10 Totaal Totaal 11 Afgekeurd geslacht pluimvee poulet wild levend pluimvee Keuring van: levend pluimvee geslacht pluimvee toebereid pluimvee poulet wild In 6 gevallen was er wegens de verkoop van ondeug delijke waar aanleiding proces-verbaal op te maken. In 49 gevallen kon met een waarschuwing worden vol staan. Ingediend werden 146 klachten betreffende wild en gevogelte. Bij onderzoek bleken er 37 gegrond te zijn; in die gevallen werden passende maatregelen genomen. a. Wasmiddelen. In de monsters bleekwater werd meermalen een te laag gehalte geconstateerd. Ook de in de verpakking aanwezige hoeveelheid was nogal eens te gering. Twee monsters waspoeder bevatten een weinig sili caat, hetgeen niet op de verpakking was vermeld. b. Kapok en bedde goed. De geconstateerde overtredingen van het Kapok- en Beddegoedbesluit waren niet van ernstige aard. c. Kinderspeelgoed. Ook dit jaar werden een aantal partijen kleurkrijt in speelgoedwinkels aangetroffen, waarvan sommige krijt jes loodhoudend waren. d. Cosmetische middelen. Bij één leverancier werd in enkele soorten haarverf het schadelijke paraphenyleendiamine aangetroffen. Deze partijen werden vernietigd. 181 167 410 895 423 3 836 41 (254 stuks) 1 (1 kg) 1 (3 stuks) 4(11 stuks) Totaal 47 Door het optreden van de myxomatosis in ons land is het verbruik van konijnen in zeer sterke mate terug gelopen. Op de kwaliteit van wild en gevogelte, bij poeliers en venters, en op de zindelijkheidstoestand op markten en veilingen en in bedrijven werd intensief toezicht uitge oefend. In de volgende tabellen wordt van deze werkzaam heden een overzicht gegeven. Inspecties van: poelierswinkels markten en veilingen bedrijven van venters slachtplaatsen Door particulieren werden talrijke klachten ingezon den over leveringen van ondeugdelijke waren of over waargenomen vervalsingen. In totaal werden 334 klachten ingediend en wel over: aardappelen 4; alcoholhoudende dranken 1; azijn 2; beschuit 1beschuitbollen 1boter 6brood 11choco lade 6; cocosnoten 1; croquetten 4; gebak 10; groen ten 2; groente in blik 1haché in blik 1haarwater 1 honing 1kaas 5kapokbedden 7karnemelk 3koffie 1koffiemelk in blik 2; loempia’s 1meelproducten 4; melk 21; melkproducten 2; paneermeel 1; peulvruch ten 4; pindakaas 4; pudding 1rijst 1saucijzenbrood jes 2; slagroom 1snoepgoed 6; specerijen 1spijsvet- ten 3; soep 3; soep in blik 2; suiker 4; vis 24; vlees waren 2vruchten 5wasmiddelen 1wild en gevolgelte 146; yoghurt 4. Voorts kwamen 20 klachten binnen omtrent: het verkopen van wasmiddelen naast melkonzindelijk heid van een melkwinkel; onzindelijkheid van een ro kerij; onzindelijkheid van een bedrijfskeuken; het plaatsen van kratten met flessen melk in een garage; het houden van duiven boven een bakkerijhet permanent aanwezig zijn van een hond in een cafetariabedrijf; het bereiden van gehaktballen in een gezinskeukenhet op onhygiënische wijze bereiden van broodhet maken van ijslolly’s in een cel van de markthallen; het onzindelijk verpakken van haring bij vishandelaren; het begraven van afval in de tuin van een slagerijhet stallen van een paard in een groentebedrijf; het verkopen van gesterili seerde melk zonder vergunning; het vervoeren van schil len naast melk; aanwezigheid van torren in een woon ruimte. In 123 gevallen waren de klachten gegrond. Voor onderstaande instellingen werden de navolgen de onderzoekingen verricht: 1. Duinwaterleiding van ’s-Gravenhage104 monsters water. 2. Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst te ’s-Gravenhage3 monsters vloeibare zeep. 3. Openbaar slachthuis te ’s-Gravenhage2 monsters gehakt. 4. Roode Kruis Ziekenhuis te ’s-Gravenhage6 mon sters voedselresten. 5. Centrale Controle Dienst te ’s-Gravenhage1 mon ster melk. 6. Politie te Rijswijk: 2 monsters boter; 1 monster margarine. 7. Politie te Wassenaar: 2 monsters pindakaas. 8. Drinkwaterleiding „De Vlietstreek’’ te Voorburg: 225 monsters water. 9. N.V. Westlandse Drinkwaterleiding te Monster14 monsters water. 10. Electriciteits- Gas- en Waterbedrijf te Wassenaar 2 monsters water. 11Ambassade der Verenigde Staten1 monster whisky. 12. Wijnadvies Commissie1 monster wijn. De directeur, W. MEIJER. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Als „waren” aangewezen artikelen. Aantal. 396 1 154 Aantal partijen. 1 104 1 332 82 Aantal partijen. Andere eet- en drinkwaren. Ingezonden monsters. Bijzondere onderzoekingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 105