8 8 SS 1/1 en 1/7 25 24 VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. Aantekeningen Omschrijving. 231,25 1/1 en 1/7 i 431 21 Jan. 1902, 30 18.500,— nschrijving 2*6 Grootboek Nationale Schuld 1.320,— 1/1 en 1/7 105.600,— 2i/2% idem 352,50 1/1 en 1/7 i 487 28.200— 2>/2%idem 82,50 1/3 en 1/9 5.500,— 3% idem 139.300,— >5 787,50 491 1 Febr. 1909, 81 7, 63.000,— 21/2% idem 45,— 1/3 en 1/9 495 3.000,— 3% idem 1/3 en 1/9 I 240,80 141 13.760,— Hanenburglaan 251 2.200,— Koninginnegracht 147 3.200,— Oleanderlaan 2 7.200,— Vissershavenweg 208 6.000,— 3e Vissershavenweg 13 Kijkduinsestraat 276-278 Vissershavenweg 18 7.295,26 177 217.736,— 371,— 281 21.200,— Schuijtstraat 332 1/3 en 1/9 281 67.200,— Banaanstraat 15A en Amberboomstraat 24 1/3 en 1/9 389 736.000,— Stokroosplein 49, 50 en 51 17.500,— 330,07 1/4 en 1/10 463 (b) 17.500,— 17.500,— ƒ29.346,32 200,— ƒ1.634.296,— 1/3 en 1/9 1/3 en 1/9 j Inschrijvingen in het Grootboek voor de Wederopbouw, rente 3 *4 pCt., voor de navolgende onteigende eigendommen: Op de aandelen gestort bedrag op 1 Juli 1951. Datum van hei Raadsbesluit en nummer der Bijlage. Vervaldata van dividend of rente. Volgnummer der gemeente begroting voor 1951. Nog te ontvangen dividend of rente. Legaat van wijlen Jonkvrouwe W. S. M. Baronesse Sirtema van Grovestins. De rente komt ten goede aan verschillende instellingen. Perceel Langeveld te Noordwijk (rente van 1/4 1951 tot 15/10 1951) Nominaal bedrag op 1 Juli 1951. Verminderingen in het tijdvak van 1 Juli t/m 31 Dec.'1951. 195.936,- I 3.200,— I Legaat van wijlen vrouwe J. N. A. Varkevisser. De rente wordt uitgekeerd aan de Raad van bestuur der Academie voor Beeldende Kunsten. Legaat J. A. van Elburg, besproken aan de voormalige gemeente Loosduinen. De opbrengst wordt uitgekeerd aan de gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen. STAAT van aan de Algemene Dienst der Gemeente toebehorende obligaties, aandelen, inschrijvingen in di ''bare schuldregisters vloeiende inkomsten, welke aan de algemene dienst zijn uitgekeerd. Fonds van Mevr, de Wed. Mirandolle geboren van Eek 105.600,en kapitalen van de vroegere Armeninrichting 33.700,—). De rente wordt aangewend voor werkverschaffing. 1 1.176,— 12.880,— Inkomsten wegens dividend of rente in of over het 2e half- jaar 1951. en andere geldswaardige papieren, alsmede van de uit deze bezittingen voort- Bijlage B (vervolg).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 98