FINANCIEEL GEDEELTE. 161,34 5.725,61 Blijft ƒ223.072,88 1 KEURINGSDIENST VAN WAREN VOOR HET GEBIED 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Dit is 9.877,57 beneden het volgens de begroting over 1953 geraamde bedrag. Dit voordelig saldo zal moeten worden verrekend op de begroting over 1955. Het Rijk en de aangesloten gemeenten gezamenlijk ontvangen elk 50 pCt., derhalve onderscheidenlijk ƒ4.938,79 en 4.938,78. De kosten van administratie en van inning van het recht, bedoeld in artikel 13, lid 2, der Warenwet (Stbl. 1935, no. 793) hebben 420,97 meer bedragen dan het volgens de begroting over 1953 geraamde bedrag. Met dit bedrag zal de Rijksbijdrage over het jaar 1955 worden vermeerderd. Bij een totaal der kosten over 1953, groot ƒ228.798,49 en een aantal inwoners op 1 Januari 1952, groot 911.615, bedragen de kosten over 1953 per inwoner 25,1 cent. Worden de rente en afschrijving van het gebouw en de inventaris (stichtingskapitaal en uitbreidingskosten) buiten beschouwing gelaten, dan bedragen de over blijvende kosten over 1953 228.798,49, verminderd mer 13.930,06, dit is 214.868,43 of per inwoner 23,6 cent. Vergoeding De niet door inkomsten gedekte uitgaven over 1953 hebben dus bedragen 228.798,49 Te verminderen met het batig saldo over het jaar 1951, ten bedrage van BIJLAGE 10 Omtrent de rekening van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage over het jaar 1953 valt het volgende op te merken. De bijdragen van het Rijk (excl. de kosten van de retributieheffing), de Centrale gemeente en de Kring- gemeenten in de kosten van de Keuringsdienst be droegen volgens de begroting over 1953 ƒ232.950,45. De bijdrage van elke gemeente afzonderlijk werd berekend naar het aantal inwoners op 31 December 1951. De lasten (excl. de kosten van de retri butieheffing) bedroegen ƒ241.428,56 De baten, bestaande uit door de Ge meente voor speciale on derzoekingen ten dienste van Gemeentelijke instel lingen en bedrijven 1.722,50 Vergoedingen voor speciale onderzoekingen ten dienste van de Kringgemeenten „2.179,50 Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbij dragen Bijzondere inkomsten 8.521,01 45,72 - 12.630,07 Administratief Overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 109