1 I 8 8 s 1 ij i ft: 2'4% idem 22 23 VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. Aantekeningen. Omschrijving A. Obligaties. 1/3 en 1/9 15,— 1 obl. 3-3’/2% Amsterdam 1948 365 14,90 1/1 en 1/7 3% Nederl. Staatsl. 1937. 1 I 15/2 en 15/8 1,50 3-3 >4% Nederl. Staatsl. 1947 1 27 Mrt 1942, 124 2.100,— 1/3 en 1/9 15,— 1.000,— 1 obl. 3%’s-Gravenhage 1938. 429 1/3 en 1/9 14,97 3-3’4% Amsterdam 1948 1 10 Aug. 1908, 746 2.000,— 482,26 3 Maart 1885, 25.000,— 1/3 en 1/9 493 25 obl. 3% ’s-Gravenhage 1937/’38 1.000,— 1 obl. 3% Nederl. Staatsl. 1962/64. 500,— 3% Nederl. Staatsl. 1962/64 1 17 Oct. 1932, 545 1.500,— 22,50 1/6 en 1/12 497 30.600,— 566,13 Aandelen. B. 200.000,— 200.000 December i 10.000,— 31 25 Bank voor Ned. Gemeenten Aandelen N.V. 300.000,— 1.000.000,— Idem 5 N.V. Haagse Woningbouw Maatschappij (H.A.W.O.M.A.) 5» 123.750,— 990.000,— Idem 155 Gestort 12’4 pCt. N.V. Haagsche Bouw-Maatschappij (H.A.B.O.) 240.000 400.000,— 175 B(a) 12.240,— Idem Gestort 60pCt. N.V. Stedelijk Belang 80.000,— 80.000,— Idem 175 B (b) N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland 26 Juni 1950, 313 325.000,— 325.000,— 175 B(c) 6.500,— Idem N.V. Exploitatie Maatschappij „Scheveningen” c.s. 5, 30 Juni 1926, 320 200.000,— 200.000,— Idem 1.468.750,— ƒ3.195.000,— 36.740,— 10.000,— C. Inschrijvingen in openbare schuldregisters. 1.500,— 1/1 en 1/7 139 18,75 Inschrijving 2 >4 Grootboek Nationale Schuld 1/1 en 1/7 1.138,72 91.100,— 2 >4 idem 147 (a) 1/3 en 1/9 133,50 8.900,— 3% idem 100.000,— 29.200,— 147 (bla) 1/3 en 1/9 438,— idem 3% 183.900,— 2.298,72 1/1 en 1/7 J, 8.200,— 1/3 en 1/9 123,— 3% idem n 6.700,— 83,75 1/1 en 1/7 2'4% idem 27 Mrt 1942. 365 7.600,— 1/3 en 1/9 3% idem »5 N.V. Gemengd Bedrijf „Haagsche Tramweg Maatschappij” (H.T.M.) Op de aandelen gestort bedrag op 1 Juli 1951. Datum van het Raadsbesluit en nummer der Bijlage. Vervaldata van dividend of rente. 1 Nov. 1920, 1272 28 Febr. 1921. 1 “4 3 Maart 1885 2 April 1889 Inkomsten wegens dividend of rente in of over het 2e half jaar 1951. Volgnummer der gemeente begroting voor 1951. Nog te ontvangen dividend of rente. Aan de Gemeente overgedragen bezittingen van de voormalige vereniging „Kindervoeding”. Legaat van wijlen L. G. Brouwer voor onderhoud van de door hem gelegateerde en in het Gemeentemuseum onder gebrachte uurwerken. Legaat van wijlen J. H. Susenaar, weduwe van Jurriaan Bruijne, besproken ten behoeve van het Gemeentelijk Ver zorgingshuis aan de Laan van Meerdervoort 112. De opbrengst wordt aan de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen uitgekeerd. Aangenomen, dat over 1951 een dividend van 5 pCt. zal worden uitgekeerd. Gestort 30 pCt. Het bedrag van 18.000,heeft betrekking op het 2de halfjaar 1949 waarover 2 pCt, en het jaar 1950, waarover een dividend van 4 pCt. is uitgekeerd. Voor het te eeuwigen dage gesloten houden van graven op de algemene begraafplaatsen Nominaal bedrag op 1 Juli 1951. 6 Jan. 1941.434 1'40 9 Juni 1941, 207 Verminderingen in het tijdvak van 1 Juli t/m 31 Dec. 1951. - 200,— VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS 175 A 361 493 Fonds wijlen D. Ragay. De rente is voor zoveel nodig bestemd voor onderhoud van een graf en een monument op de Alge mene Begraafplaats. Het niet benodigde gedeelte der rente moet bij het kapitaal worden gevoegd. Legaat Rahmin Aghion. De rente komt voor de helft ten bate van het lager onderwijs en voor de helft ten bate van de’ Gemeenteziekenhuizen. 18.000,— Aan de Gemeente overgedragen bezittingen van de voormalige vereniging „Kindervoeding”. De grootboekinschrijving ad 7.600,is belast met ‘/s van een periodieke uitkering groot ƒ104,per jaar, is ƒ11,55. De rente van deze in schrijving is over 1951 nog niet ontvangen. Te verhalen ge laten rond 200,.zijnde 218,rente, verminderd met de uitkering van 11,55 en kosten. Overeenkomst van 29 Febr. 1848 Legaat van wijlen Jonkvrouwe W. S. M. Baronesse Sirtema van Grovestins. De rente komt ten bate van de Gemeenteziekenhuizen. 2 April'1889 STAAT van aan de Algemene Dienst der Gemeente toebehorende obligaties, aandelen, inschrijvingen in vloeiende inkomsten, welke aan de algemene dienst zijn uitgekeerd. - 19 Oct. 1914, 1187 27 Mrt 1922, 232 j 31 Juli 1933, 449 13 Dec. 1948. 552 en 581 30 Jan. 1950, 28 De rente is bestemd voor onderhoud van de brug aan de Mauritskade. 28 April 1924, 305 7 Sept. 1936, 437 9 Mei 1938, 193 pe tbare schuldregisters en andere geldswaardige papieren, alsmede van de uit deze bezittingen voort- Bijlage B. ƒ1.000,— 1.000,— 100,— 1.000,- I j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 97