,03 2. inschrijvingen in de openbare schuld- rpuicterc 143.841,05 143.841,05 3. 4. 17.412.317,70 2.423.534,56 10. Van de algemene dienst ter belegging ontvangen gelden. A. Belegde waarborgsommen, e.d. Opbrengst van verkochte gemeente- eigendommen Opbrengst van verkochte effecten en registers Gestorte afkoopsommen van grond renten, eeuwigdurend onderhoud van graven e.d Diversen 9. Rente van aan de algemene dienst verstrekte kapitalen. De rente van de tegen gemiddeld percentage verstrekte kapitalen is berekend tegen 3 '_/4 pCt. per jaar over de bedragen, genoemd in het op blz. 2 gegeven overzicht. De rentepercentages en de bedragen, waarover de rente is berekend, komen eveneens in gemeld overzicht voor. Een overzicht van de objecten of groepen van objecten, ten laste waarvan de rente is betaald, is opgenomen in de bijlage E. 2. Ragayfonds. Betreft in 1951 betaalde kosten, voor restauratie van het gedenkteken op het familiegraf-Ragay, welke nog niet van dat fonds zijn terugontvangen. 5 t./m. 9. Leningen. Voor de specificatie wordt verwezen naar de hierachter opgenomen bijlage A. Stand per 1 Jan. 1951. 54.418,26 1.827,59 69.414,76 Vermeerdering in 1951. (1 Juli) j, Vermeerdering in 1951. (31 December) 80.809,13 13.663,53 356.914,66 306.464,17 2.062.718,05 51.522,06 2.830,28 932.287,74 9.737.505,55 16.408.854,37 5? J» 54.418,26 1.827,59 48.946,33 4. In beheer of administratie zijnde vermogensbestanddelen der Gemeente. Zie voor de specificatie de hierachter opgenomen bijlagen B en C. 14. Onkosten. De in 1952 betaalde onkosten over 1951 hebben bedragen. Vermindering in 1951. (31 December) Stand per 31 Dec. 1951. Stand per 1 Jan. 1951. Stand per 31 Dec. 1951. 540,— 9.286,862) 28.196,86 114,— 301.827,49 301.941,49 n W 15.721.801,36 266.081,99 266.081,99 Vermeerderingen in 1951 per 1 Juli 1951. j per 31 Dec. 1951. aan de Gemeente verstrekt (zie 1. Door besturen van bijzondere scholen gestorte waarborgsommen: gewoon lager onderwijs i 13. Rente van 449.965,05 ƒ1.003.463,33 1.003.463,33 16.408.854,37 1. Aan de algemene dienst verstrekte kapitalen. Zie het overzicht op bladzijde 2, opgenomen onder de Algemene Toelichting. Een specificatie van de objecten of groepen van gelijksoortige objecten, waarvoor de kapitalen zijn verstrekt, is hierachter opgenomen (bijlage E). 850.824,61 I 9.412.727,67 Het Algemeen Reservefonds beloopt op 31 December 1951 een bedrag van ƒ544.965,05hiervan is per die datum als geldlening staat V van Bijlage A, reg. No. 316) 95.000, 2) Hierin is begrepen een bedrag van f 3.136,86 per 25 Juni 1951. Totaal der per 31 December 1951 in het Fonds belegde gelden: waarborgsommen enz. eigen kapitaal der Gemeente opgenomen leningen. De per 31 December 1951 over 1951 nog te betalen rente bedraagt volgens de bijbehorende staten I, II,III en IV B van bijlage A voor: a. obligatieleningen b. onderhandse leningen c. onderhandse annuïteitsleningen d. inschrijvingen in Grootboek A a. gewoon lager onderwijs i b. idem (reserve voor betaling van 183.883,06 249.728,10 waarborgsommen, waarvoor grondwaarde is aanvaard) voortgezet gewoon lager onderwijs d. uitgebreid lager onderwijs 2. Gestorte gelden te behoeve van het Algemeen Reservefonds voor de woningexploitatie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 86