10 7 Het vochtgehalte van tarwemeel was in enkele geval len iets te hoog. Banketbakkerspoeder werd verkocht onder de misleidende aanduiding „boterkoek kant en klaar”. Paneermeel vertoonde dikwijls een positieve schim- melproef. Melk. Onderzocht werden 15 055 monsters melkhiervan werden er bij melkslijters genomen: 11 085 (uiteraard Stalinspecties: aantal 353 Beoordeling van de stal: zeer goed goed voldoende onvoldoende slecht 2; 38; 220; 89; 4. Het gebruik van organische broomverbindingen als conserveermiddel voor limonade en vruchtensap blijkt, ondanks de strengere bepalingen, welke het Algemeen Besluit sinds Augustus 1952 ten opzichte van deze scha delijke stoffen stelt, nog niet geheel te worden nagelaten. In één geval werd hiervoor proces-verbaal opge maakt. Vooral nu door de Belgische pharmacoloog Bacq en zijn medewerkers is aangetoond dat monobroomazijn- zuur de stofwisseling van de hartspier stoort, moet aan wezigheid van organische broomverbindingen in levens middelen beschouwd worden als schadelijk voor de ge zondheid. Overigens waren de overtredingen in deze rubriek over het algemeen niet van ernstige aard. Verscheidene malen moest een waarschuwing worden gegeven omdat de inhoud minder bedroeg dan was aangegeven. On juiste etiketteringen kwamen dikwijls voor. Evenals in het vorige jaar werden veelvuldig abrikozen op sap met een te hoog sulfietgehalte, veroorzaakt door het niet voldoende uitspoelen van de geïmporteerde gedroogde abrikozen, aangetroffen. Een monster huishoudjam had eveneens een te hoog sulfietgehalte. In frambozensap werd éénmaal een synthetische kleurstof aangetroffen. Een monster appelmoes had een te laag suikergehalte. Enkele malen werden kleine tekortkomingen met be trekking tot het vetgehalte in de droge stof geconsta teerd. Een partij geïmporteerde smeerkaas bleek niet van de vereiste Nederlandse aanduidingen voorzien te zijn. Op de verkoop van kaas door venters en op markten werd regelmatig toezicht uitgeoefend. Bij de venters werden 217, op markten 127 inspecties verricht. Voor 44 minder ernstige overtredingen werd met een waarschuwing volstaan. In melkveehouders- en melkverkopersbedrijven wer den in totaal 5 837 inspecties verricht, hetgeen aanlei ding gaf tot 263 min of meer ernstige aanmerkingen. Van een tweetal monsters koffiebonen was het vocht gehalte een weinig te hoog. Enkele malen voldeden de aanduidingen op de verpakking niet aan de gestelde eisen. gestandaardiseerde melk)bij standaardisatiebedrijven 1 316 en bij levering aan standaardisatiebedrijven door veehouders 1 523 monsters. De bij de melkslijters genomen monsters voldeden in het algemeen aan de gestelde eisen, hoewel een te laag vetgehalte herhaaldelijk werd aangetroffen. In het me rendeel van de gevallen moest dit worden toegeschre ven aan het leverende standaardisatiebedrijf. In de middaguren werden in melkwinkels van de daar nog voorradige melk geregeld monsters genomen. Ook op warme dagen was de houdbaarheid meestal vol doende; 4 monsters gaven aanleiding tot het opmaken van een proces-verbaal. Het tappen van melk anders dan door een kraan (zg. scheppen) gaf 4 keer aanleiding tot een strafver volging. Het vervoer van afval naast melk gaf in één geval aanleiding tot een proces-verbaal. Bij een slijter werd een sterk verontreinigde bus aan getroffen; ook de daarin vervoerde melk was vuil en bevatte de cadavers van een aantal vliegen. Herhaaldelijk werd een onderzoek ingesteld naar de reinheid van het door de melkslijter gebruikte bussen- materiaal. Talrijke waarschuwingen werden uitgereikt; tegen 11 minder zorgvuldige slijters werd proces-ver baal opgemaakt. De bacteriologische hoedanigheid van de door de standaardisatiebedrijven afgeleverde melk was in het algemeen bevredigend. Tegen een bedrijf, dat bij her haling melk met een te hoog kiemcijfer afleverde werd een strafvervolging ingesteld. Minder bevredigend was het door sommige stan daardisatiebedrijven aangehouden vetgehalte. Doordat dit vetgehalte practisch overeen kwam met het toege- stane minimum had dit als gevolg, dat het meermalen beneden het minimum daalde. Voor dit feit werden 16 processen-verbaal opgemaakt. In de tweede helft van het verslagjaar was bij de meeste bedrijven verbetering merkbaar. Van de door de veehouders aan standaardisatiebe drijven geleverde melk werden geregeld monsters ge nomen. De resultaten waren tamelijk bevredigend. Wanneer bij de betrokken veehouders monsters bij aflevering moesten worden genomen, werden daaraan dikwijls stalinspecties, ook van de nabij gelegen vee- houdersbedrijven, vastgeknoopt. In totaal werden 353 stallen geïnspecteerd. Van de bevindingen geeft onder staande tabel een overzicht. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Meel en grutterswaren. Jam, limonade, vruchtensappen, enz. Kaas. KoHie en thee.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 101