il is l 8 8 9 Bijlage C. 522,72 J 1 VERSLAG HNANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG HNANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. gelden op lang jrmijn. Bedrag van de Bedrag van de Vervaldata der Lening, verstrekt aan 7 8 5 6 13 4 14 15 16 17 3 2 1 615.859,19 33/4 39.365,(1 3 Juni 3 Juni 63 413.295,71 3’/4 23.619.8 520.000,— 30 April ƒ15.498,59 ƒ8.121,24 65 2 i 31/2 67 190.000,— 9 3% I 274.454,85 1.188,97 17.695,9 31 December 393.000,— 31 December 69 6.483,26 17 n 130.000,— 6.087,5 idem idem 71 130.000,— 16 7.750,— 3% 48,65 7.750.— 1.704.3 1 Juni 1 Juni 18 75(b) 3% 31 December 20 73.846,69 6.304.1 3*/2 73.846,69 16 Mei 137 D 11 J, Voorschot in liquiditeitste- 12.775,— 3>/2 12.775,— 31 December 137 D 1.016.000,—’ 17.780,— 4.223.285,67 3‘/2 1 April 8 179 200.000,—; 20.393,1 1 Juli (1952) 3 >/4 1 Juli (1952)1 181 21 1.240,— 4 387 6 I 11 166,39 1 April 1.223,1 3% 1 April 13 443 284 011,50 16.430,1 9.940,40 3'/z 6.490,35 350.000,— 31 December 14 Idem. 443 2.369,1 4< 955,68 1.433,45 3'/2 50.000,— 935,94 idem 15 idem Idem. 443 5, 7 16.632,42 12 432,33 334 450,14 466,21 444,52 428,45 31 December 31 December 1 3 3>/2 58.404,43 10 515 (g) 555,40 ƒ21.981,85 ƒ8.121,24 31 December 4.477,08 A. 1 Doel, waarvoor de gelden zyn verstrekt. Datum en no. van het raadsbesluit en het goedkeuringsbesluit. aflossing of het aflossings- bestanddeel. rente of het rente be standdeel. Ver. „Afd. ’s-Gravenhage van het Ned.RoodeKruis". Ver. „Juliana-Kinderzieken- huis” te ’s-Gravenhage. Stichting rium”. ’s-Gravenhaagsche Ver. „Dr. Schroeder van der Kolk”. Bouw en inrichting van een ziekenhuis. te betalen zodra de exploi- tatie een batig saldo op levert). Oorspronkelijk bedrag der lening. 3% 3% 3’4 3'/z lesu- itbedrag der lening op 1 Juli 1951. rente of het rente bestand deel in 1951. (voor zover niet vóór l-7-’51 ontvangen). 9 I 10 8,73 „209.491,76 56,59 52,97 22,16 rente of het rente bestand deel in 1950. (voor zover niet vóór l-7-’51 ontvangen). 11 12 54,54 51,05 21,36 515 (a b) Bedrag van de nog te ontvangen aflossing of het af- 1 lossingsbe- standdeel. N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M. N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M. voor het 13 Juli 1936 (Bijl. 348), G.S. 22 Juli 1936, No. 10. 17 Juli 1939 (Bijl. 360), G.S. 9 Aug. 1939, No. 39. 3 Jan. 1939 (Bijl. 611,1938), G.S. 24 Jan. 1939, No. 141. 1 Maart 1 Juni 1 Sept. 1 Dec. 1 Juni idem idem 2 Jan. ’52 (over 1951) 2 Jan. ’52 (over 1951) Volgnummer der gemeente begroting voor 1951. 5 en 481 -■c 31 December 16 Mei 62.000,-1 f’ 3.629,77 34.367,44 •o ’s-Grav. Centr. Ver. tot be- scheming v. zuigelingen en kleuters. Ver. ’s-Gravenhaagse Wijk verpleging. J. van der Veen. Bouw en inrichting van een ziekenhuis. Verbouwen en inrichten van schoolgebouwen tot werk inrichtingen a. Sirtemastraat; b. RoggeveenstraatWitte de Withstraat; c. Roggeveenstraat 2; d. Witte de Withstraat 119. Exploitatie van tramlijnen. 200.000,— 24 Febr. 1947 (Bijl. 67), G.S. 11 Maart 1947, No. 89. idem idem idem 2 Jan. ’52 (over 1951) 646,86 605,74 254,18: 1.080,20 1.011,53 424,21 13.616.434,58 2 Oct. 1950 (Bijl. 502), G.S. 17 Oct. 1950, No. 7. 