10 J 9 Bij gepasteuriseerde room werd in 7,5 pCt. van de monsters een te hoog kiemgetal gevonden en in 9 pCt. colibacteriën. Eén partij gesteriliseerde slagroom werd in gistende toestand aangetroffen. Overigens waren alle monsters gesteriliseerde room inderdaad steriel. Meermalen werd in slagroom een te laag vetgehalte gevonden, hetgeen in één geval aanleiding was tot een proces-verbaal. Een partij yoghurt was met schimmel bedekt. In en kele gevallen was het vetgehalte of het gehalte aan vet vrije droge stof te laag. De laatste afwijking was aan leiding tot een strafvervolging. Chocolademelk werd steeds aangeduid als „gesterili seerd” in de handel gebracht. Ruim 6 pCt. was echter niet steriel. Eén melkinrichting leverde bij herhaling chocolademelk met een te laag vetgehalte af. Het kiemgetal van vla was dikwijls te hoog, zodat meermalen proces-verbaal moest worden opgemaakt. Chocoladevla bleek dikwijls een kunstmatige kleurstof te bevatten, hetgeen niet geoorloofd is. Meestal was deze afkomstig uit het gebruikte custardpoederéén melkinrichting voegde echter een speciaal voor het bij kleuren van chocolade-artikelen gefabriceerde oranje bruine kleurstof toe. De chemische samenstelling van vla was meestal zeer bevredigend. Bacteriologisch liet dit product meer te wensen over van 12,4 pCt. van de monsters was het kiemgetal te hoog en 4,6 pCt. bevatte colibacteriën. Rijstepap werd in vorige jaren slechts door enkele melkinrichtingen geleverd. In de loop van het jaar gin gen echter steeds meer melkinrichtingen over tot de be reiding ervan. Het product wordt meestal als gepasteu riseerd in de handel gebracht. Twee monsters gesterili seerde rijstepap werden genomen, waarvan er één niet steriel bleek te zijn. Alle monsters karnemelkspap waren vrij van coli bacteriën. Eén monster had een tekort aan karnemelk- bestanddelen. Colibacteriën kwamen voor in 2,4 pCt. van de mon sters karnemelk. Alle monsters gecondenseerde melk waren steriel, één had een te laag vetgehalte en één een te laag vetvrije droge stofgehalte. De monsters kindervoeding voldeden aan de eisen. Bij vele melkproducten (met uitzondering van karne melk) kwamen fouten in de aanduidingen op de ver pakking voor, zoals aanduidingen met te kleine letters, onjuiste, onleesbare, of in het geheel geen aanduidin gen. Nog zeer dikwijls komt het voor, dat de flessen een geringere hoeveelheid bevatten dan daarop staat aan gegeven, vooral bij de verschillende papsoorten. Bij havermoutpap was dit het geval met 17 pCt. van de monsters, bij karnemelkspap met 18 pCt. en bij rijste pap met ruim 8 pCt. van de monsters. (Deze percentages hebben alleen betrekking op gevallen, die 15 ml of meer afweken of wanneer bij herhaling 10 ml te weinig ge vonden werd.) Verscheidene melkinrichtingen zijn er reeds toe over- gegaan op capsules of etiketten een hoeveelheidsaan- duiding aan te brengen, die meer dan de aanduiding op de bodem van de fles in overeenstemming is met de wer kelijke inhoud. Een partij muskaatnoten werd aangetroffen, waarvan 25 pCt. ondeugdelijk was. De partij was afkomstig uit Rotterdam en werd naar de leverancier teruggezonden. Een monster foelie had een te hoog asgehalte. Een monster paprika was kunstmatig gekleurd. Peper in zakjes was in 5 gevallen lichter dan op de verpakking stond aangegeven. Dit was 3 maal het geval bij busjes nootmuskaat. De aanduidingen van diverse specerijen waren nu en dan met te kleine letters aangebracht. Het zout afkomstig van een zoutziederij bleek barium chloride te bevatten, afkomstig van het bij de zuivering van het ruwe zout toegepaste procédé. Hoewel de hoe veelheid niet van dien aard is, dat schadelijkheid voor de gezondheid direct aanwezig is, wordt dit keukenzout als ondeugdelijk beschouwd en dient de bereidings wijze gewijzigd te worden Wat het vochtgehalte van margarine betreft, valt enige verbetering te constateren ten opzichte van het vorige jaar. Bij 5,7 pCt. van de pakjes was het waterge- halte te hoog; de afwijking was echter steeds minder dan 0,5 pCt. De bulkmonsters voldeden alle aan de eisen. Een te laag gewicht gaf aanleiding tot een proces verbaal. Van de 40 onderzochte monsters rundvet hadden er 5 een te hoge zuurtegraad; van dit vet was ook de smaak afwijkend. Twee monsters waren in gesmolten toestand troebel4 waren te laag van gewicht. Twee reuzelmonsters waren eveneens troebel in ge smolten toestand, één had een iets te hoge zuurtegraad. Eén monster bak- en braadvet had een te gering ge wicht. De samenstelling van deze producten voldeed steeds aan de eisen, met uitzondering van twee pakjes vanille suiker, die iefs te weinig vanilline bevatten en een partij honing, die verhit was geweest, hetgeen niet op de ver pakking was vermeld. Bij een aantal monsters honing, stroop en vanille suiker werd weer een te gering gewicht gevonden. Opslagplaatsen, bereidplaatsen, marktkramen, win kels en ventersbedrijven werden geregeld geïnspecteerd. De toestand in deze bedrijven was bevredigend. In tabel H op bladzijde 10 wordt een overzicht van de verrichte werkzaamheden gegeven. Wegens bewaring van haring op onzindelijke wijze werd een strafvervolging ingesteld. Hetzelfde geschied de wegens de verkoop van ondeugdelijke gezouten ha ring. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Specerijen en zout. Spijsvetten en oliën. Suiker, stropen en honig. Vis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 103