10 6 De bacteriologische samenstelling van talrijke mon sters liet te wensen over. Op 1 437 genomen monsters (voor het merendeel voor bacteriologisch onderzoek) bleken 285 niet aan de gestelde eisen te voldoen d.i. 19,8 pCt. (in 1952 13,7 pCt.). Meestal kon bij inspec tie van het bedrijf en bij controle van de toegepaste be reidingswijze een oorzaak voor de afwijkingen worden aangewezen. Deksels van conservatoren en roerders met de daarop geschroefde schrapers zijn retentieplaatsen van con- sumptieijsresten en behoren elke dag gedemonteerd en zorgvuldig gereinigd te worden. Wegens een te hoog kiemgetal of de aanwezigheid van coli werden 26 processen-verbaal opgemaakt. In tabel F wordt een overzicht van de bij het onder zoek gebleken afwijkingen gegeven. komt, terwijl bij de bereiding niet uitsluitend van boter (vet) maar ook van andere vetten gebruik gemaakt is. Zo bevatte het vet uit een boterstaaf slechts 6 pCt. bo ter, bij een botercake was dit 7 pCt. en bij een monster amandelspeculaas 50 pCt. Gezien het belangrijke prijs verschil tussen de wel en niet (of niet uitsluitend) met botervet bereide waren moet deze handelwijze als een ernstige overtreding worden beschouwd, waarop de aandacht van de Keuringsdienst bij voortduring geves tigd blijft. In dit jaar werden 70 monsters banketspijs onder zocht op de aanwezigheid van het schadelijke phasine, dat in dit product kan voorkomen wanneer het met on voldoend verhitte bonen is bereid. Slechts in één geval werd een zwak positieve reactie gevonden, waaruit mag worden geconcludeerd dat de fabrikanten over het al gemeen de nodige zorg aan dit onderdeel van de berei ding hebben besteed. Éénmaal werd in een monster amandelspijs een hoe veelheid zetmeel aangetroffen. Bij nader onderzoek bleek, dat dit aan een toevallige verontreiniging met tarwemeel moest worden geweten. In dit verband zij de aandacht gevestigd op het feit, dat ook zeer kleine hoe veelheden zetmeel, die bij een minder nauwgezette werkwijze soms in amandelspijs terechtkomen, bij de in de practijk dikwijls toegepaste jodiumproef reeds een sterke zetmeelreactie geven, waardoor de indruk wordt gewekt, dat de waar opzettelijk werd vervalst. Vele malen bevatte suikerwerk, aangeduid met een naam waarin het woord „room” of „boter” voorkwam, minder dan 4 pCt. botervet bij zachte producten, zoals bv. roomborstplaat, en minder dan 2 pCt. bij hard suikerwerk, zoals bv. boterbabbelaars. Er werd nauwlettend op toegezien, dat in bereid- plaatsen van levensmiddelen geen eendeneieren werden gebruikt. In het zo juist afgekondigde nieuwe Eieren besluit, is het gebruik van gepasteuriseerde eenden eieren thans toegestaan. Ook op de verkoop van eieren door venters en op markten werd regelmatig toezicht uitgeoefend. Bij ven ters werden 265, op markten 142 inspecties verricht, waarbij 1 182 partijen kippeneieren en 252 partijen eendeneieren werden gekeurd. In geen van deze geval len werden ernstige afwijkingen geconstateerd. Een aantal monsters peulvruchten werd onderzocht op het gehalte aan aangevreten, zieke, schimmelige en gebroken zaden. Bij capucijners werd in ’t bijzonder ge let op het vóórkomen van kwade harten en afwijking ontstaan door gebrek aan mangaan in de bodem. In het algemeen werd redelijk voldaan aan de eisen. Een aantal monsters gedroogde groente werd onder zocht op conserveermiddelen, in het bijzonder op zwa- veligzuur. De aangetroffen hoeveelheden daarvan wa ren toelaatbaar. Het komt nog steeds voor, dat waren worden aange duid met een naam waarin het woord „boter” voor- VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN Totaal. 216 152 16 I TABEL F. Consumptieijs. Aantal partijen gewogen broden Aantal onderzochte monsters Aantal afgekeurde monsters waarvan wegens: a. te lage droge stof b. te weinig melkbestanddelen c. andere redenen Aantal onderzochte monsters waarvan monsters roomijs Aantal afgekeurde monsters Consumptieijs. 1 880 67 257 36 79 191 13 1 437 109 285 23 87 242 4 6 790 1 462 152 Witte- brood. Melk- brood. 291 250 15 4 11 5 038 1 624 217 Bruin brood. Rogge brood. 132 93 16 Andere brood soorten. 12 251 3 429 400 388 II 1 Eieren. en zaden. Groenten, vruchten waarvan wegens: a. positieve reactie Storch b. te hoog kiemgetal c. aanwezigheid van coli-bacteriën d. te weinig melkvet in roomijs e. andere redenen 1952 1953 Gebak, koek en suikerwerken. Tabel E. Broodonderzoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 100