10 2 2 4 45 2 24 25 7 1 Totaal 131 I 11 665 Evenals vorige jaren werd weer in een groot aantal worstmonsters een te hoog watergehalte gevonden; voor deze afwijking werden 46 processen-verbaal op gemaakt. Een groot aantal slagers volhardt nog steeds in de slechte gewoonte te veel van een sulfiethoudend conser veermiddel (zg. meatpreserve) over het rauwe gehakt te strooien, omdat hierdoor het gehakt bij het bewaren een mooiere rode kleur behoudt. Van de bijna 200 on derzochte monsters had 35 pCt. een tweemaal of meer dan tweemaal zo hoog sulfietgehalte als maximaal is toegelaten. Ook hiertegen werd streng opgetreden door een groot aantal waarschuwingen en processen-verbaal. In gebraden gehakt werd eveneens vrij dikwijls sul- fiet aangetroffen. Het is hierin in het geheel niet toege laten. Een te hoog zetmeelgehalte kwam minder vaak voor, dan in voorgaande jaren. In enkele monsters rauwe rookworst werd een weinig zetmeel aangetroffen, of schoon dit hierin in het geheel niet mag voorkomen. Van de gekookte worsten bleek 7 pCt. gekleurd te zijn met een kunstmatige rode kleurstof, verder waren 1 monster leverworst, 5 monsters corned beef, 1 rauwe rookworst, 1 monster zure zult en 1 monster varkens pootjes kunstmatig gekleurd. De slagers doen dit om producten, waarin een minder goede kwaliteit vlees is verwerkt, een fraaier en appetijtelijker uiterlijk te ver lenen. Het kleuren van vlees- en vleeswaren is echter verboden en in al deze gevallen werd een strafvervol ging ingesteld. Het eigeelgehalte van mayonnaise en slasaus was in enige monsters lager dan in de bonafide handel gebrui kelijk is; ook de inhoud was soms geringer dan was aangegeven. Van een pakje gedroogde kippensoep was het krea- tine-gehalte te laag. Een fles soeparoma had een te geringe inhoud. In talrijke melkbedrijven, consumptieijsbereidplaat- sen en bakkerijen werd het bedrijfswater onderzocht. Ten behoeve van een aantal centrale drinkwaterlei dingen werden regelmatig onderzoekingen verricht. 4 619 4 305 Bleiswijk Delft Gouda ’s-Gravenhage ’s-Gravenzande Leidschendam De Lier. Maassluis Moerkapelle Monster Moordrecht Naaldwijk Nootdorp Oudewater Pijnacker Reeuwijk Rijswijk Stolwijk Voorburg Waddinxveen Wassenaar Zevenhuizen Zoetermeer In overleg met het Bedrijfschap voor Visserijproduc ten werd een aantal visrokerijen en inleggerijen ge toetst aan de door de Verordening ten aanzien van deze bedrijven gestelde eisen. Bij halfconserveren ontbreekt nog meermalen de aan duiding „beperkt houdbaar”. In garnalen werd een te hoog gehalte aan boorzuur aangetroffen. Een partij haring in blik was ten onrechte als sardines aangeduid. In haring in gelei werd het niet toegelaten conser veermiddel formaldehyd aangetroffen. Door particulieren werden 13 klachten over vis inge diend; daarvan bleken er 5 gegrond. 23 85 4 27 4 687 788 5 907 142 15 28 97 85 11 105 8 4 835 32 32 2 1 323 14 002j 8 996 790 8 874 11 103 1 12 6 3 225 1 268 24 32 11 975 I 8 291 De onderzochte monsters voldeden aan de gestelde eisen. 5 833 685 j 6 030 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN Gemeente vis. 1 2 3 6 16 1 4 53 197 10 090 Vleeswaren. 10 100 2 75 104 1 129 1 61 1 19 95 68 493 1 3 12 71 10 1 4 2 Aroma-, jus- en soepbesluit. Water. Verse vis. Gezouten vis. 33 38 404 682 161 145 522 57 482 5 562 55 28 25 15 922 6 1 187 129 670 21 162 1 570 545 4 022 100 12 ven ters. 2 3 118 1 171 23 96 4 20 9 1 173 1 037 10 262 177 47 30 139 13 139 1 145 12 6 8 3 233 4 306 34 175 5 44 8 922 734 7 148 136 42 29 99 11 95 1 112 9 4 5 3 226 1 274 24 164 4 39 win kels. Gecon- j ser veerde vis. Totaal aantal i j inspec- i ties. 5 1 025 1 001 8 493 106 35 30 85 11 100 I 100 11 6 3 3 190 2 262 27 135 4 30 mark- j j ten. 124 228 841 40 1 73 4 3 Aantal gekeurde partijen. i Gerookte 'Gebakken vis. vis. 8 989 I 992 7 982 145 29 29 132 13 99 1 120 12 6 8 I 3 176 2 234 31 I 126 5 34 11 176 Totaal aantal gekeurde i partijen. 149 I 11 1 110 6 i 3 3 381 184 36 30 11 19 1 21 153 40 29 109 120 6 160 4 Aantal inspecties van 1 opslag- I bereid- plaat- plaat sen. sen. Vleesextracten en bouillonblokjes. Tabel H. Vis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 104