27 Juli 1942 (B.V. 420), S.G. v. Binn. Z. 10 Aug. 1942, G. 18247. 19 Juni 1943 (B.V. 336), S.G. v. i Binn. Z. 2 Aug. 1943, G. i 11054. 100.100,— Aanschaffing van voor tentoonstellingsge bouw. Stichting van een tentoon stellingsgebouw. Idem. 1 April en 1 October 12 Juli 1944 (B.V. 308), S.G. v. Binn. Z. 16 Sept. 1944. G. 13276. I 6 Jan. 1941 (Bijl. 434, 1940),S.G. v. Binn. Z. 1 Nov. 1943, G. 15687. 12.000,— j kosten herstel en inrichting laboratoria. Voor aankoop van het schoolgebouw Valerius- straat 124. 1) Wordt door B. en W. vastgesteld. 2) In 2de halfjaar 1951 nog verstrekt 106.987,34. N.V. tot Keuring v. Electro- techn. Materialen. (K.E.M.A.) te Arnhem. N.V. Steno-Dactylo Insti tuut Schoevers. aflossing of het j aflossingsbe- standdeel in 1951. aflossing of het aflossingsbe- standdeelin 1950. ding tussen electriciteitsfa- brieken van ’s-Gravenhage en Rotterdam. Gedeeltelijke financiering I 17 April 1950 (Bijl. 183), G.S. 2 Mei 1950, No. 47. 24,26 22,72 9,53 2 Jan. ’52 (over 1951) rente of het rentebestand- deel. „112 -s~’ 176,49 53.878,18 11.000,— ’s-Gravenhaagse Centrale Ver. „Kraamverzorging”. Verbouw pand Stille Veer- kade 20. Exploitatie van het markt- j terrein aan de Herman- Costerstraat Renteloze bijdrage (terug STAAT van vorderingen van de Gemeente op derden ontstaan door het verstrekken van kort marktkramenexploi tatie 1944. I Overneming koppelverbin- I N.V. Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland. stoelen GELDLENINGEN, VERSTREKT VOOR ANDERE DOELEINDEN DAN WONINGBOUW. 838.803,67 I 27 Febr. 1922 (Bijl. 165), G.S. 21 Maart 1922, No. l/II en i 8 Maart 1937 (Bijl. 117), G.S. 23 1 Maart 1937. No. 270. 6 April 1925 (Bijl. 297), G.S. 4 Mei 1925, No. 166 en 8 Aug. i 1938 (Bijl. 374), G.S. 30 Aug. 1938, No. 175. 27 Mei 1946 (Bijl. 132), G.S. 31 Juli/16 Aug. 1946, No. 130. 31 Juli 1950 (Bijl. 380), G.S. 14 Aug. 1950, No. 126. 22,21 20,80 1 SJ „349 14,36 „139.969 De Gemeente heeft een lening i 2.141.102,09 opgenomen bij het Pen sioenfonds der H.T.M. en die doorgegeven aan de I N’V’ ƒ22.851.146,06 „Haags Sanato- Eerste inrichting uitbreiding 62.000,— 25 Jan. 1937 (Bijl. 28), G.S. 23 Febr. 1937, No. 368 en besl. Burg. 24 Nov. 1942 (B.V. 689), S.G. v. Binn. Z. 14 Dec. 1942, G. No. 25678. 30 Jan. 1950 (Bijl. 42), G.S. 31 Jan. 1950, No. 303. - - i van sanatoriumruimte (De Lighallen), ingebruikne ming perceel Tapijtweg 10 en plaatsen van 4 barakken Verbouwing, inrichting enz. j van de kliniek „Franken slag”. Gedeeltelijke financiering v. d. uitbreiding v. h. gebouw voor dagverpleging van 1 kleuters. Inrichting van een consulta- j tiebureau in Moerwijk. 19 Sept. 1949 (Bijl. 474), G.S. 4 j 3>/2 Oct. 1949, No. 322. 16 Oct. 1950 (Bijl. 509), G.S. 17 i Oct. 1950, No. 299. 30 April Eerste Nederl. Ver. Kleuterzorg „Naar Strand”. 30 Juni 1926 (Bijl. 330), G.S. 30 Aug. 1926, No. 503. 3 Jan. 1939 (Bijl. 572, 1938), G.S. 28 Febr. 1939, No. 423. I 3 Jan. 1939 (Bijl. 572), G.S. 28 Febr. 1939, No. 423. 12 Idem. g4 M4,97: ƒ234.087,38 ƒ310.266,16 N.V. Tentoonstellingsge bouw „Houtrust”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 99